(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Analýza ziskovosti podniku

Oblasti skúmania finančnej analýzy

Analýza ziskovosti patrí medzi hlavné oblasti skúmania finančnej analýzy. Finančná analýza analyzuje finančné stránky podniku:

Analýza ziskovosti podniku predstavuje analýzu prvej – ziskovej vetvy, resp. páky ziskovosti globálneho modelu analýzy efektívnosti.

Úloha analýzy ziskovosti v podnikaní

Táto analýzy je dôležitá pre analýzu ziskovosti tržieb najmä kapitálovo náročných podnikov, s vysokým podielom IM a z toho vyplývajúceho vysokého podielu fixných nákladov. Analýzy páky ziskovosti v tomto modeli hodnotenia efektívnosti bude spojená s analýzou vplyvu dvoch hlavných faktorov:

 1. objemu tržieb
 2. nákladov

Zvyšovanie zisku možno zabezpečiť rastom tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb, ktoré predstavujú hlavnú položku výnosov vo výrobnom podniku a znižovaním nákladov. Tržby predstavujú iba realizovaný objem výroby

Modely analýzy ziskovosti

Medzi dôležité modely umožňujúce analýzu ziskovosti patria:

 1. modely tržieb
 2. modely nákladov
 3. modely príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku
 4. modely nulového bodu
 5. modely zisku rešpektujúce fixné a variabilné náklady

Analýza tržieb

Tradičný prístup 1

Zmena tržieb (ΔT) v bežnom období (T1) oproti základnému obdobiu (T0) môže byť spôsobená týmito faktormi:

 1. zmena vyrobených výrobkov – ΔVV
 2. zmena sortimentu – ΔS
 3. zmena stavu hotových výrobkov – ΔSHV
 4. zmena predajnej ceny – ΔPC

Výpočty:

 • ΔVV = ∑VV1*S0*PC0 – ∑VV0*S0*PC0
 • ΔS = ∑VV1*S1*PC0 – ∑VV1*S0*PC0
 • ΔSHV = ∑SHV1*PC0-∑SHV0*PC0
 • ΔPC = ∑RV1*PC1-∑RV1*PC0 RV: realizovaná výroba

Vyčíslenie zmeny tržieb:

 • T = objem výroby – zmena stavu hotových výrobkov
 • T0 = ∑VV0*S0*PC0 – ∑SHV0*PC0
 • T1 = ∑VV1*S1*PC1 – ∑SHV1*PC1
 • ΔT = T1-T0

Vyčíslenie zmeny tržieb vplyvom čiastkových zmien:

 • ΔTVV = ∑VV1*S0*PC0 – ∑SHV0*PC0
 • ΔTVV (Zmena tržieb vplyvom zmeny vyrobených výrobkov)
 • ΔTS = ∑VV1*S1*PC0 – ∑SHV0*PC0
 • ΔTSHV = ∑VV1*S1*PC0 – ∑SHV1*PC0

Tradičný prístup 2

Zmena tržieb (ΔT) v bežnom období (T1) oproti základnému obdobiu (T0) môže byť spôsobená týmito faktormi:

 1. zmenou objemu predaja – ΔQ
 2. zmenou predajnej ceny – ΔPC
 3. zmenou sortimentu – ΔS
 4. náhodnou zložkou (vypredaj zásob, IM)

Výpočty:

 • T = ∑Q*PC T – tržby
 • ΔT = T1-T0 Q – objem predaja
 • ΔT = ΔTQ + ΔTPC + ΔTS + m PC – predajná cena
 • m – náhodná zložky
 • ΔTQ – zmena tržieb spôsobená zmenou objemu predaja…ΔTPC…

Zmena objemu predaja porovnáva objem predaja v bežnom a základnom období, pričom sú obidva objemy ocenené rovnakými predajnými cenami (cenami základného obdobia) podľa vzorca: ΔTQ = ∑PC0*(Q1-Q0)

Zmena predajnej ceny (bez vplyvu inflácie) počíta objem predaja v naturálnom vyjadrení sa ocení v základnom období cenami základného obdobia a cenami bežného obdobia podľa vzorca: ΔTPC = ∑Q0*(PC1-PC0)

Zmena sortimentu počíta vplyv zmeny sortimentu pomocou zostatkovej metódy podľa vzorca: ΔTS = ΔT-((ΔTQ+ΔTPC)-m)

Trhovo orientovaný prístup

Trhovo orientovaný prístup počíta tržby podľa vzorca: T = PC * Q = (OC * PC/OC) * (Q/Qt * Qt)

Legenda:

 • T – tržby
 • PC – predajná cena
 • Q – objem predaja
 • OC – odvetvová cena (priemerná cena)
 • PC/OC – relatívna cena
 • Q/Qt – podiel na trhu
 • Qt – veľkosť trhu

Výpočty a rozklad:

 • T = PC * Q
 • T = OC*PC/OC*Q/Qt*Qt
 • X = a*b*c*d
 • ΔT = T1-T0

Zmenu tržieb vplyvom čiastkových zmien vypočítame pomocou logaritmickej metódy, napríklad:

 • ΔTQ = ΔT * log IQ log IQ = log (Q1/Q0)
 • log IT log IT = log (T1/T0)

Analýza nákladov

Pri analýze nákladov sa stretávame s

 1. analýzou celkových nákladov podniku – na základe finančného účtovníctva (zdroj súvaha, výkaz ziskov a strát)
 2. analýzou strediskových nákladov – na základe vnútropodnikového účtovníctva (zdroj: nákladové účtovníctvo a rozpočtovníctvo)
 3. analýza nákladov výrobkov (zdroj: kalkulácie)

Výška dosahovaného zisku je ovplyvnená aj zmenami nákladov. Analýzu vplyvu nákladov na tvorbu zisku umožňujú nákladové modely. Existujú rôzne typy nákladových funkcií. Najčastejšie sa využíva priamka (vyjadruje vývoj N spoľahlivo, priamku sme schopní ekonomicky interpretovať).

Nákladový model: N = FN + VN/kus*Q

Legenda:

 • N – náklady
 • FN – fixné náklady
 • VN/kus – variabilné náklady na kus
 • Q – objem výroby

Pri analýze nákladov existujú 3 druhy analýzy:

 1. výrobková analýza
 2. druhová analýza
 3. analýza hospodárskych stredísk

Výrobková analýza

Výrobková analýza využíva metódu reťazového dosadenia a sleduje zmeny:

 • v objeme výroby
 • v sortimente
 • hospodárnosti variabilných nákladov a fixných nákladov
 • ceny na vstupe

Základný vzťah: N = VN/kus*Q+FN

Odvodené vzťahy:

 • VN0*P0 = VN0
 • FN0*P0 = FN0
 • VN1*P1 = VN1
 • FN1*P1 = FN1

Vyčíslenie čiastkových zmien:

 • ΔNQ = ∑Qw*VN0 – ∑Q0*VN0
 • ∑Qw*VN0 = ∑Q0*VN0* ∑Q1*P0
 • ∑Q0*P0
 • ΔNS = ∑Q1*VN0-∑Qw*VN0
 • ΔNF = FN1*P0-FN0
 • ΔNV = ∑Q1*VN1*P0 – ∑Q1*VN0
 • ΔNP = ∑Q1*VN1+FN1-(∑Q1*VN1*P0+FN1*P0)
 • ΔN = N1-N0
 • N1 = ∑Q1*VN1+FN1
 • N0 = ∑Q0*VN0+FN0

Druhová analýza (analýza režijných nákladov)

Druhová analýza (analýza režijných nákladov) sleduje zmeny:

 • v kapacite a zamestnanosti: ΔN = Qw*P0-Q0*P0
 • v spotrebe: ΔN = Q1*P0-Qw*P0
 • v cene: ΔN = Q1*P1-Q1P0

Analýza hospodárskych stredísk

Podnik zabezpečuje realizáciu svojich výrobkov v diferencovaných hospodárskych strediskách a preto náklady z finančného účtovníctva je treba pretransformovať. Kalkulovanie režijných nákladov na kalkulačnú jednotku je často skreslené, a preto pod analýzou hospodárskych stredísk rozumieme predovšetkým analýzu režijných nákladov.

Modely príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku

Nákladový model: N = FN + VN/kus*Q

Táto rovnica je východiskom pre manažérsku analýzu tvorby zisku, ktorej úlohou je prepočet vplyvu determinujúcich činiteľov na tvorbu zisku. Určenie vplyvov zmien na tvorbu zisku pri zohľadnení členenia nákladov na fixné a variabilné:

 • Z = T-N
 • Z = ∑Q1*PC1 – (∑Q1*VN/k1)- FN
 • Z = ∑Q1*(PC1-VN/k1)-FN

Príspevok na úhradu PNU1

Na podnikovej úrovni sa príspevok na úhradu vypočíta ak rozdiel medzi celkovými tržbami a celkovými variabilnými nákladmi. Tržby sa najprv použijú na krytie variabilných nákladov. Akk sú uhradené variabilné náklady, nasleduje krytie fixných nákladov. Až potom, keď sú z tržieb uhradené všetky náklady, podnik dosahuje zisk. V praxi sa používa jednoduchý a dvojstupňový výpočet príspevku na úhradu. Jednoduchý výpočet príspevku na úhradu:

tržby
– vlastné náklady
príspevok na úhradu
– fixné náklady
zisk (strata)

Dvojstupňový výpočet príspevku na úhradu

tržby z realizácie výrobkov
– variabilné náklady
príspevkový zisk I.
– výrobkové fixné náklady
príspevkový zisk II.
– fixné náklady strediska
príspevkový zisk III.
– podnikové fixné náklady
zisk (strata)

Činitele determinujúce príspevok na úhradu:

 1. objem realizácie
 2. sortiment
 3. jednotková predajná cena
 4. kalkulácia vlastných nákladov

Riešenie:

 1. použijeme funkcionálne metódy (výpočet vplyvu zmien determinujúcich činiteľov na príspevok na úhradu)
 2. použijeme optimalizačné metódy (stanovenie optimálnej štruktúry výroby umožňujúcej optimalizácie zisku)

Modely nulového bodu

Analýza nulového bodu sa používa na hodnotenie dôsledkov zmeny štruktúry nákladov na ukazovateľ ziskovosti tržieb. Analýza je založená na striktnej klasifikácii nákladov na fixné a variabilné vzhľadom na ich reakciu na zmeny tržieb vyvolané zmenou objemu predaja (výroby). Umožňuje zistiť, pri akom (kritickom) objeme predaja dochádza k rovnováhe medzi tržbami a nákladmi a kedy ďalšie zvyšovanie objemu činnosti začína prinášať zisk. Odhaľuje dôsledky vo veľkosti zisku, ktoré spôsobuje rozloženie fixných nákladov na rôzny objem výroby.

Východisko analýzy a model zisku z tržieb vychádza z hlavnéhých vzťahov:

 • Z = Q*PX – Q*VN/Kus – FN
 • 0 = Q*PX – Q*VN/Kus – FN

Výpočet kritického objemu výroby:

 • Qk = FN
 • PC-VN/kus

Výpočet pre skupinu výrobkov – pri tomto objeme produkcie tržby pokrývajú práve všetky náklady, t. j. zisk je nulový. Až predajom množstva prevyšujúceho túto kritickú hodnotu, výrobok prinesie zisk.:

 • Qk = FN pzi= PNUi
 • ∑pzi*Si*Q PCi
 • Si = koef. podielu jednotlivých druhov výrobkov na celkovom objeme predaja

Výpočet kritickej predajnej ceny pri plánovanom objeme výroby – pod túto hodnotu by nemala predajná cena klesnúť.:

 • PCk = (FN + VN/kus*Q)/Q

Výpočet tržieb v kritickom bode, ak analýzu nulového bodu využívame pre viaceré nerozlíšené výrobky:

 • Tk = FN/pz
 • pz = PNU/ PC

Pre manažérske rozhodovanie je užitočné stanoviť spolu s kritickým objemom tržieb aj tzv. bezpečnú mieru zisku a bezpečnostný koeficient.

Bezpečná miera zisku– táto veličina udáva o koľko môžu tržby klesnúť na úroveň kritického bodu: Bezpečná miera zisku = T – Tk

Bezpečnostný koeficient – táto veličina udáva o koľko percent môžu poklesnúť tržby kým podnik dosiahne stratu: Bezpečnostný koeficient = (T – Tk)T * 100%

Modely zisku rešpektujúce fixné a variabilné náklady

Význam modelov zisku rešpektujúcich fixné a variabilné náklady spočíva v tom, že pri danej výške fixných nákladov a potrebnej výške zisku umožňujú zistiť potrebný objem tržieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.6.2008 a aktualizovaný 4.3.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BEŇOVÁ, E. et al. 2007. Financie a mena. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o. 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2
 • CHOVANCOVÁ, B. et al. 2006. Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o. 2006. 609 s. ISBN: 80-8078-089-7
 • ĎURICOVÁ, O. et al. 1994. Účtovníctvo. Partizánske : G-print, spol. s r. o. 1994. 134 s. ISBN: 80-08-02118-7
 • KISLINGEROVÁ, E. et al. 2010. Manažérské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9
 • KISLINGEROVÁ, E. 2010. Podnik v časech krize. Praha : Grada Publishing, a.s. 2011. 208 s. ISBN: 978-80-247-6691-1
 • KISLINGEROVÁ E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. Vydanie. Praha : C. H. Beck, 2008.135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • KNÁPKOVÁ, A. et al. 2010. Finanční analýza – Komplexní průvodce s příklady. Praha : GRADA Publishing, a.s. Praha. 208 s. ISBN: 978-80-247-3349-4
 • KOTLEBOVÁ, J. et al. 2007. Menová politika – stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o. 2007. 311 s. ISBN: 978-80-8078-092-0
 • KOTULIČ, R. et al. 2010. Finančná analýza podniku. 2.vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o. 2010. 238 s. ISBN: 978-80-8078-342-6
 • KUPKOVIČ, M. et al. 2003. Podnikové hospodárstvo. 7. vyd. Bratislava : Sprint. 2003. 452 s. ISBN: 80-88848-71-7
 • MIHOK, J. et al. 2009. Základy manažmentu. Košice : Typopress – tlačiareň s.r.o. Košice 2009. 220 s. ISBN: 978-80-553-0345-1
 • NEUMAIEROVÁ, I. et al. 2003. Aplikace řízení hodnoty. Praha : Vysoká škola Ekonomická. 2003. 96 s. ISBN: 80-245-0536-3
 • RŮČKOVÁ, P. 2008. Finanční analýza – metody, ukazovatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s. Praha. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Praha : GRADA Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1
 • SEDLÁČEK, J. 2009. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, a.s. 2009. 147 s. ISBN: 978-80-251-1830-6
 • ŠLOSÁR, R. et al. 2003. Účtovníctvo. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION. 269 s. ISBN: 80-89047-65-3
 • ŠLOSÁR, R. et al. 2002. Účtovníctvo. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION. 191 s. ISBN: 80-89047-40-8
 • ŠLOSÁR, R. et al. 2005. Účtovníctvo. 6. vyd. 2005. IURA EDITION, spol. s r. o. 2005. 59 s. ISBN: 80-8078-051-X
 • TETŘEVOVÁ, L. 2005. Finanční restrukturalizace firmy. 2005 Pardubice : Univerzita Pardubice. 2005. 123 s. ISBN 80-7194-788-1
 • ZALAI, K. et al. 2010. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. vyd. Bratislava : Sprint dva. 2010. 427 s. ISBN: 978-80-89393-15-2

Pridaj komentár