(, EuroEkonóm.sk ,  3)

Kombinované nástroje finančného trhu - forwardy, futurity, swapy, opcie

Finančné deriváty

Finančné deriváty sú formami termínových obchodov, u ktorých dôjde k časovému nesúladu medzi uzavretím obchodu a jeho vysporiadaním. Deriváty, ako už vyplýva z ich názvu predstavujú skupinu finančných nástrojov, ktoré vznikli odvodením od podkladových aktív formou derivácie. Tieto nástroje finančného trhu predstavujú určitú formu zaistenia dohodnutého obchodu, resp. zafixovanie súčasných podmienok do budúcnosti.

Typy obchodov ako sú forward, futures, swap a v neposlednej rade opcie sa stávajú čoraz významnejšou súčasťou moderných finančných trhov. Je to oblasť financií, ktorá zahrňuje množstvo kombinácií.

Derivátový trh predstavuje najmladšiu časť finančného trhu, nakoľko finančné deriváty sú pomerne mladé nástroje tohto trhu, trh vznikol zmenou podmienok v 80. rokoch 20. storočia.

Kombinované nástroje finančného trhu

 • produkty, ktoré vznikli kombinovaním nástrojov s nástrojmi na termínovom trhu
 • syntetické – kombinácia vytvára rizikový profil a profil cenného papiera

Medzi hlavné nástroje finančného trhu patria:

 1. forwardy
 2. futurity
 3. swapy
 4. opcie

Forwardy

Forward je najstarší derivátový nástroj. Záväzok kupujúceho kúpiť určité množstvo podliehajúceho aktíva a stanovenú realizačnú cenu k určitému dňu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok.

Podmienky sú určené v kontrakte. Obchodovanie na mimoburzových trhoch OTC, nie na burzách. Množstvo, cena, dátum dodávky sú stanovené v zmluve, dohodli ich obaja partneri osobne.

Futurity

Futurita – future predstavuje záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum v určitom množstve v konkrétnom dátume za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok. Obchodovanie len na burzách (opčných a termínových), nie na mimoburzových trhoch OTC – Over the counter.

Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje. Odlišnosť je v organizačnej štruktúre trhu, oceňovaní, vysporiadaní.

Swapy

Swap – zaväzuje 2 strany k výmenám určitého podliehajúceho aktíva v určitých intervaloch v budúcnosti. Väčšinou sa výmena aktíva redukuje na pravidelné vyrovnávanie platby s pevne stanoveným termínom v budúcnosti.

Vývoj menových kurzov, úrokových mier a cien ovplyvňuje, či prvý partner platí druhému alebo naopak. Ide o zmluvné spojenie viacerých forwardov. Podmienky kontraktu sú stanovené v zmluve. Obchodovanie na OTC.

Opcie

Opcia vlastníkovi opcie dáva opčný kontrakt právo nákupu určitého aktíva k určitému dňu alebo v určitom období za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho opcie predať dané aktívum za tých istých podmienok. Podmienky kontraktu sú určené v zmluve. Predaj na OTC a burzách.

Poznáme:

 • Spotové aktívum – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva
 • Opcie na futurity – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj prostredníctvom futurít

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 29.11.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BAKEŠ, M. a kolektív. Finanční právo. Praha: 2003. 721 s. ISBN 80-7179-667-0
 • BANKS, Erik. Exchange-Traded Derivatives. First Edition, John Willey & Sons, 2003
 • BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I., Opce, swapy, futures deriváty finančního trhu. 2. rozšířené vydání, Management Press, 1997
 • DĚDIČ, J. a kol. Právo v podnikání 5. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Prospektrum, 2000
 • DURČÁKOVÁ, Jaroslava, MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a doplněné vydání, Management press, 2010
 • DVOŘÁK, Petr. Deriváty. 2. přepracované vydání, Oeconomia, 2008
 • GONDA, V. Peniaze a monetárne teórie, Edícia Ekonómia, 2000, 134 s. ISBN 80-88715-63-6
 • HARDING, Paul. Mastering the ISDA Master Agreements. 3rd Edition, Pearson Education Limited, 2010
 • HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání, C.H.Beck, 2009
 • HORNIAKOVÁ, Ľ. – ČUNDERLÍK Ľ. Finančný trh, Univerzita Komenského, 2009. 586 s. ISBN 978-80-7160-278-1
 • HORNIAKOVÁ, Ľ. Cenné papiere a finančný trh, Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 457 s. 1995
 • HRVOĽOVÁ, B. Analýza finančných trhov, Sprint, 2001. 373 s. ISBN 80-88848-86-5
 • HULL, John C. Fundamentals of futures and option markets. Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, 2002
 • HULL, John C. Options, futures and other derivatives. Seventh Edition, Pearson Prentice Hall, 2009
 • CHISHOLM, Andrew M. Derivatives Demystified. John Willey & Sons, 2004
 • CHOVANCOVÁ, B. Finančný trh, Iura Editon, 2006, 611 s. ISBN 80-8078-098-7
 • CHOVANCOVÁ, B. – JANKOVSKÁ, A. – ŠTURC, B. – KOTLEBOVÁ, J. Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie, Eurounion, 2002, 584 s. ISBN 80-88984-31-9
 • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2009
 • JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s., 2010
 • JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002
 • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2009
 • KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V. a kolektiv: Pojišťovací právo. 1. vydání, Leges, 2010
 • KOLB, Robert. W., OVERDAHL, James A. Financial derivatives. Third Edition. John Willey & Sons, 2010
 • KOLB, Robert. W., OVERDAHL, James A. Financial derivatives: Pricing and Risk Management. John Willey & Sons, 2010
 • KRÁĽ, Miloš a kol. Mezinárodní finance. GEORG, 2010
 • LIŠKA, Václav, GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Professional Publishing, 2004
 • OHEROVÁ, J., SVOBODA, M., KALINA, M., a kol. Anglicko-český právnický slovník. 4. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha, 2010
 • PARAMESWARAN, Sunil. Fundamentals of Financial Instruments. John Willey & Sons, 2011
 • PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K., Bankovní obchody. Aspi, 2009
 • ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, a kolektiv. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Wolters Kluwer ČR a. s., 2009

Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  čo je otc a cf?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Otc = over the counter = mimo trh
   Cf = cash flow = vygugluj si

 2. EuroEkonóm.sk Autor textu

  CP = cenny papier

Pridaj komentár