(, EuroEkonóm.sk ,  0)

VODA je najrozšírenejšia látka na svete, základná zložka prírodného prostredia,
podmieňuje život na zemi.
– je nevyhnutnou podmienkou, aby fungovali EKOsystémy.
Keby nebolo H2O- Ekosystémy by nefungovali
H2O je aj základnou zložkou biomasy. V rastlinách je jej obsah od 5 % až do 95 %. Cicavce 70-80%. Človek – po narodení 90 % H2O. Starší človek 65-75 % H2O. Pri nedostatku vody vznikajú zažívacie poruchy. Ak stratí človek 10 % vody – nevie pregĺgať. Ak stratí 12 % vody – je na pokraji smrti.
Poznáme 3 formy vody:
1. plynná – H2O , ktorá sa nachádza v ovzduší – vodné pary, zrážky
2. tekutá – H2O – rieky, jazerá
3. tuhá – H2O – sneh, ľad

H2O nemôže fungovať bez pohybu.
Rozlišujeme H2O – zrážkovú
– povrchovú
– podpovrchovú
Všetky formy vody vytvárajú tzv. VODNÉ ZDROJE.

VODNÝ ZDROJ – podzemné a povrchové vody, ktoré sú alebo môžu byť využívané na zabezpečenie potrieb spoločnosti. Zdrojom H2O môže byť ktorékoľvek miesto, kde sa voda nachádza v technicky využiteľnej forme.
Čerpanie vody – v surovom stave alebo pomocou technických zariadení
Ekonomický rozvoj nie je mysliteľný bez zdroja VODY – ktorý sa tak stáva limitujúcim faktorom rozvoja spoločnosti.

Voda je najdôležitejším zdrojom BIOSFÉRY . Plní funkcie:
– produkčné
– mimoprodukčné – je využívaná hlavne na :
– osobnú spotrebu alebo na celkovú spotrebu
– poľnohospodársku a priemyselnú výrobu
– dopravu
– výrobu energie
– pre estetickú funkciu
Spotreba vody stúpa v dôsledku ľudských aktivít (na výrobu 1 kila papiera – 100litrov vody). Čím je výroba intenzívnejšia , tým je vyššia spotreba vody. Stúpa fyziologická potreba a potreba vody na hygienu.
Celý svet ( 6 mld. obyv. Na 1 deň/136litrov/1osoba.
Hlavným zdrojom vody na Slovensku – zrážky okrem Žitného ostrova, ktorý keby sme zachránili, pokryli by sme 1/2 spotreby SR. Rýchly prietok vody cez naše územie – vyrovnávali sme v minulosti korytá riek.

Znečisťovanie vôd
Aby voda plnila svoju funkciu – musí byť nezávadná .
Veľká priemyselná aktivita spôsobila znečisťovanie vôd – chemický priemysel, poľnohospodárstvo atď.

Pri zabezpečovaní vodných zdrojov berieme do úvahy FUNKCIE:
– biologickú
– zdravotnú
– kultúrnu
– estetickú
– ekonomickú
K nim pristupujú aj ďalšie ako napr. funkcia suroviny vo výrobe – ako chladiace médium .
napr. – zdravotnícka funkcia – je nezastupiteľná pri osobnej hygieny
– estetická funkcia – podieľa sa na prirodzenej kultúrnej tvorbe krajiny
– ekonomická funkcia – využitie v poľnohospodárskom priemysle
Fotosyntéza súvisí s vodou – zabezpečuje výživu ľudstva a rastlín – celého sveta.

Voda bola hlavným pričinením pri tvorbe pôdy – z ktorej máme potraviny. Je to krajinotvorný prvok. Ovplyvňuje všetky fyzikálne, biologické, chemické procesy v pôde. Zásoby vody na zemi sú obrovské – 1,3 mld. km3. Je súčasťou oceánov a morí, určuje možnosti osídlenia a poľnohospodárskeho využitia.
Asi 20 % územia zeme – pokrýva večný ľad a sneh
cca 20 % oblasti , kde je nedostatok H2O ( púšte atď.)
len 60 % môže ľudstvo využívať pre svoje ekonomické aktivity
Všetká voda vo svete 90 % moria a oceány. Tieto absorbujú o 25-30% slnečného žiarenia viac ako pevnina. Toto je podmienené – dochádza k výmene vlhkosti medzi pevninou a oceánom. Za trvalý zdroj povrchovej vody považujeme tú časť vody, ktorá sa v obehu stále obnovuje.

BILANCIA VODY
Priemerné zrážky 730 mil. /1m2 na svete. Nie sú rovnomerné rozdelené. Je to vypočítané podľa plochy. Na územie SR padne do roka cca 27 mil. /m3 zrážok a z toho 2/3 sa odparí a 1/3 odtečie.
Celkové prietoky v SR – 8500 km – tieto získavajú zdroje zrážok . Väčšina vody odteká našimi riekami v období zvýšenia zrážok. Za 2 až 3 mesiace odtečie 1/2 celkových zrážok a zvyšok v ďalších mesiacoch.
Patríme medzi krajiny, kde pripadá malé množstvo vody na obyvateľa v tokoch. V porovnaní so svetovou a európskou úrovňou máme menej než 1/6 zdrojov povrchových vôd. Celková výdatnosť povrchových vôd za 1sekundu/55kubíkov. Najviac povrchových vôd 2/3 na Žitnom ostrove – chutná, zložením vhodná.

STAV POZEMNÝCH VôD
Znečisťovanie môže byť:
1. fyzikálne – po dažďoch, z pôdy sa dostávajú nečistoty do vôd. Pôda sa ukladá v jazerách a nádržiach – tzv. dnové sedimenty – najjemnejšie častice pôdy aj s chemickými látkami, odpadmi, ktoré tam ešte zostali. Toto znečisťovania sa rieši najľahšie – voda sa sama čistí.
2. chemické – odpadové vody – z priemyslu, voda nemusí byť viditeľne znečistená
3. biologické – odpadové vody z mäsopriemyslu, sídlisk. Populačný ekvivalent – množstvo znečistení , ktoré vyprodukuje človek za 24 hodín v odpadových vodách zo sídlisk. (napr.infekčné oddelenia by mali mať čistiacu stanicu )

KVALITA vôd sa meria biochemickou spotrebou kyslíka – označuje koľko kyslíka je potrebné na likvidáciu organických látok vo vode po dobu 5 dní. (čím menej kyslíka, tým čistejšia voda)

POVRCHOVÉ VODY – vody vytekajúce povrchovom , v nádržiach
Voda sa oceňuje, platí sa za ňu. Štát ju oceňuje ako podmienku života.
Odplata – za odber z povrchových vôd

Vodné zdroje sa chránia
Pásma hygienickej ochrany – 1,2,3 stupňa
napr. 1 stupeň – okolo zdroja vody
(je dané predpismi, zákonmi, čo sa smie a nesmie robiť v týchto pásmach)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár