(EuroEkonóm.sk,  1)

Poskytnutie finančných prostriedkov umožňuje ekonomikám rásť a rast životnej úrovne obyvateľstva. Ak by súčastný finančný systém neexistoval, každý obyvateľ by žil na podstatne nižšej úrovni. To, čo sa deje vo vnútri finančného systému má veľký vplyv na zdravie ekonomiky.

Finančný systém je nedeliteľnou súčasťou ekonomického systému, a teda nemôže byť posudzovaný izolovane. Ekonomika vytvára tok produkcie ako odpoveď na tok platieb. Dochádza k cirkulácii produkcie a príjmov, ktorá je nezávislá a nekonečná.

Efektívne fungujúci ekonomický systém je determinovaný tiež fungovaním finančného systému, ktorý má niekoľko zložiek:
– finančné trhy,
– finančné inštitúcie ako sprostredkovatelia,
– finančné nástroje,
– veritelia a dlžníci,
– finančné transakcie.

Finančné trhy, ktoré tvoria vrchol všetkých trhov a tvoria zároveň srdce finančného systému.

Finančný trh = Miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt rôznych ekonomických subjektov po týchto prostriedkov, ktoré sa využívajú ako investície.

Finančným trhom spravidla rozumieme systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov umožňujúcich sústreďovať, rozmiestňovať a znovurozdeľovať dočasne voľné finančné prostriedky medzi ekonomické subjekty na základe vzťahu ponuky a dopytu.

– citlivý barometer ekonomického vývoja
– citlivý indikátor medzinárodno-politickej a ekonomickej situácie
– vrchol všetkých ostatných trhov
– univerzálny trh (nástroje a prostriedky, ktoré používa, sú univerzálne použiteľné na všetkých
ostatných trhoch)
– členíme ho z rôznych hľadísk:
• z vecného hľadiska
a) peňažný d) poistný
b) kapitálový e) devízový
c) drahých kovov

• z hľadiska účastníkov
a) bankový b) medzipodnikový c) burzový

• z časového hľadiska a z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
a) peňažný b) kapitálový

Úlohy a funkcie finančného trhu
Finančné trhy sú veľmi dynamické (nové inštrumenty, nové metódy investovania, novoposkytované S)
Peňažné a kapitálové trhy sú mechanizmom pre premenu úspor na trhové investície, ktoré umožnia rozvoj ekonomiky.

Systém finančných trhov
– realizujú sa každodenné platby
– starajú sa o zachovanie kúpnej sily v budúcnosti
– umožňuje vyplácanie CP a to vždy vtedy, keď sa objaví potreba finančnej hotovosti pre okamžitú realizáciu
– poskytuje ochranu proti riziku (formou poistenia, hedgingových nástrojov, opčné kontrakty

Finančný systém
– zabezpečuje ekonomický rast, znižuje nezamestnanosť
– má veľkú dôležitosť a všetci sme závislí na rýchlosti, efektívnosti a kvalite služieb poskytovaných finančným systémom
– nie je nezávislý na ekonomike (politická, sociálna oblasť)
– jeho vplyv na každodenný život bude trvať aj v budúcnosti a bude neustále narastať

Primárna úloha FS = premiestniť vzácny pôžičkový kapitál od tých, čo šetria, k tým, čo si požičiavajú na spotrebu a investície

Finančné trhy sú jadrom finančného systému:
– umožňujú tok úspor predovšetkým z domácností k tým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré potrebujú viac finančných úspor, než im poskytujú vlastné príjmy
– určujú objem disponibilného úveru
– podnecujú sporivosť
– tvoria úrokové sadzby a ceny CP
– uskutočňujú premenu bežného príjmu na príjmy v budúcnosti (lebo splácanie pôžičiek sa deje z príjmov v budúcnosti)
– ich existencia je absolútnym a nevyhnutným predpokladom pre zdravú a fungujúcu ekonomiku.

Úspory – ich definícia sa odlišuje od toho, kto ich tvorí:
– domácnosti: Úspory sú to, čo zostane z bežného príjmu po uhradení výdajov na bežnú spotrebu.
– podnikov: Úspory sú bežný čistý zisk po uhradení daní, dividend a všetkých ostatných hotovostných výdajov. Nie všetok príjem za poskytnuté tovary a služby sa vždy minie. Firmy sporia svoje finančné rezervy pre prípadné použitie v budúcnosti a z dôvodov dlhodobých kapitálových investícií.
– vlády: Úspory vznikajú, ak dôjde k prebytku bežných príjmov nad bežnými výdavkami.

Funkcie finančného systému:
1) depozitná – ponúka pomerne ziskové a relatívne málo riskantné možnosti ukladania úspor do CP
2) funkcia zabezpečenia bohatstva – poskytuje nástroje pre uchovanie kúpnej sily, až do doby, kedy bude potrebná pre konkrétny nákup tovarov a služieb
3) funkcia likvidity – ponúka prostriedky pre získanie finančných prostriedkov na základe výmeny CP za pokladničnú hotovosť
4) kreditná – ponuka úverov pre podniky pre zabezpečenie spotreby a investičných výdajov v rámci ekonomiky. Úver = požičanie peňazí na základe sľubu o ich vrátení.
5) platobná – poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za nákup tovarov a systém
6) funkcia ochrany proti riziku – ponúka prostriedky na ochranu firiem, spotrebiteľov a vlád pred rizikom z titulu činnosti ľudí alebo v oblasti majetku alebo v oblasti príjmov
7) politická – poskytuje kanály pre uplatnenie zámerov vlády v oblasti spoločných cieľov, zabezpečenie rastu miery nezamestnanosti, poklesu miery inflácie, stáleho ekonomického rastu

Finančný systém funguje tak, aby uviedol do rovnováhy plánované úspory domácností, firiem a vlád s plánovanými investíciami domácností, firiem a vlád. Umožňuje doplňovanie úspor pôžičkami.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Finančný trh a otázka neekonóma.

    Finančný trh – „Miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov“.

    To neviem, či sa smiať.

Pridaj komentár