(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Bankový systém v rôznych krajinách nie je rovnaký. Poznáme dva druhy bankových sústav:
1. jednostupňová banková sústava
2. dvojstupňová banková sústava

1. jednostupňová – banková sústava, pri ktorú je charakteristická existencia jedinej inštitúcie, ktorá vykonáva funkcie centrálnej banky a zároveň aj funkcie komerčných bánk. Spravidla funguje v inej než trhovej ekonomike, teda v centrálne plánovanej ekonomike.

Príkladom takejto BS bola aj naša BS do roku 1989, kedy existovala jedna banka – Štátna banka československá (ŠBČS), ktorá plnila nasledovné funkcie:
? emisia bankoviek a mincí
? riadenie peňažného obehu
? realizácia peňažnej politiky
? financovanie firiem
Popri nej ešte reálne existovali aj Slovenská štátna sporiteľňa a Živnobanka, ktoré prijímali vklady a poskytovali úvery a takisto ČSOB, ktorá mala na starosti obchody so zahraničím.

Charakteristické znaky:
1. nepripúšťa sa ani teoretická možnosť inflácie – ani v prípade nadmernej emisie peňazí
2. vznikajú vynútené úspory – v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom
3. poskytovanie úverov na iných než komerčných princípoch
4. samostatné banky – možnosť krachu týchto bánk bola vylúčená, fungovali ale nikto sa nezaujímal o ich hospodársky výsledok
5. ŠBČS mala pasívny charakter – evidovala finančné toky, bez možnosti ovpyvňovať ich

2. dvojstupňová banková sústava – štandardné usporiadanie, typické pre moderné ekonomiky
1. stupeň – funkcie centrálnej banky CB
2. stupeň – sieť komerčných bánk KB, funkcie 2. stupňa
podľa oddelenia činností v KB existujú 3 subsystémy bankového systému:
a) systém univerzálneho bankovníctva
b) systém oddeleného bankovníctva
c) systém zmiešaného bankovníctva

a) KB univerzálneho charakteru vykonáva činnosti v oblasti investičného aj komerčného bankovníctva – prijíma vklady, poskytuje úvery a obchoduje s CP
– prevláda v Európe
– pripúšťa možnosti špecializácie
b) Systém oddeleného bankovníctva predpokladá striktné oddelenie investičného bankovníctva (emisia a umiestnenie CP) od komerčného bankovníctva (vklady a úvery)
Po hospodárskej kríze v USA, kedy skrachovalo veľa bánk, sa zisťovali príčiny tohto krachu. Bol prijatý Glass- Steaglov zákon. Riešením bolo práve striktné oddelenie komerčného a investičného bankovníctva. Toto oddelenie fungovalo donedávna, v 90.- tych rokoch sa striktné rozdiely potierajú – investičné a komerčné bankovníctvo majú spoločné črty. Systém oddelenia dodnes funguje v Japonsku, no aj tam sa od toho pomaly upúšťa.
c) Základom systému zmiešaného bankovníctva je takisto oddelenie investičného bankovníctva od komerčného, pričom rizikové činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti.

V SR všetky banky majú univerzálny charakter, s výnimkou špecializovaných subjektov, akými sú stavebné sporiteľne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár