(, Miki ,  0)

Meranie výkonnosti ekonomiky

Výkonnosť ekonomiky

Makroekonomický kolobeh toku príjmov a výdajov, meranie výkonnosti ekonomiky a zložky agregátnych výdajov sú jedným z hlavných predmetov skúmania makroekonómie.

Meranie výkonnosti ekonomiky

Výkonnosť ekonomiky je možné merať pomocou HNP (GNP) alebo HDP (GDP), teda hrubého národného alebo domáceho produktu, ktorý je možné sledovať ako:

 • stavovú veličinu, teda vyjadrenú k určitému dňu alebo ako
 • tokovú veličinu, teda za určité obdobie (rok, mesiac).

Toky v ekonomike

Výkonnosť ekonomiky nemožno vyčísliť vo fyzických jednotkách, ale v peňažnom vyjadrení, teda v cenách. Poznáme:

 1. fyzický tok – vonkajší okruh
 2. peňažný tok – vnútorný okruh
  • tok výdajov na tovary a služby
  • tok dôchodkov za tovary a služby

Základné pojmy

Meraním toku výrobkov a služieb získame národný produkt.

Meraním všetkých príjmov domácností dostaneme národný dôchodok.

HNP (GNP) a HDP (GDP) obsahuje len finálne výrobky a služby.

Medziprodukt predstavuje dodávky medzi podnikmi v danom čase, ktoré sú v tom istom čase použité k ďalšej výrobe.

Pridaná hodnota je hodnota pridaná spracovaním materiálu, medziproduktu, …

Na meranie tokov používame 3 prístupy:

Hlavné agregátne ukazovatele

Pozrite si hlavné makroekonomické / národohospodárske ukazovatele. Tieto ukazovatele slúžia na meranie výkonnosti ekonomiky. Ich popis nájdete na stránke Hrubý domáci produkt HDP a ďalšie národohospodárske ukazovatele:

 1. Hrubý domáci produkt (HDP)
 2. Čistý domáci produkt (ČDP)
 3. Hrubý národný produkt (HNP)
 4. Čistý národný produkt (ČNP)
 5. Národný dôchodok (ND)
 6. Čistý ekonomický blahobyt (NEW)
 7. Index rozvoja človeka
 8. Externality

Odvodené agregátne ukazovatele

 • osobný dôchodok – hrubý priíjem jednotlivca a je podkladom pre výpočet disponibilného dôchodku
 • disponibilný dôchodok – predstavuje finančnú čiastku jednotlivca, ktoré sú vynaložené na spotrebu a úspory
 • index ľudského rozvoja – porovnávame ním ekonomickú úroveň jednotlivých krajín sveta, pričom sa hodnotí percentuálna gramotnosť človeka a priemerná dĺžka života
 • index ľudského utrpenia – zisťuje sa súčtom negatívnych udalostí v živote obyvateľstva danej krajiny, napr. vplyv inflácie, nezamestnanosť
 • index konkurencieschopnosti ekonomiky – porovnáva sa efektívnosť vlády, podnikania
 • index ekonomickej slobody – skúmajú sa štátne zásahy do ekonomiky

Osobný dôchodok – PI

 • vyjadruje celkové príjmy, ktoré získajú domácnosti
 • sú to platby za výrobné činitele – vo forme miezd, platov za prácu, renty z pôdy, úroku z kapitálu

Národný dôchodok – NI

 • súhrn všetkých dôchodkov pripadajúci na vlastníkov výrobných činiteľov
 • národný dôchodok sa nerovná národnému produktu; pretože vlastníci výrobných činiteľov nedostávajú všetky výnosy z predaja tovarov; časť pripadá vláde ako nepriame dane vo forme dane z obratu, DPH a iné.

Čistý národný produkt – NNP

 • celkové množstvo tovarov a služieb vyrobených v priebehu roka, meraných v trhových cenách

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008 a aktualizovaný 13.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BRČÁK, J., SEKERKA, B. 2010. Makroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 292 s. ISBN 978-80-7380-245-5.
 • FIFEK, E. 2009. Makroekonomické a mikroekonomické súvislosti platobnej bilancie a zahraničnej zadlženosti Slovenskej republiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 88 s. ISBN 978-80-225-2679-1.
 • FUCHS, K. , TULEJA, P. 2003. Makroekonomie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 259 s. ISBN 80-8055-845-0.
 • CHAJDIAK, J. 2011. Ekonomika firmy. Bratislava: STATIS, 2011. 224 s. ISBN 978-80-85659-64-1.
 • KLÍMA, J. 2006. Makroekonomie. Praha: Alfa Publishing, 2006. 144 s. ISBN 80-86851-27-3.
 • KLOUDOVÁ, J. 2009. Makroekonomie – Základní kurz. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009. 200 s. ISBN 978-80-89447-10-7.
 • KRAMEŠ, J. 2008. Makroekonomie – Základní kurs. Praha: Oeconomica, 2008. 194 s. ISBN 978-80-245-1319-5.
 • KUBA, Z., UJEC, J. 2005. Makroekonomie.. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 91 s. ISBN 80-86764-20-6.
 • KUZMIŠIN, P. et al. 2008. Svetová ekonomika. Technická univerzita v Košiciach: Grafotlač, 2008. 390 s. ISBN 978-80-8073-990-4.
 • LISÝ, J. et al. 2005. Ekonómia v Novej Ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
 • MACÁKOVÁ, L. et al. 2003. Mikroekonomie – Základní kurs. Praha: MELANDRIUM, 2003. 275 s. ISBN 80-86175-38-3.
 • MEDVEĎ, J., NEMEC, J. et al. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT, 2007. 272 s. ISBN 978-80-89085-84-2.
 • PAVELKA, T. 2007. Makroekonomie – Základní kurz, druhé vydanie, Praha: Vydavateľstvo MELANDRIUM, 2007. 278 s. ISBN 978-80-86175-52-2.
 • PŘÍVAROVÁ, M., MARTINCOVÁ M. 2005. Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: MERKURY, 2005. 240 s. ISBN 80-89143-25-3.
 • RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. et al. 2002. Makroekonomie – základní kurs. Praha: MELANDRIUM, 2002. 167 s. ISBN 80-86175-24-3.
 • SAMUELSON P.A., NORDHAUS W. D., 1992. Ekonómia I . Bratislava: BRADLO, 1992. 420 s. ISBN 80-7127-030-X.
 • SAMUELSON P.A., NORDHAUS W. D., 1992. Ekonómia II . Bratislava: BRADLO, 1992. 550 s. ISBN 80-7127-031-8.
 • SLANÝ, A. et al. 2003. Makroekonomická analýza a hospodářska politika. Praha: C. H. Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3.
 • ŠLOSÁR, R., ŠLOSÁROVÁ, A. et al. 1992. Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava: Vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 318 s. ISBN 80-08-01609-4.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.