(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia výsledkov podnikania je aj hodnotenie premetu podnikania, teda hodnotenie výrobkov, resp. poskytovaných služieb. K tomu sú potrebné výrobkové ukazovatele. Základom je kalkulácia výrobku, výrobkový zisk a príspevkový zisk výrobku. Najmä príspevkový zisk má veľkú vypovedaciu schopnosť pre hodnotenie výrobkov a rozhodovanie o sortimente výroby.

Kalkulácia nákladov pozostáva z dvoch skupín nákladov: priamych (jednotkových) nákladov a režijných nákladov. Priame náklady sú charakterisktické svojou variabilitou, t.j. ich objem sa mení závisle od zmeny objemu výroby. Časť objemu réžijných nákladov závisí od objemu výroby t.j. variabilná réžia (hlavne výrobná réžia). Časť réžijných nákladov sa za určité obdobie nemení – fixná réžia (hlavne správna réžia). Existujú aj položky réžijných nákladov kombinované, t.j. obsahujúce variabilnú aj fixnú zložku nákladov. Problém fixnosti a variability nákladov je známy, ale v praxi málo využívaný. Kalkulácia nákladov, ktorá absorbuje všetky náklady podniku podľa kalkulačného vzorca sa nazýva úplná kalkulácia nákladov výrobku. Kalkulácia, ktorá obsahuje variabilné náklady, t.j. priame náklady a variabilnú časť réžie sa nazýva neúplná kalkulácia alebo kalkulácia variabilných nákladov.

Porovnaním úplných vlastných nákladov výrobku (úplná kalkulácia) s jeho predajnou cenou dostaneme zisk výrobku. Všeobecnou snahou podnikateľa je zvyšovať celkový objem zisku. Jenou z ciest rastu celkového zisku je zvyšovanie objemu realizácie. Tu môže dôjsť k mylnému predpokladu, že prenásobením fyzického objemu realizácie výrobkovým ziskom dostaneme celkový zisk z realizácie konkrétneho výrobku (napr. keď zsik výrobku je 10 Sk pri realizácii 1000 ks bude zisk 10 tis. Sk, pri realizácii 1500 ks bude zisk 15 000 Sk atď.). Zmeny objemu realizácie konkrétneho výrobku, čo je v trhovej ekonomike bežný jav (prispôsobenie sa potrebám a požiadavkám trhu), mení štruktúru úplnej kalkulácie. Zvyšovaním objemu výroby a realizácie sa znižuje podiel fixných režijných nákladov v kalkulácii a naopak, znížením objemu výroby rastie podiel fixných režijných nákladov. Tým sa mení aj ukazovateľ výrobkového zisku.

Príspevkový zisk je čiastka, ktorou výrobok, služba alebo vnútropodniková organizačná jednotka prispieva ku krytiu fixných nákladov v tvorbe zisku. Pri výpočte príspevkového zisku výrobku sa výrobok zaťaží len ovplyvniteľnými (variabilnými) nákladmi, fixné náklady sa prevezmú do podnikového výsledku hospodárenia. Využíva sa tu kalkulácia variabilných nákladov. Príspevkový zisk vyjadruje predajný úspech výrobku.

Je potrebné zodpovedať na otázky aká je úloha zisku a príspevkového zisku pri hodnotení výrobkov, je potrebné rozpočítavať všetky náklady na jednotlivé výrobky, alebo len variabilné, ako nakladať s balíkom fixných nákladov firmy? Odpoveď je pomerne jednoduchá, manažér firmy potrebuje informácie o zisku aj príspevkovom zisku výrobku, teda potrebuje úplné aj neúplné kalkulácie. Problémom je kvalita týchto informácií, t.j. reálnosť kalkulácií nákladov a vedieť tieto informácie využiť pri jednotlivých rozhodovacích úlohách.

Kalkulácie úplných nákladov sú nezastupiteľné z hľadiska dlhodobého, pretože realizované výkony majú kryť všetky náklady a priniesť zisk. Náklady vznikajúce v určitom zúčtovacom období sa preto priraďujú k výrobkom a službám vyprodukovaným v tomto období. Teoretici i praktici už dávno poznajú problematiku správneho rozdelenia režijných nákladov na rôzne kalkulačné jednotky (prirážkové metódy kalkulovania).

Kým z dlhodobého hľadiska musí podnik dodržať zásadu plného krytia nákladov, z krátkodobého hľadiska v určitých situáciách sú potrebné iné úvahy. Kalkulácie neúplných nákladov sú vhodným nástrojom riadenia pri nižšom využítí kapacity. Poskytujú dôležité podklady pre cenovú politiku, vytvárajú rozhodovaciu základňu pre správne stanovenie sortimenu výroby, optimalizáciu zisku a pod.

V trhovej ekonomike sú pre riadenie dôležité tak úplné ako aj neúplné kalkulácie. Ale aby boli pre manažérov naozaj zdrojom dôležitých informácií pre rozhodovanie, je potrebné, aby boli kvalitné, aby reálne vyjadrovali úroveň nákladov jednotlivých výrokov, prác a služieb.

V našej praxi je potrebné skvalitniť kalkulovanie s úplnými nákladmi (diferencované prirážky režijných nákladov, používať aj naturálne vzťahové veličiny – strojové hodiny, kusy, plochu a pod.), využívanie neúplných kalkulácií je až na malé výnimky v začiatkoch. Pri využívaní neúplných kalkulácií sa do popredia dostáva ukazovateľ príspevkového zisku, ktorý, ako som už uviedol, podstatne skvalitňuje krátkodobé rozhodovacie procesy, ktoré majú priamy vplyv na finančnú situáciu firmy, hlavne na jej likviditu.

Príspevkový zisk vypočítame podľa nasledujúceho vzorca:

Tržby
– Variabilné náklady (náklady tržieb)
= Príspevkový zisk
– Fixné náklady
= ZISK

Pri hodnotení výrobkov (pri rozhodovaní o výrobkovej preferencii) má ukazovateľ príspevkový zisk veľkú vypovedaciu schopnosť, a to tak v prípade voľnej výrobnej kapacity, ako aj v prípade úzkeho miesta vo výrobnej kapacite.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.