(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Finančné trhy a finančný systém

Poskytnutie finančných prostriedkov umožňuje ekonomikám rásť a rast životnej úrovne obyvateľstva. Ak by súčastný finančný systém neexistoval, každý obyvateľ by žil na podstatne nižšej úrovni. To, čo sa deje vo vnútri finančného systému má veľký vplyv na zdravie ekonomiky.

Finančný systém je nedeliteľnou súčasťou ekonomického systému, a teda nemôže byť posudzovaný izolovane. Ekonomika vytvára tok produkcie ako odpoveď na tok platieb. Dochádza k cirkulácii produkcie a príjmov, ktorá je nezávislá a nekonečná.

Efektívne fungujúci ekonomický systém

Efektívne fungujúci ekonomický systém je determinovaný tiež fungovaním finančného systému, ktorý má niekoľko zložiek:

 1. finančné trhy
 2. finančné inštitúcie ako sprostredkovatelia
 3. finančné nástroje
 4. veritelia a dlžníci
 5. finančné transakcie

Finančný trh

Finančné trhy, ktoré tvoria vrchol všetkých trhov a tvoria zároveň srdce finančného systému. Finančný trh je miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt rôznych ekonomických subjektov po týchto prostriedkov, ktoré sa využívajú ako investície.

Finančným trhom spravidla rozumieme systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov umožňujúcich sústreďovať, rozmiestňovať a znovurozdeľovať dočasne voľné finančné prostriedky medzi ekonomické subjekty na základe vzťahu ponuky a dopytu. Finančný trh je:

 • citlivý barometer ekonomického vývoja
 • citlivý indikátor medzinárodno-politickej a ekonomickej situácie
 •  vrchol všetkých ostatných trhov
 •  univerzálny trh (nástroje a prostriedky, ktoré používa, sú univerzálne použiteľné na všetkých ostatných trhoch)

Členenie finančného trhu

Finančný trh členíme z rôznych hľadísk:

 • z vecného hľadiska
 • z hľadiska účastníkov
 • z časového hľadiska a z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
  • peňažný
  • kapitálový

Úlohy a funkcie finančného trhu

Finančné trhy sú veľmi dynamické (nové inštrumenty, nové metódy investovania, novoposkytované S). Peňažné a kapitálové trhy sú mechanizmom pre premenu úspor na trhové investície, ktoré umožnia rozvoj ekonomiky.

Systém finančných trhov

V systéme finančných trhov sa realizujú každodenné platby. FT sa starajú o zachovanie kúpnej sily v budúcnosti.

Finančný trh umožňuje vyplácanie cenných papierov a to vždy vtedy, keď sa objaví potreba finančnej hotovosti pre okamžitú realizáciu. Finančný trh poskytuje ochranu proti riziku (formou poistenia, hedgingových nástrojov, opčné kontrakty).

Finančný systém

Finančný systém má tieto funkcie:

 1. zabezpečuje ekonomický rast, znižuje nezamestnanosť
 2. má veľkú dôležitosť a všetci sme závislí na rýchlosti, efektívnosti a kvalite služieb poskytovaných finančným systémom
 3. nie je nezávislý na ekonomike (politická, sociálna oblasť)
 4. jeho vplyv na každodenný život bude trvať aj v budúcnosti a bude neustále narastať

Primárna úloha finančného systému je premiestniť vzácny pôžičkový kapitál od tých, čo šetria, k tým, čo si požičiavajú na spotrebu a investície

Finančné trhy

Finančné trhy sú jadrom finančného systému:

 • umožňujú tok úspor predovšetkým z domácností k tým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré potrebujú viac finančných úspor, než im poskytujú vlastné príjmy
 • určujú objem disponibilného úveru
 • podnecujú sporivosť
 • tvoria úrokové sadzby a ceny cenných papierov
 • uskutočňujú premenu bežného príjmu na príjmy v budúcnosti (lebo splácanie pôžičiek sa deje z príjmov v budúcnosti)
 • ich existencia je absolútnym a nevyhnutným predpokladom pre zdravú a fungujúcu ekonomiku

Úspory

Definícia úspor sa odlišuje od toho, kto ich tvorí:

 1. úspory domácností: Úspory sú to, čo zostane z bežného príjmu po uhradení výdajov na bežnú spotrebu.
 2. úspory podnikov: Úspory sú bežný čistý zisk po uhradení daní, dividend a všetkých ostatných hotovostných výdajov. Nie všetok príjem za poskytnuté tovary a služby sa vždy minie. Firmy sporia svoje finančné rezervy pre prípadné použitie v budúcnosti a z dôvodov dlhodobých kapitálových investícií.
 3. Úspory vlády: Úspory vznikajú, ak dôjde k prebytku bežných príjmov nad bežnými výdavkami.

Funkcie finančného systému

Medzi hlavné funkcie finančného systému patria:

 1. depozitná – ponúka pomerne ziskové a relatívne málo riskantné možnosti ukladania úspor do cenných papierov
 2. funkcia zabezpečenia bohatstva – poskytuje nástroje pre uchovanie kúpnej sily, až do doby, kedy bude potrebná pre konkrétny nákup tovarov a služieb
 3. funkcia likvidity – ponúka prostriedky pre získanie finančných prostriedkov na základe výmeny CP za pokladničnú hotovosť
 4. kreditná – ponuka úverov pre podniky pre zabezpečenie spotreby a investičných výdajov v rámci ekonomiky. Úver = požičanie peňazí na základe sľubu o ich vrátení.
 5. platobná – poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za nákup tovarov a systém
 6. funkcia ochrany proti riziku – ponúka prostriedky na ochranu firiem, spotrebiteľov a vlád pred rizikom z titulu činnosti ľudí alebo v oblasti majetku alebo v oblasti príjmov
 7. politická – poskytuje kanály pre uplatnenie zámerov vlády v oblasti spoločných cieľov, zabezpečenie rastu miery nezamestnanosti, poklesu miery inflácie, stáleho ekonomického rastu

Finančný systém funguje tak, aby uviedol do rovnováhy plánované úspory domácností, firiem a vlád s plánovanými investíciami domácností, firiem a vlád. Umožňuje doplňovanie úspor pôžičkami.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 15.12.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. Aronnson, D.R.: Evidence – Based Technical Analysis, John Wiley&Sohn, 2007, ISBN: 978-0-470-00874-4
 2. Beneš, V. – Musílek, P.: Burzy a burzovní obchody. Informatórium, Praha 1992, ISBN 80-85427-257.
 3. Boroden,C.: Fibonacci Trading, McGrawHill, NY, ISBN 978-0-07-149815-9.
 4. Bulkowski, T.N: Encyklopedia of Chart Patterns, John Wiley&Sohn, 2005, ISBN 978-0-471-66826-8.
 5. Covel, W.M.: Trend Following, Prentice Hall, New Jersey 2006, ISBN 0-13-134550-8.
 6. Dornbusch, R. – Fischer, S.: Makroekonomie, 6-vydáni, SPN a Nadace Economics, Praha 1994, ISBN 80-04-25556-6.
 7. Eakins, S. G.: Finance. Investments, Institutions, Management. East Carolina University, Addison – Wesley Educational Publishers Inc, 1999.
 8. Jílek, J.: Finanční trhy. Vydavateľstvo Grada Publishing, Praha, 1997, ISBN 80-7169-453-3.
 9. Hrvoľová, B. – kol.: Analýza finančných trhov (Peňažné a kapitálové trhy). Vydavateľstvo Sprint vfra, Bratislava 2001, ISBN 80-88848-86-5.
 10. Chovancová, B. – kol.: Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. IURA Edition, Bratislava 2006, ISBN 80-8078-089-7.
 11. Chovancová, B. a kol.: Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. II. prepracované vydanie. Vydavateľstvo EUROUNION, Bratislava 2002, ISBN 80-88984-31-9.
 12. Jankovská, A. a kol.: Medzinárodné financie, IURA Edition, Bratislava 2003, ISBN 80-890-475-64

Ekonomická poradňa

 1. Finančný trh a otázka neekonóma.

  Finančný trh – „Miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov“.

  To neviem, či sa smiať.

Pridaj komentár