Kombinované nástroje finančného trhu

– produkty, ktoré vznikli kombinovaním nástrojov s nástrojmi na termínovom trhu
– syntetické – kombinácia vytvára rizikový profil a profil CF

Forward – najstarší derivátový nástroj. Záväzok kupujúceho kúpiť určité množstvo podliehajúceho aktíva a stanovenú realizačnú cenu k určitému dňu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok.
Podmienky sú určené v kontrakte. Obchodovanie na OTC, nie na burzách. Množstvo, cena, dátum dodávky sú stanovené v zmluve, dohodli ich obaja partneri osobne.

Futures – záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum v určitom množstve v konkrétnom dátume za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok. Obchodovanie len na burzách (opčných a termínových), nie na trhoch OTC.
Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje.
Odlišnosť je v organizačnej štruktúre trhu, oceňovaní, vysporiadaní.

Swap – zaväzuje 2 strany k výmenám určitého podliehajúceho aktíva v určitých intervaloch v budúcnosti. Väčšinou sa výmena aktíva redukuje na pravidelné vyrovnávanie platby s pevne stanoveným termínom v budúcnosti.
Vývoj menových kurzov, úrokových mier a cien ovplyvňuje, či prvý partner platí druhému alebo naopak. Ide o zmluvné spojenie viacerých forwardov.
Podmienky kontraktu sú stanovené v zmluve. Obchodovanie na OTC.

Opcie – vlastníkovi opcie dáva opčný kontrakt právo nákupu určitého aktíva k určitému dňu alebo v určitom období za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho opcie predať dané aktívum za tých istých podmienok. Podmienky kontraktu sú určené v zmluve. Predaj na OTC a burzách.
Spotové aktívum – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva
Opcie na Futures – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj prostredníctvom Futures


Komentáre

Pridaj komentár