(, EuroEkonóm.sk ,  0)

1. Čo je to inovačný priestor?
Inovačný priestor je tou časťou výrobného organizmu, v ktorej je žiadúce v sledovanom ob-
dobí inovačnou aktivitou dosiahnuť zlepšenie ekonomických parametrov.

2. Aké hlavné štádiá prípravy nových výrobkov poznáte?
– vývoj nového výrobku vo výskumno-vývojovom stredisku
– výroba prototypu nového výrobku
– vývoj obalu nového výrobku

3. Aké sú najdôležitejšie kvalitatívne znaky výrobku?
Znaky: – funkčnosť
– trvanlivosť
– ovládateľnosť
– hygienickosť
– bezpečnosť
– ekologická nezávadnosť

4. Čo sú výrobkové inovácie?
Výrobkové inovácie sú zamerané na zdokonalovanie parametrov a vlastností už vyrábaných
výrobkov, alebo na vytvorenie úplne nových výrobkov, vychádzajúcich z nových konštruk-
čných koncepcií a princípov a uspokojujúcich úplne nové potreby.

5. Čo sú technologické inovácie?
Technologické inovácie sú najčastejšie zamerané na zníženie materiálových a mzdových ná-
kladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie energetickej spotreby a zlepšenie živ
ného prostredia.

6. Aké pružné organizačné formy zabezpečenia inovačného procesu poznáte?
Sú to tieto činnosti:
– iniciovanie invencie
– predbežné vyhodnotenie námetov na nové výrobky
– voľba marketingovej stratégie
– analýza hospodárnosti
– vývoj výrobku
– trhové testovanie
– masové uvedenie nového výrobku

7. Z akých krokov sa skladá postup hodnotenia investícií?
Postup hodnotenia:
– určenie jednotlivých nákladov na investíciu
– odhadnutie budúcich výnosov, ktoré prinesie investícia
– určenie „nákladov na kapitál“ vlastného podniku
– výpočet súčasnej hodnoty očakávaných výnosov(cash flow)

8. Aké metódy hodnotenia investícií poznáte?
Metódy:
– metóda výnosnosti investícií(ROI)
– metóda doby splatnosti, alebo návratnosti(Payback method)
– metóda čistej súčasnej hodnoty(NPV)
– metóda vnútorného výnosového percenta(IRR)

9. Čo je podstatou metódy výnosnosti investícií?
Podstatou tejto metódy je percentuálne zistenie rentability investícií. Táto metóda však nezo-
hľadňuje rozloženie zisku v čase. Je to teda statická metóda.

10. Čo je podstatou metódy čistej súčasnej hodnoty investícií?
Podstata bola vysvetlená pri výpočte súčasnej hodnoty očakávaných výnosov. Čistá súčasná
hodnota predstavuje rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných výnosov a nákladmi na
investíciu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár