(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Inovácie

Inovácie sú nevyhnutné pre každú spoločnosť, ktorá chce byť úspešná v dnešnej konkurenčnej ekonomike. Vytvorenie inovačného priestoru je preto kľúčové pre podniky, ktoré chcú byť na trhu úspešné a zlepšovať svoje ekonomické výsledky.

Čo je to inovačný priestor?

Inovačný priestor je časť výrobného organizmu, ktorá sa zameriava na inovačnú aktivitu a má za cieľ dosiahnuť zlepšenie ekonomických parametrov. Ide o priestor, v ktorom sa stretávajú odborníci z rôznych oblastí a pracujú spolu na inovačných projektoch. V tomto priestore sa využívajú rôzne technológie a nástroje, ktoré pomáhajú pri vývoji nových nápadov a vylepšení existujúcich produktov.

Hlavné štádiá prípravy nových výrobkov

Vývoj nových výrobkov je nevyhnutný pre každú spoločnosť, ktorá chce byť úspešná na trhu. Aby však bol nový výrobok úspešný, je dôležité mať jasnú predstavu o tom, akým procesom musí prejsť predtým, než sa dostane na trh. Hlavné štádiá prípravy nových výrobkov sú:

 1. Vývoj nového výrobku vo výskumno-vývojovom stredisku – Vývoj nového výrobku sa zväčša začína vo výskumno-vývojovom stredisku. Tu sa využívajú najnovšie technológie a nástroje na vývoj nových produktov. V tejto fáze sa zvyčajne vytvára prototyp nového výrobku a testuje sa jeho funkčnosť a efektivita.
 2. Výroba prototypu nového výrobku – Po úspešnom testovaní prototypu sa prechádza na výrobu vzoriek. Výroba prototypu je kritickou fázou, pretože sa v tomto štádiu identifikujú problémy a zlepšenia, ktoré sa následne upravia pred samotnou výrobou.
 3. Vývoj obalu nového výrobku – Vývoj obalu nového výrobku sa zvyčajne začína s návrhom a výberom vhodného obalu. Obal má veľký vplyv na celkový dojem z výrobku a jeho príťažlivosť pre zákazníka

Kvalitatívne znaky výrobku

Medzi hlavné kvalitatívne znaky výrobku patrí:

 • funkčnosť
 • trvanlivosť
 • ovládateľnosť
 • hygienickosť
 • bezpečnosť
 • ekologická nezávadnosť

Výrobkové inovácie

Výrobkové inovácie sú zamerané na zdokonalovanie parametrov a vlastností už vyrábaných
výrobkov, alebo na vytvorenie úplne nových výrobkov, vychádzajúcich z nových konštruk-
čných koncepcií a princípov a uspokojujúcich úplne nové potreby.

Technologické inovácie

Technologické inovácie sú najčastejšie zamerané na zníženie materiálových a mzdových ná-
kladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie energetickej spotreby a zlepšenie živ
ného prostredia.

Pružné organizačné formy zabezpečenia inovačného procesu

Medzi pružné organizačné formy zabezpečenia inovačného procesu patria tieto činnosti:

 • iniciovanie invencie
 • predbežné vyhodnotenie námetov na nové výrobky
 • voľba marketingovej stratégie
 • analýza hospodárnosti
 • vývoj výrobku
 • trhové testovanie
 • masové uvedenie nového výrobku

Postup hodnotenia investícií

Medzi hlavné kroky postupu hodnotenia investícií patria:

 1. určenie jednotlivých nákladov na investíciu
 2. odhadnutie budúcich výnosov, ktoré prinesie investícia
 3. určenie „nákladov na kapitál“ vlastného podniku
 4. výpočet súčasnej hodnoty očakávaných výnosov(cash flow)

Metódy hodnotenia investícií

Poznáme tieto metódy hodnotenia investícií

 • metóda výnosnosti investícií (ROI)
 • metóda doby splatnosti, alebo návratnosti (Payback method)
 • metóda čistej súčasnej hodnoty (NPV)
 • metóda vnútorného výnosového percenta (IRR)

Čo je podstatou metódy výnosnosti investícií?

Podstatou tejto metódy je percentuálne zistenie rentability investícií. Táto metóda však nezohľadňuje rozloženie zisku v čase. Je to teda statická metóda.

Čo je podstatou metódy čistej súčasnej hodnoty investícií?

Podstata bola vysvetlená pri výpočte súčasnej hodnoty očakávaných výnosov. Čistá súčasná hodnota predstavuje rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných výnosov a nákladmi na investíciu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 14.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BARTES, F. Inovace v podniku. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM. Vysoké učení technické. Podnikatelská fakulta, 2008. ISBN 978-80-214-3634- 3.
 2. DEDOUCHOVÁ M. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001, 256 s. ISBN 80-7179-603-4.
 3. DRUCKER, Peter F. Inovace a podnikavost: Praxe a principy. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-29-2.
 4. DVOŘÁK, J. a kol., Management inovací. 1. Prah : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006. 246 s. ISBN 80-86847-18-7.
 5. KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
 6. KISLINGEROVÁ, E., HNILICA J., 2005. Finanční analýza. Praha: C. H. Beck, 137 s. ISBN 80-7179-321-3.
 7. KOVÁČ, M. (2007). Tvorba a riadenie inovácií. Košice: TU v Košiciach. 2007. 121 p. ISBN 80-8073-690-1.
 8. KOVÁČ, M. & Sabadka, D. (2004). Model inovačného potenciálu podniku. In: Transfer inovácií. 7/2004. (pp. 3-6). ISBN 80-8073-222-1.
 9. PAPULA, J., PAPULOVÁ Z.. Stratégia a strategický manažment. Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012. ISBN 9788080785338.
 10. PITRA, Z. Inovační strategie. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-461-4.
 11. SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000, 101 s. ISBN 80-7179-422-8
 12. SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA K. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xi, 121 s. ISBN 80-7179-367-1.
 13. SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: Sprint 2. 2013. ISBN 978-80-89393-96-1.
 14. STRIŠŠ, J., & VODÁK, J., & KUBINA, M., & JANKAL, R., & SOVIAR, J. 2009. Marketingové riadenie. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU. ISBN 80-8070-680-7.
 15. ZAUŠKOVÁ A., LOUČANOVÁ, E. Inovačný manažment. Zvolen: Technická univerzita. 2008. ISBN 978-80-228-1953-4.
 16. ZAUŠKOVÁ, A., Riadenie inovácií. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2006. ISBN 80-228-1634.

Komentáre

 1. Anonym

  možno by sme sa mali opýtať, či by sme mali klásť taký veľký dôraz na inovácie, keď mnohé spoločnosti prekonávajú konkurenciu skôr kvalitou a cenou svojich produktov.

Pridaj komentár