(EuroEkonóm.sk,  0)

Finančné deriváty sú nástroje, ktorých hodnota je derivovaná od hodnoty podkladového aktíva.
1. FD termínového trhu
2. FD syntetické a kombinované

Termínové kontrakty
– Vždy ide o obchodovanie s právom kúpiť alebo predať isté aktívum alebo získať určité prémie
– uzavretie obchodu je časovo oddelené od jeho plnenia
– ide o veľmi starý typ obchodu (už v Starom Ríme sa zabezpečovali budúce dodávky obilia za vopred dohodnuté ceny)
– v súčasnosti, t.j. spojenie s obchodom s obilím a kukuricou v USA v minulom storočí aj v súčasnosti
– rozvinuli sa termínových obchody s ďalšími obchodmi. Pri termínovaným obchodoch ide o termínové obchody na konkrétne komodity

Po niekoľkých desaťročiach došli k myšlienke, že obchody je možné robiť aj s cennými papiermi alebo inými finančnými inštitúciami. Vznikali tak finančné termínové obchody, pri ktorých sú podkladnými aktívami akcie, obligácie, cudzie meny, úrokové sadzby a burzové indexy.

Výhody termínované obchody
– podnik má zaručený budúci predaj za dnes pevne stanovenú cenu a súčasne kupujúci má zabezpečenú budúcu dodávku za dohodnutú cenu.
– obaja získavajú istotu a sú chránení pred rizikom nepredvídanej cenovej zmeny príslušnej inštitúcie.

Trhová hodnota každého pevného / opčného derivátového kontraktu je odvodená od podkladového nástroja.
Aktívum: fyzická komodita, CP, štátny dlhopis, akciový index, mena.
Nominálna hodnota kontraktu sa behom splatnosti nemení.
Trhová hodnota je v okamihu vzniku pre oboch partnerov nulová, potom sa mení v závislosti od mnohých faktorov, hlavne od trhovej ceny podkladového nástroja. Partneri – majú tú istú hodnotu s opačnými znamienkami, t.j. absolútna hodnota je rovnaká.
Termínované kontrakty v užšom zmysle:
Forward, Futures – pevné termínové kontrakty na predaj alebo nákup určitého finančného inštrumentu v budúcnosti za pevnú cenu.
Do finančných derivátov sa však zahrňuje len: Forward Rate Agreement = Dohoda o termínovanej úrokovej sadzbe.
Pevné termínované kontrakty:
Obaja partneri súčasne majú pevnú pohľadávku a pevný záväzok. Ani jeden partner nemá pre uzatvorenie kontraktu žiadnu možnosť voľby. Dopredu sú známe všetky podmienky a platby kontraktu alebo sú pevné tým, že platby medzi partnermi závisia len od vývoja menových kurzov, cien akcií …

Už ste čítali?


Pridaj komentár