( EuroEkonóm.sk,  0)

Koronavírus a prijímačky

Aktualizované 30. 4. 2020: Od 16. marca sú zatvorené školy a je vyhlásený núdzový stav na Slovensku. Budú sa konať prijímacie skúšky na stredné školy vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu? Máme sa učiť na prijímačky? Aké sú aktuálne termíny prijímacích skúšok? Pozrite si denne aktualizované informácie o prijímačkách na Slovensku 2020/2021.

Aktuálne

29. 4. 2020 – Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku nebudú, žiaci sa na nich osobne nezúčastnia. Pri ich prijatí bude rozhodovať ich prospech, uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Riaditelia stredných škôl musia do 29. mája rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy. Rodič a žiak sa budú musieť do 4. júna záväzne rozhodnúť, na ktorú školu žiak nastúpi. Riaditelia stredných škôl musia do 5. júna zverejniť počet obsadených a voľných miest. Čítajte viac na HNonline.sk

27. 4. 2020 – Sledujte internetové stránky Vašej ZŠ a SŠ, na ktorú sa hlásite / hlási Vaše dieťa. Riaditelia základných a stredných škôl uverejnili Usmernenia riaditeľov ohľadom prijímacích skúšok.

27. 4. 2020 – Na podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu je určený termín 15. máj 2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.

27. 4. 2020 – Riaditeľ ZŠ má podať prihlášku na SŠ do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

27. 4. 2020 – Talentové skúšky na ŠŠ sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

23. 4. 2020 – V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách internáčasť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne. Výsledná známka z maturitných predmetov sa vyráta ako priemer známok žiaka, ktoré z daného predmetu dostal v predošlých ročníkoch. Pre mimoriadnu situáciu musíme prijímať aj mimoriadne opatrenia, oznámil minister školstva Branislav Gröhling.

15. 4. 2020 – Úrad verejného zdravotníctva v povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia.

6. 4. 2020Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

6. 4. 2020 – Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to
najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci
s riaditeľmi škôl.

26. 3. 2020 – Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol, že prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Ďalšie rozhodnutia:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
 • Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
 • Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020.

24. 3. 2020 – Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Pozrite si nové termíny prijímacích skúšok na tejto stránke nižšie.

24. 3. 2020Prijímačky na stredné školy podľa ministra určite budú prebiehať. Minister zatiaľ neuviedol, ako konkrétne budú prijímacie skúšky na stredné školy prebiehať, či sa ich žiaci zúčastnia prezenčne, diaľkovo alebo sa budú žiaci prijímať na základe dosiahnutých výsledkov. Žiaci si majú podať prihlášky do 15. mája riaditeľovi svojej základnej školy. Riaditeľ ich musí zaslať na stredné školy do týždňa.

24. 3. 2020 – Minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Tohto roku nebudú žiaci písať ani písomné maturity. Ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Maturovať by sa malo do 30. júna. Ak by opatrenie, ktoré sa týka prerušenej výučby do odvolania, nebolo zrušené, sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna zmaturovali. Tento rok sa ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

23. 3. 2020 – Slovenské školy čakajú na závery z dnešného zasadania krízového štábu. Český minister školstva Robert Plaga naznačil návrat do škôl najskôr v polovici mája. Prázdniny budú v plnom rozsahu, so skracovaním sa zatiaľ nepočíta. Prijímacie skúšky na stredné školy budú najskôr 14 dní po návrate žiakov do škôl, maturity najskôr 3 týždne. Kľúčový dátum je podľa neho 1. jún – ak sa dovtedy školy otvoria, budú maturity prebiehať v zjednodušenej, aj keď podobnej forme, ako minulý rok. Ak sa školy neotvoria prvého júna, bude v záujme istoty maturantov pripravené náhradné riešenie. Prijímacie skúšky by sa mali uskutočniť čo najskôr, ich obsah a forma sa nezmení. Podobný vývoj sa dá očakávať aj na Slovensku.

22. 3. 2020 – České školy sa otvoria najskôr na konci mája. Je dosť možné, že učiť sa bude aj cez prázdniny. Žiaci a študenti by sa mohli vrátiť späť do lavíc najskôr na prelome mája a júna, povedal český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Opatrenia súvisiace so zavretím škôl podľa neho vláda zruší až ako jedno z posledných vládnych opatrení. Rozhodnutie o školách očakávajú až v priebehu mája. Podobný postup sa dá očakávať aj na Slovensku.

19. 3. 2020 – Nový minister školstva Branislav Gröhling pre Rozhovory ZKH povedal, že školy budú pravdepodobne zatvorené aj po avízovanom prerušení po 27. marci 2020. V pondelok zasadne krízový štáb, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Je možné, že sa testovanie žiakov, maturity a prijímačky posunú na september, október alebo ešte pozdejšie obdobie.

17. 3. 2020 – Odborníci na školské vzdelávanie napriek avízovanému možnému posunu termínov prijímačiek odporúčajú pokračovať v štúdiu a príprave na prijímacie skúšky na stredné školy. Žiaci, ktorí sa učia doma, môžu využiť vzdelávanie prostredníctvom multimédií, na internete množstvo voľne dostupných vzdelávacích materiálov i testy na prijímačky.

12. 3. 2020 – Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

12. 3. 2020 – Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

12. 3. 2020 – Prerušenie vyučovania na školách – Ministerka školstva podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Nové termíny prijímacích skúšok

 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Do 30. júna 2020 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole (konkrétny termín skúšok si určí každá škola)
 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Do 15. mája 2020 – zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Do 23. mája 2020: riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu, uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu
 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Do 30. júna 2020 – konanie prvého kola prijímacích skúšok (konkrétny termín skúšok si určí každá škola)
 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Po 30.  júni 2020 – riaditeľ strednej školy informuje uchádzačov o prijatí alebo neprijatí na strednú školu
 • POZOR, POSUNUTÝ TERMÍN: Po 30.  júni 2020 – riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (druhé kolo prijímacích skúšok), termín druhého kola prijímacích skúšok, deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy

Prehľad termínov ostatných prijímačiek

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium):

 • Do 31. mája 2020 – uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási
 • Do 31. júla 2020 – môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole.
 • Posledný úplný júnový týždeň 2020 – prvý termín prijímacej skúšky – deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)
 • Posledné dva úplné augustové týždne 2020 – druhý termín prijímacej skúšky – deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

Núdzový stav a karanténa

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h. Od 16. marca 2020 sú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská, školy aj predškolské zariadenia. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. Aktuálne informácie o opatreniach na Slovensku nájdete na stránke www.korona.gov.sk.

Koronavírus a pandémia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje terajšie celosvetové šírenie nákazy nového typu koronavírusu za pandémiu. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 v rokoch 2019 – 2020 je pokračujúca globálna pandémia ochorenia COVID-19, ktorú spôsobuje akútny respiračný syndróm zvaný SARS-CoV-2.

Koronavírus SARS-CoV-2 (pôvodne označovaný ako 2019-nCoV) spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Koronavírusy sú skupinou vírusov, ktoré spôsobujú choroby u cicavcov vrátane ľudí a vtákov. Prvýkrát boli objavené v 60-tych rokoch minulého storočia. Vírusy tohto druhu nie sú samy osebe smrtiace. Niekedy tiež vedú k gastrointestinálnym poruchám a najmä k hnačkám. Koronavírusy, ktoré sú RNA vírusmi, sú však mimoriadne prispôsobivé a geneticky rozmanité. Inými slovami, môžu byť geneticky od seba veľmi odlišné.

Zatiaľ čo niektoré koronavírusy môžu spôsobovať nachladnutie, iné sa môžu vyvinúť do závažnejších chorôb. Môžu viesť k ťažkostiam s dýchaním, zápalu pľúc a ďalším vážnym komplikáciám.

Testy na prijímačky 2020/2021

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2019/2020. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Držíme Vám palce na prijímačkách.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.3.2020 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Zdroje a literatúra

 • https://slovensko.hnonline.sk/2138996-prijimacky-na-stredne-skoly-tento-rok-nebudu-rozhodovat-bude-prospech-oznamil-grohling
 • https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/rozhodnutie_ministra.pdf
 • https://video.sme.sk/c/22363428/rozhovory-zkh-grohling-skolstvo-maturity-a-koronavirus-video.html
 • https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
 • https://www.korona.gov.sk/
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/COVID-19
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
 • https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.