(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Finančné deriváty

Finančné deriváty sú nástroje, ktorých hodnota je derivovaná od hodnoty podkladového aktíva. Poznáme:

 1. Finančné deriváty termínového trhu
 2. Finančné deriváty syntetické a kombinované

Termínové kontrakty

 • vždy ide o obchodovanie s právom kúpiť alebo predať isté aktívum alebo získať určité prémie
 • uzavretie obchodu je časovo oddelené od jeho plnenia
 • ide o veľmi starý typ obchodu (už v Starom Ríme sa zabezpečovali budúce dodávky obilia za vopred dohodnuté ceny)
 • v súčasnosti, t.j. spojenie s obchodom s obilím a kukuricou v USA v minulom storočí aj v súčasnosti
 • rozvinuli sa termínových obchody s ďalšími obchodmi
 • pri termínovaným obchodoch ide o termínové obchody na konkrétne komodity

Po niekoľkých desaťročiach investori došli k myšlienke, že obchody je možné robiť aj s cennými papiermi alebo inými finančnými inštitúciami. Vznikali tak finančné termínové obchody, pri ktorých sú podkladnými aktívami akcie, obligácie, cudzie meny, úrokové sadzby a burzové indexy.

Výhody termínovaných obchodov

 • Podnik má zaručený budúci predaj za dnes pevne stanovenú cenu a súčasne kupujúci má zabezpečenú budúcu dodávku za dohodnutú cenu.
 • Obaja získavajú istotu a sú chránení pred rizikom nepredvídanej cenovej zmeny príslušnej inštitúcie.
 • Trhová hodnota každého pevného / opčného derivátového kontraktu je odvodená od podkladového nástroja.
 • Aktívum:
 • Nominálna hodnota kontraktu sa behom splatnosti nemení.
 • Trhová hodnota je v okamihu vzniku pre oboch partnerov nulová, potom sa mení v závislosti od mnohých faktorov, hlavne od trhovej ceny podkladového nástroja.
 • Partneri – majú tú istú hodnotu s opačnými znamienkami, t.j. absolútna hodnota je rovnaká.

Termínované kontrakty v užšom zmysle

 • Forwardy, Futures – pevné termínové kontrakty na predaj alebo nákup určitého finančného inštrumentu v budúcnosti za pevnú cenu.
 • Do finančných derivátov sa však zahrňuje len: Forward Rate Agreement = Dohoda o termínovanej úrokovej sadzbe.

Pevné termínované kontrakty

 • Obaja partneri súčasne majú pevnú pohľadávku a pevný záväzok.
 • Ani jeden partner nemá pre uzatvorenie kontraktu žiadnu možnosť voľby.
 • Dopredu sú známe všetky podmienky a platby kontraktu alebo sú pevné tým, že platby medzi partnermi závisia len od vývoja menových kurzov, cien akcií a podobne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 15.12.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • AMBROŽ, L. 2002. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2002. 313 s. ISBN : 80-7179-531-3.
 • ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. 2011. Základy financí. 1.vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3669-3.
 • FOREX 2011. Jak zbohatnout a nekrást. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3739-3.
 • FOTR, J., SOUČEK I. 2005. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2005. 356 s. ISBN: 802-470- 9392
 • CHOVANCOVÁ, B. 2006. Finančný trh. 3. vyd. Bratislava: Iura Edition spol.s.r.o., 2006. 611 s. ISBN : 80-807-808-97.
 • JÍLEK, J. 1995. Termínové a opční obchody. Praha: Grada Publishing spol. s.r.o., 1995. 286 s. ISBN : 80-7169-183-6.
 • JÍLEK, J. 1997. Finanční trhy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 1997. 523 s. ISBN: 80-7169-453-3.
 • JÍLEK, J. 1998. Kapitálový a derivátový trh. 1998. Praha : Bankovní institut vysoká škola Praha a.s..1998. 370 s.
 • JÍLEK, J. 1999. Moderní finanční produkty repo obchody. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,1999. 604 s. ISBN : 80-7169-803-2.
 • JÍLEK, J. 2000. Finanční rizika. 1. vyd. Praha : Grada publishing a.s. 2000, 640 s. ISBN : 80-7169-579-3.
 • JÍLEK, J. 2002. Finanční a komoditní deriváty.1. vyd. Praha: Grada publising a.s., 2002. 624 s. ISBN 80-247-0342-4.
 • JÍLEK, J. 2009. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 648 s. ISBN : 978-80-247-1653-4.
 • JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. 2011. Účetnictví podle mezinárodních standardů učetního vykaznictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 432 s. ISBN 978-80-247-3427-9.
 • JÍLEK, J.,SVOBODOVÁ , J. 2013. Účetnictví podle mezinárodních standardů učetního vykaznictví. 3. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. 448 s. ISBN : 978-80-247-4710-1.
 • KAŠPAROVSKÁ, V. et al. 2006. Řízení obchodných bank. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. 339 s. ISBN : 80-7179-381-7.
 • KISLINGEROVÁ, E. et al. 2005. Chování podniku v globalizujúcím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 422 s. ISBN 80-7179-847-9.
 • KISLINGEROVÁ, E. et al. 2010. Manažérske financie. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 826 s. ISBN : 978-80-7400-194-9.
 • KOŠTÁL, J., TUREK, L. 2009. Opce. Jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno : Computer Press. a.s., 2009. 152 s. ISBN : 978-80-251-2223-5.
 • KRÁĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K.2011. Finančný manažment. 3. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol.s.r.o., 2011. 468 s. ISBN:80-8078-356-3.
 • MALÝ, J. 2007.Oceňování průmyslového vlastníctví – nové přístupy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN: 978-80-7179-464-6.
 • MARKOVIČ, P. et al. 2007. Manažment finančných rizík podniku: Implementácia derivátových kontraktov. 1.vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 383 s. ISBN : 978-80-8078-132-3.
 • MEDVEĎ, J. et al. 2012. Banky – teória a prax. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2005. 574 s. ISBN 978-80-89393-73-2.
 • MELICHERČÍK, I., OLŠAROVÁ, L., ÚRADNÍČEK, V. 2005. Kapitoly z finančnej matematiky. Bratislava : Epos, 2005. 244 s. ISBN : 80-8057-651-3.
 • MYNÁŘ, M. 2012. Finanční systémy. Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN : 978-80-248-2585-4.
 • NÝVLTOVÁ, R. 2010. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2010. 208 s. ISBN : 978-80-247-3158-2.
 • PAULÍK, D. et al. 2012. Základy financií a meny. ISBN 978-80-8960006-9. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012.
 • POLÁCH, J., DRÁBECH, J., MERKOVÁ, M. 2012. Reálné a finanční investice. 1.vyd. Praha : C.H.Beck., 2012. 280 s. ISBN 978- 80-7400-436-0.
 • POLIAČIK, I. 2011. Finančné deriváty pre každého? 1. vyd. Modra : Servisia.sk., 2011. 93 s. ISBN : 978-80-970835-4-0.
 • POLOUČEK, S. et al. 2006. Bankovnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 716 s. ISBN : 80-7179-462-7.
 • POLOUČEK, S. et al. 2009. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck a.s., 2009. 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9.
 • PÚLPÁNOVÁ, S. 2007. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 338 s. ISBN : 978-80-245-1180-1.
 • REJNUŠ, O. 2007. Peňěžní ekonomie. Vysoká škola účetní v Brně, 2007. ISBN : 978-80-214-3466-0.
 • REZŇÁKOVÁ, M., et al. 2010. Řízení platební schopnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 192 s. ISBN: 978-80-247-3441-5.
 • ROGERS, J. 2008. Žhavé komodity. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. 240 s. ISBN : 978-80-247-2342-6.
 • ROUBINI, N., MIHM, S. 2011. Krizová ekonomie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 296 s. ISBN: 978 – 80-247-4102-4.
 • RÚČKOVÁ, P. 2011. Finanční analýza. 3. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 144 s. ISBN : 978-80-247-3916-8.
 • SCHOLLEOVÁ, H. 2007. Hodnota flexibility: reálne opcie. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 174 s. ISBN 978 – 80-7179- 735- 7.
 • SMRČKA, Ľ. 2010. Rodinné financie: ekonomická kríza a krach optimizmu. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 538 s. ISBN : 978-80-7400-199-4.
 • SYROVÝ, P., TYL, T. 2011. Osobní finance : řízení financí pro každého. 1.vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 208 s. ISBN : 978-80 -247- 3813-0.
 • ŠEVČOVIČ, D. 2001. Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Univerzita Komenského Bratislava,2001.
 • ŠOLTÉS ,V. 2002. Finančné deriváty. 1. vyd. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2002. 212 s. ISBN : 80-7099-770-2.
 • ŠTÍBR, D., et al. 2011. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 160 s. ISBN : 978 -80-247-3648-8.
 • TYL, T. 2013. 10 způsobů jak se (ne) nechat připravit o peníze. 1. vyd. Praha : Grada publishing a.s.,2013. 224 s. ISBN 978-80-247-4467-4.
 • WÖGE, G., KISLINGEROVÁ, E. 2007. Úvod do podnikového hospodářství. 2.vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 928 s. ISBN : 978-80-7179-897-2.
 • ZIEGLER, K., et al. 2006. Finanční řízení bank. 2. vyd. Bankovní institut vysoké školy Praha a.s., 2006. 204 s. ISBN : 80-7265-094-7

Pridaj komentár