(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Typy výroby

Pod typom výroby rozumieme súhrn technologických znakov výroby, ktoré vyplývajú z charakteristických čŕt a technickohospodárskej funkcie vyrábaných výrobkov. Je to vlastne prostredníctvom množstva rovnakje alebo rovnorodej výroby charakterizovaná organizačná forma výroby. Typ výroby ovplyvňuje celkovú výrobnú činnosť podniku hlavne v nasledovných oblastiach:
– ovplyvňuje voľbu technológie výroby, strojového zariadenia, rôznych nástrojov, prípravkov a pod.
– pôsobí na formy organizácie VP
– predurčuje mieru podrobnosti konštrukčnej a technologickej prípravy, ako aj rozsah prác súvisiacich s vypracovaním technologického postupu
– od typu výroby závisí priamo celá organizácia riadenia VP (zriaďovanie dielní, rozsah riadiaceho aparátu, metódy operatívneho riadenia a pod.)
– ovplyvňuje kvalifikačnú štruktúru pracovníkov
– jednotlivé typy výroby ovplyvňujú ekonomické výsledky VP, čo sa prejavuje v stupni využívania strojového zariadenia, výrobnom cykle, produktivite práce a výške nákladov

Základným kritériom je miera opakovateľnosti VP. Podľa toho potom rozlišujeme:

1. Hromadný typ výroby – prevláda výroba jedného alebo malého počtu výrobkov vyrábaných vo veľkom množstve. Je charakterizovaný:
? vysokou mierou opakovateľnosti
? vysokým stupňom stálosti výrobného programu
? využívaním špeciálnych výrobných zariadení určených pre jeden druh výrobkov
? dokonalou a podstatnou deľbou práce (odzrkadľuje sa vo vysokej špecializácii robotníkov)
? vysokou úrovňou technickej prípravy výroby a jej podrobným spracovaním
? vysokou úrovňou organizácie práce a výroby
? vysokým stupňom mechanizácie a automatizácie výroby, čo vytvára predpoklady pre uplatnenie progresívnych technológií a zavedenie prúdovej výroby

2. Sériový typ výroby (najčastejší) – zhotovovanie viacerých výrobkov za sebou v obmedzenom počte (sérií) na rovnakých alebo rôznych výrobných zariadeniach. Hlavné črty sériovej výroby:
– výrobok sa svojím charakterom podobá výrobku hromadnej výroby, pričom sa pri výrobe len obmedzeného množstva môže zvýrazniť individualita výrobku a pružnejšie sa môže prispôsobiť požiadavkám trhu
– technická príprava výroby je podobná hromadnej výrobe, avšak nie je tak podrobne prepracovaná vzhľadom na šírku sortimentu a rozsah výroby
– deľba práce sa uplatňuje v menšej miere ako pri hromadnej výrobe, čo sa prejavuje univerzálnosťou práce robotníkov
– vo väčšej miere sa využívajú tiež univerzálne stroje a nástroje, ktoré sa po menších úpravách dajú prispôsobiť na vykonávanie inej práce
– technická základňa je obyčajne na nižšej úrovni ako pri hromadnej výrobe
– nižšia je aj úroveň produktivity práce
– zložitejšie a nákladnejšie sa organizuje výrobný proces
– výrobky sa zhotovujú v sériách a súčasti výrobkov sa zadávajú do výroby v dávkach
Sériová výroba môže byť:
? veľkosériová – je najvyšším stupňom sériovej výroby a svojou podstatou, znakmi, ale aj ekonomickými dôsledkami sa najviac približuje hromadnej výrobe
? strednosériová – je ekonomicky menej výhodná, vzhľadom na stúpajúce náklady výroby a nižšiu produktivitu práce v porovnaní s veľkosériovou výrobou
? malosériová – vzhľadom na nízku opakovateľnosť výroby aj ekonomické dôsledky sa približuje ku kusovej výrobe

3. Kusový typ výroby – neopakovateľnosť jednotlivých druhov výrobkov a prác, príp. opakovateľnosť po určitom dlhšom časovom intervale. Dochádza k častému striedaniu výroby rôznych výrobkov a vykonávaniu rôznych prác. Vyznačuje sa týmito osobitosťami:
– jednotlivé hotové výrobky sa od seba líšia, každý výrobok predstavuje nový druh zodpovedajúci predstave budúceho užívateľa
– každý výrobok si vyžaduje samostatnú technickú prípravu výroby, ktorá je veľmi náročná, rozsiahla a nákladná
– častá obmena a prestavovanie pracovísk či úprava strojov kladú zvýšené nároky na spotrebu času a prerušenie práce
– robotníci vykonávajú rôznorodé práce, čo vedie k ich univerzálnosti, na ktorú je potrebný vysoký stupeň kvalifikácie
– najnižšie technická úroveň výroby
– vysoké náklady spojené so skladovaním materiálu a vysokou rozpracovanosťou výroby
– nerovnomerné využívanie výrobných zariadení

Odbyt
Ide o súhrn činností, ktorých cieľom je realizovať na trhu výrobky či služby, napr. prieskum trhu a potrieb, činnosti zamerané na podporu predaja (reklama, propagácia, cenová tvorba, predaj, tvorba distribučných ciest, výrobková a sortimentová politika), ale tiež súhrn činnosti zameraných na poskytovanie podpory zákazníkom po predaji, ktorých účelom je zvýšenie alebo zachovanie hodnoty výrobku (inštruktáž, inštalácia, dodávky dielov, dodávky dielov, opravy, servis, a pod.)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Ivan Laska

  Ako je v článku definovaný hromadný typ výroby?

 2. Oskar

  Hromadná výroba je charakterizovaná vysokou mierou opakovateľnosti, špeciálnymi výrobnými zariadeniami pre jeden druh výrobkov, a vysokým stupňom mechanizácie a automatizácie.

 3. Tadeas Orenic

  Je sériová výroba viac prispôsobivá na meniace sa trhové podmienky ako hromadná výroba?

 4. Igor Rafanides

  Sériová výroba ponúka pružnejšie prispôsobenie trhovým požiadavkám vďaka výrobe v obmedzených sériách, čo umožňuje lepšie prispôsobenie výrobku individuálnym požiadavkám.

 5. Brulia

  Ako kusová výroba ovplyvňuje efektivitu a náklady podnikov?

 6. Jakub Sokolak

  Kusová výroba má vyššie náklady a nižšiu efektivitu v porovnaní s hromadnou alebo sériovou výrobou kvôli neopakovateľnosti výrobkov a častej zmene výrobných procesov.

Pridaj komentár