(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Z tovaroznaleckého hľadiska rozoznávame tieto vplyvy na tovar:

 • fyzikálne vplyvy na tovar
 • mechanické vplyvy na tovar
 • fyzikálno-chemické vplyvy na tovar
 • biologické vplyvy na tovar

Fyzikálne vplyvy na tovar

V obchodnej praxi sa najviac prejavujú klimatické vplyvy:

 1. vplyv teploty
 2. vplyv vlhkosti
 3. vplyv svetelného žiarenia
 4. vplyv prúdenia vzduchu
 5. vplyv prašnosti ovzdušia a prostredia

Vplyv teploty na tovar

Teplota je jedným z najzávažnejších vplyvov podmieňujúci priebeh radu biologických a chemických procesov, napr. činnosť a životné pochody mikroorganizmov, rozkladné pochody, oxidácia, starnutie hmôt … Teplota je okamžitý stav hmoty, ktorý vyjadrujeme v °C alebo v kelvinoch (K). Teplo je druh energie, vzniká ako vedľajší produkt fyzikálnych pochodov, biologických dejov a chemických reakcií. Šíri sa vedením, sálaním (žiarením) a prúdením. Pri potravinárskych tovaroch sa teplota riadi klimatizáciou, kde udržujeme optimálnu teplotu a vlhkosť skladovacieho priestoru. Vznikajú tým zvýšené náklady, ale zachováva sa určitá hodnota tovaru.

Vplyv vlhkosti na tovar

Vlhkosť predstavuje obsah vody v tovare alebo vodnej pary vo vzduchu Obsah vody v tovare vyjadrujeme v absolútnych jednotkách (1 g vody na 1 g tovaru alebo 1 kg vody na 1 kg tovaru) alebo v percentách vo vzťahu k celkovej hmotnosti tovaru. Vyjadruje sa aj relatívna vlhkosť v % – vyjadruje nasýtenosť vzduchu vodnou parou pri danej teplote. Rosný bod – je vyjadrením vzťahu teploty a vlhkosti vzduchu. Pri teplote rosného bodu dochádza ku kondenzácii (skvapalňovaniu) vodnej pary nielen v celom objeme vzduchu, ale aj pri styku vzduchu s chladnými predmetmi (dochádza tak ku kondenzácii vodnej pary na povrchu týchto predmetov).

Vplyv svetelného žiarenia na tovar

Svetelné žiarenie poznáme:

 1. infračervené žiarenie – tepelné žiarenie, ktoré ľudské oko nevníma, je súčasťou slnečného i umelého svetla. Má rôznu intenzitu a preto môže prenikať aj obalom tovaru a aj spotrebiteľskými obalmi z plastov. Svojim tepelným účinkom urýchľuje tepelné pochody – oxidácia, rozklad tukov, biologické procesy (zrýchlené dozrievanie ovocia a zeleniny) a intenzívny rast a činnosť mikroorganizmov. Má veľký vplyv na vysychanie tovaru, prejavuje sa to znižovaním hmotnosti tovaru, zmenami štruktúry a zmenami senzorických vlastností.
 2. viditeľná zložka žiarenia – svojím účinkom podporuje vegetáciu organizmov a spolupôsobí pri rozkladných procesoch. Má vplyv na zmenu farebnosti a farebných odtieňov tovaru a jeho obalov.
 3. ultrafialové žiarenie – má najintenzívnejší vplyv na úžitkovú hodnotu tovaru, výrazne zvyšuje rýchlosť v priebehu všetkých oxidačných dejov, spôsobuje urýchľovanie starnutia a rozklad tukov, znehodnocuje vitamín C, ovplyvňuje farebnosť a zmenu farebných odtieňov tovaru a jeho obalov. Ochranu majú len nepriesvitné obaly a kovové fólie.

Vplyv prúdenia vzduchu na tovar

Vzduch vplýva na tovar pri doprave tovaru dopravnými prostriedkami aj priamo v skladovacom priestore (makroklíma).

 • Makroklíma – priestor, ktorý obklopuje tovar (napr. skladovací priestor)
 • Mikroklíma – priestor priamo v samotnom tovare

Prúdenie vzduchu môže byť:

 • prirodzené (cez okno, prievanom)
 • umelé (odsávaním vzduchu z makroklímy von a naopak pomocou ventilátorov) – umožňuje vypúšťať prach a škodliviny z makroklímy, ktoré by mohli poškodiť tovar

Vplyv prašnosti na tovar

 • pri doprave tovaru pomocou dopravných prostriedkov, napríklad popolček, sadze, dymové splodiny sa môžu dostať ku tovaru a poškodiť ho
 • v makroklíme – pri rôznych činnostiach v sklade sa prach víri, preto je potrebné pravidelne upratovať skladovacie a predajné miestnosti

Mechanické vplyvy na tovar

Mechanické vplyvy sa prejavujú hlavne pri preprave tovaru, pri manipulácií s tovarom a pri skladovaní. Je to priame namáhanie tovaru v ťahu, ohybe, tlaku, šmyku, …. Ide napr. o razy, vibrácie, otrasy, pôsobenie odstredivých síl v doprave, tlaky pri skladovaní.

Príčiny vzniku mechanického namáhania:

 1. tlaky – vznikajú pri stohovaní výrobkov v skladoch, pri ukladaní väčšieho počtu drobných výrobkov do jedného veľkého obalu
 2. rázy – krátkodobé dynamické tlaky, ktoré vznikajú hlavne pri pádoch, pri nárazoch výrobkov vzájomne na seba alebo na iné predmety, prípadne pri náhlych zmenách rýchlosti dopravných alebo manipulačných prostriedkov
 3. vibrácie – vznikajú ako dôsledok otrasov, napr. v dôsledku chvenia dopravných prostriedkov, nerovnosti cesty. Záleží na ich intenzite a dĺžke ich trvania. Určitú ochranu poskytujú obaly.
 4. trenie – pozitívne mechanické vplyvy. Umožňujú stohovanie výrobkov, obmedzujú pohyby tovaru pri zmene rýchlosti dopravného prostriedku.

Fyzikálno-chemické vplyvy na tovar

Fyzikálno-chemické vplyvy na tovar sa prejavujú hlavne koróziou kovových materiálov. Korózia môže vznikať u obalov, ako aj u samotného tovaru. Ak ide o tovar, pri ktorom je dôležitá životnosť, používa sa chróm (12%), ktorý nekoroduje. Korózii sa pripisuje množstvo znehodnoteného tovaru ročne. Korózia často spôsobuje havárie, kde sú poškodené ľudské životy a ľudské zdravie.

Príklad korózie: Oceľ je zliatina železa a uhlíka. Železo reaguje so vzdušným kyslíkom a vzniká oxid železa. Tento proces sa nazýva korózia:

 • čím vyššia teplota vzduchu, tým sa korózia urýchľuje
 • bránime sa tak, že upravujeme povrchy ocelí, napr. farbením, aby sa kyslík nedostal k povrchu ocele
 • ďalším kovom náchylným na koróziu je hliník. Koróziou vzniká oxid Al2O3, ktorý spôsobuje Alzheimenovu chorobu.
 • kovy odolné proti korózii – zlato, striebro
 • kovy korodujú tým menej, čím viac obsahujú vzácne prvky a drahé kovy

Korózia znižuje úžitkovú hodnotu tovaru z 2 hľadísk:

 1. funkčné hľadisko – koróziou napadnutý tovar, alebo jeho časť znižuje jeho funkčnosť, napr. stráca sa pevnosť
 2. estetické hľadisko – splodiny korózie porušujú primárny vzhľad tovaru.

Biologické vplyvy na tovar

Medzi hlavné biologické vplyvy na tovar patrí dýchanie, dozrievanie, klíčenie, autolýza a vplyv škodcov.

Dýchanie

Dýchanie je základný prejav všetkých neporušených tkanív. Pri dýchaní sa v tkanive spotrebúva kyslík a uvoľňuje sa CO2 a vodná para H2O. V priebehu dýchania (napr. pri skladovaní ovocia a zeleniny, obilia) dochádza ku poklesu hmotnosti skladovaného tovaru v dôsledku odparenia predýchanej vody a CO2. Okrem dýchania prebiehajú aj enzymatické pochody vyvolávajúce zmenu látkového zloženia tovaru. Táto zmena môže byť:

 • priaznivá, napr. dozrievanie ovocia a zeleniny, mäsa
 • nepriaznivá, dochádza ku oxidácii vitamínu C a jeho úbytku

Dozrievanie

Dozrievanie je proces dokončovania rastu a vývoja. Tento proces musí byť presne riadený na dosiahnutie tržnej alebo konzumnej zrelosti (hlavne ovocie a zelenina, mäso, syry, …). Je jedným zo záverečných postupov pri tvorbe úžitkovej hodnoty. Uskutočňuje sa výlučne ako súčasť technológie.

Klíčenie

Klíčenie je biologický vplyv, ktorým sa tovar v priebehu jeho skladovania znehodnocuje, napr. obilie, cibuľoviny, okopaniny, strukoviny. V dostatočne vlhkej atmosfére klíčia, čím strácajú veľkú časť svojej úžitkovej, biologickej hodnoty. Niekedy sú produkty klíčenia škodlivé, napríklad keď pri klíčení vzniká jedovatá látka solanín.

Autolýza

Autolýza je rozklad rastlinných a živočíšnych tkanív spôsobený vnútornými procesmi, ktoré začnú prebiehať v tkanive ihneď po skončení zberu. (pri kosení dochádza k poškodeniu všetkých tkanív. Pri skladovaní sena, kde je vlhké prostredie a proces sušenia nie je úplne ukončený, dochádza v stohu sena ju zvyšovaniu teploty a následne seno buď zhorí alebo vytlie.

Vplyv škodcov

Škodcovia, ktorí majú vplyv na kvalitatívne charakteristiky tovaru môžu byť mikroorganizmy alebo živočíšni škodcovia.

Mikroorganizmy – ide hlavne o baktérie, kvasinky a plesne, sú často viditeľné pri mikroskopickom zväčšení. Pri hromadnom napadnutí tovaru mikroorganizmami sú vplyvy pozorovateľné aj voľným okom ako súvislé povlaky alebo vstrovčekovité kolónie na povrchu tovaru. Pri dlhšom napadnutí prechádzajú celým objemom tovaru. Na život mikroorganizmov vplývajú hlavne 3 faktory spadajúce do klimatických podmienok, a to teplota, chemická reakcia a obsah vody.

Živočíšni škodcovia – patria sem hlavne hlodavce a vtáky. Znehodnocujú tovar tým, že ho požierajú, a ďalej svojím trusom, čím rozširujú rôzne choroby (tbc, besnotu, …)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008 a aktualizovaný 26.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Sima

  prečo tu nemáte prostriedky na zamedzenie valivých pohybov???tak ste mi pomohli…ďakujem

Pridaj komentár