(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zdroje údajov pre finančnú analýzu

Hlavným zdrojom informácií pre finančnú analýzu sú výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku. Patrí medzi ne Výkaz ziskov a strát (výsledovka), Súvaha (bilancia), Prehľad peňažných tokov (výkaz cash-flow) a iné zdroje informácií.

Výkaz ziskov a strát – výsledovka

Výkaz ziskov a strát (výsledovka) poskytuje informácie o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku podniku. Výkaz ziskov a strát, známy aj ako výsledovka, je finančný výkaz, ktorý poskytuje prehľad o výnosoch, nákladoch a hospodárskom výsledku podniku za určité obdobie, zvyčajne za jeden rok alebo štvrťrok. Tento výkaz ukazuje, ako efektívne podnik generuje zisky a spravuje svoje náklady.

Zjednodušená konštrukcia výkazu ziskov a strát

Prevádzkové výnosy
– Prevádzkové náklady
1. Prevádzkový hospodársky výsledok

Finančné výnosy
– Finančné náklady
2. Hospodársky výsledok z finančných operácií

1. Prevádzkový hospodársky výsledok
+ 2. Hospodársky výsledok z finančných operácií
– Daň z príjmov
A. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti

Mimoriadne výnosy
– Mimoriadne náklady
– Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
B. Mimoriadny hospodársky výsledok

A. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti
+ B. Mimoriadny hospodársky výsledok
SPOLU: Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

Štruktúra výsledovky

 1. Výnosy (príjmy)
  • Tržby z predaja: Hlavný zdroj príjmov, ktorý pochádza z predaja výrobkov, tovarov alebo služieb.
  • Ostatné výnosy: Zahŕňajú výnosy z finančných operácií, úrokov, dividend, predaja majetku, dotácií a iných mimo prevádzkových zdrojov.
 2. Náklady (výdavky)
  • Prevádzkové náklady: Zahŕňajú náklady na materiál, mzdy, energie, nájomné, údržbu a ostatné priame náklady spojené s výrobou alebo poskytovaním služieb.
  • Odpisy: Náklady spojené s amortizáciou dlhodobého majetku.
  • Finančné náklady: Zahŕňajú úroky z úverov, náklady na finančné operácie.
  • Ostatné náklady: Zahŕňajú jednorazové náklady, napr. pokuty, náklady na predaj majetku.
 3. Hospodársky výsledok (zisk alebo strata)
  • Hrubý zisk: Rozdiel medzi výnosmi z predaja a prevádzkovými nákladmi.
  • Prevádzkový zisk: Hrubý zisk po odpočítaní prevádzkových nákladov.
  • Čistý zisk: Konečný zisk po odpočítaní všetkých nákladov vrátane finančných a mimo prevádzkových nákladov.

Význam výsledovky

 • Finančná výkonnosť: Ukazuje, ako efektívne podnik generuje zisk a spravuje náklady.
 • Riadenie podniku: Pomáha manažérom pri rozhodovaní o znižovaní nákladov a zvyšovaní výnosov.
 • Investori a veritelia: Poskytuje informácie o schopnosti podniku generovať zisky, čo je kľúčové pre investorov a veriteľov pri hodnotení finančnej stability podniku.
 • Daňové účely: Slúži ako základ pre výpočet daňových povinností podniku.

Súvaha – bilancia

Súvaha (bilancia) poskytuje informácie o majetku podniku (aktíva) a finančných zdrojoch jeho krytia (pasíva). Súvaha, známa aj ako bilancia, je kľúčový finančný výkaz, ktorý poskytuje komplexný prehľad o finančnom stave podniku k určitému dátumu. Zobrazuje aktíva (majetok podniku) a pasíva (zdroje financovania tohto majetku) vrátane vlastného imania.

Štruktúra súvahy

 1. Aktíva (majetok)
  • Dlhodobé aktíva: Zahŕňajú nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, dlhodobé investície, nehmotné aktíva (napr. patenty, licencie).
  • Krátkodobé aktíva: Zahŕňajú zásoby, pohľadávky, finančné prostriedky na účtoch, krátkodobé investície.
 2. Pasíva (záväzky a vlastné imanie)
  • Vlastné imanie: Zahŕňa základné imanie, nerozdelený zisk, kapitálové fondy.
  • Cudzie zdroje: Delia sa na dlhodobé záväzky (dlhodobé pôžičky, emitované dlhopisy) a krátkodobé záväzky (krátkodobé úvery, záväzky voči dodávateľom).

Význam súvahy

 • Finančná stabilita: Ukazuje finančnú stabilitu podniku tým, že porovnáva aktíva a pasíva.
 • Riadenie zdrojov: Pomáha podniku riadiť a plánovať použitie finančných prostriedkov.
 • Externí investori: Poskytuje externým investorom a veriteľom prehľad o finančnom zdraví podniku.
 • Účtovníctvo a audít: Slúži ako základ pre účtovné výkazy a audity.

Prehľad peňažných tokov – výkaz cash flow

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash-flow) poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch podniku. Peňažné toky sa vo výkaze členia na 3 oblasti:

 • základné podnikateľské činnosti
 • investičné činnosti
 • finančné činnosti

Obsah (štruktúru) prehľadu peňažných tokov tvoria tieto základné časti:

 1. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností
 2. Peňažné toky z investičných činností
 3. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (1. + 2.)
 4. Peňažné toky z finančných činností
 5. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia
 6. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)
 7. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
 8. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

Na naplnenie niektorých ukazovateľov sa používajú i údaje z kapitálového trhu, ďalej informácie o počte pracovníkov, ich štruktúre a pod.

Iné zdroje údajov

Finančný analytik, najmä externý, môže na finančnú analýzu podniku využiť aj iné informačné zdroje, ako sú napr.:

 • výročné správy spoločnosti
 • priebežné správy
 • informácie špecializovaných firiem hodnotiacich platobnú disciplínu – ratingové agentúry
 • úverovú schopnosť
 • výnos a riziko akcií spoločnosti a pod.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 14.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ĎURICOVÁ, O. et al. Účtovníctvo. Partizánske : G-print, spol. s r. o., 1994. 134 s. ISBN 80-08-02118-7.
 • KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažérské finance. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5.
 • KNÁPKOVÁ, A. et al. Finanční analýza – Komplexní průvodce s příklady. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazovatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Praha : GRADA Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
 • SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, a.s., 2009. 147 s. ISBN 978-80-251-1830-6.
 • ŠLOSÁR, R. et al. Účtovníctvo. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2003. 269 s. ISBN 80-89047-65-3.
 • ŠLOSÁR, R. et al. Účtovníctvo. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 191 s. ISBN 80-89047-40-8.
 • ŠLOSÁR, R. et al. Účtovníctvo. 6. vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2005. 59 s. ISBN 80-8078-051-X.
 • ZALAI, K. et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 427 s. ISBN 978-80-89393-15-2.

Pridaj komentár