(, EuroEkonóm.sk ,  6)

VODA je najrozšírenejšia látka na svete, základná zložka prírodného prostredia,
podmieňuje život na zemi.
– je nevyhnutnou podmienkou, aby fungovali EKOsystémy.
Keby nebolo H2O- Ekosystémy by nefungovali
H2O je aj základnou zložkou biomasy. V rastlinách je jej obsah od 5 % až do 95 %. Cicavce 70-80%. Človek – po narodení 90 % H2O. Starší človek 65-75 % H2O. Pri nedostatku vody vznikajú zažívacie poruchy. Ak stratí človek 10 % vody – nevie pregĺgať. Ak stratí 12 % vody – je na pokraji smrti.
Poznáme 3 formy vody:
1. plynná – H2O , ktorá sa nachádza v ovzduší – vodné pary, zrážky
2. tekutá – H2O – rieky, jazerá
3. tuhá – H2O – sneh, ľad

H2O nemôže fungovať bez pohybu.
Rozlišujeme H2O – zrážkovú
– povrchovú
– podpovrchovú
Všetky formy vody vytvárajú tzv. VODNÉ ZDROJE.

VODNÝ ZDROJ – podzemné a povrchové vody, ktoré sú alebo môžu byť využívané na zabezpečenie potrieb spoločnosti. Zdrojom H2O môže byť ktorékoľvek miesto, kde sa voda nachádza v technicky využiteľnej forme.
Čerpanie vody – v surovom stave alebo pomocou technických zariadení
Ekonomický rozvoj nie je mysliteľný bez zdroja VODY – ktorý sa tak stáva limitujúcim faktorom rozvoja spoločnosti.

Voda je najdôležitejším zdrojom BIOSFÉRY . Plní funkcie:
– produkčné
– mimoprodukčné – je využívaná hlavne na :
– osobnú spotrebu alebo na celkovú spotrebu
– poľnohospodársku a priemyselnú výrobu
– dopravu
– výrobu energie
– pre estetickú funkciu
Spotreba vody stúpa v dôsledku ľudských aktivít (na výrobu 1 kila papiera – 100litrov vody). Čím je výroba intenzívnejšia , tým je vyššia spotreba vody. Stúpa fyziologická potreba a potreba vody na hygienu.
Celý svet ( 6 mld. obyv. Na 1 deň/136litrov/1osoba.
Hlavným zdrojom vody na Slovensku – zrážky okrem Žitného ostrova, ktorý keby sme zachránili, pokryli by sme 1/2 spotreby SR. Rýchly prietok vody cez naše územie – vyrovnávali sme v minulosti korytá riek.

Znečisťovanie vôd
Aby voda plnila svoju funkciu – musí byť nezávadná .
Veľká priemyselná aktivita spôsobila znečisťovanie vôd – chemický priemysel, poľnohospodárstvo atď.

Pri zabezpečovaní vodných zdrojov berieme do úvahy FUNKCIE:
– biologickú
– zdravotnú
– kultúrnu
– estetickú
– ekonomickú
K nim pristupujú aj ďalšie ako napr. funkcia suroviny vo výrobe – ako chladiace médium .
napr. – zdravotnícka funkcia – je nezastupiteľná pri osobnej hygieny
– estetická funkcia – podieľa sa na prirodzenej kultúrnej tvorbe krajiny
– ekonomická funkcia – využitie v poľnohospodárskom priemysle
Fotosyntéza súvisí s vodou – zabezpečuje výživu ľudstva a rastlín – celého sveta.

Voda bola hlavným pričinením pri tvorbe pôdy – z ktorej máme potraviny. Je to krajinotvorný prvok. Ovplyvňuje všetky fyzikálne, biologické, chemické procesy v pôde. Zásoby vody na zemi sú obrovské – 1,3 mld. km3. Je súčasťou oceánov a morí, určuje možnosti osídlenia a poľnohospodárskeho využitia.
Asi 20 % územia zeme – pokrýva večný ľad a sneh
cca 20 % oblasti , kde je nedostatok H2O ( púšte atď.)
len 60 % môže ľudstvo využívať pre svoje ekonomické aktivity
Všetká voda vo svete 90 % moria a oceány. Tieto absorbujú o 25-30% slnečného žiarenia viac ako pevnina. Toto je podmienené – dochádza k výmene vlhkosti medzi pevninou a oceánom. Za trvalý zdroj povrchovej vody považujeme tú časť vody, ktorá sa v obehu stále obnovuje.

BILANCIA VODY
Priemerné zrážky 730 mil. /1m2 na svete. Nie sú rovnomerné rozdelené. Je to vypočítané podľa plochy. Na územie SR padne do roka cca 27 mil. /m3 zrážok a z toho 2/3 sa odparí a 1/3 odtečie.
Celkové prietoky v SR – 8500 km – tieto získavajú zdroje zrážok . Väčšina vody odteká našimi riekami v období zvýšenia zrážok. Za 2 až 3 mesiace odtečie 1/2 celkových zrážok a zvyšok v ďalších mesiacoch.
Patríme medzi krajiny, kde pripadá malé množstvo vody na obyvateľa v tokoch. V porovnaní so svetovou a európskou úrovňou máme menej než 1/6 zdrojov povrchových vôd. Celková výdatnosť povrchových vôd za 1sekundu/55kubíkov. Najviac povrchových vôd 2/3 na Žitnom ostrove – chutná, zložením vhodná.

STAV POZEMNÝCH VôD
Znečisťovanie môže byť:
1. fyzikálne – po dažďoch, z pôdy sa dostávajú nečistoty do vôd. Pôda sa ukladá v jazerách a nádržiach – tzv. dnové sedimenty – najjemnejšie častice pôdy aj s chemickými látkami, odpadmi, ktoré tam ešte zostali. Toto znečisťovania sa rieši najľahšie – voda sa sama čistí.
2. chemické – odpadové vody – z priemyslu, voda nemusí byť viditeľne znečistená
3. biologické – odpadové vody z mäsopriemyslu, sídlisk. Populačný ekvivalent – množstvo znečistení , ktoré vyprodukuje človek za 24 hodín v odpadových vodách zo sídlisk. (napr.infekčné oddelenia by mali mať čistiacu stanicu )

KVALITA vôd sa meria biochemickou spotrebou kyslíka – označuje koľko kyslíka je potrebné na likvidáciu organických látok vo vode po dobu 5 dní. (čím menej kyslíka, tým čistejšia voda)

POVRCHOVÉ VODY – vody vytekajúce povrchovom , v nádržiach
Voda sa oceňuje, platí sa za ňu. Štát ju oceňuje ako podmienku života.
Odplata – za odber z povrchových vôd

Vodné zdroje sa chránia
Pásma hygienickej ochrany – 1,2,3 stupňa
napr. 1 stupeň – okolo zdroja vody
(je dané predpismi, zákonmi, čo sa smie a nesmie robiť v týchto pásmach)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Tomáš - poradca

  Ako voda ovplyvňuje ekosystémy?

 2. Martin Dindoffer

  Voda je nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie ekosystémov. Bez vody by ekosystémy nefungovali, keďže je základnou zložkou biomasy a podmieňuje život na Zemi.

 3. Peter Spano

  Môže byť ekonomický rozvoj udržateľný bez zvýšenia spotreby vody?

 4. Peter Soska

  Ekonomický rozvoj sa často spája so zvýšenou spotrebou vody, ale voda sa stáva limitujúcim faktorom rozvoja spoločnosti. To vyvoláva diskusiu o potrebe hľadania udržateľných spôsobov výroby a spotreby, ktoré minimalizujú vplyv na vodné zdroje.

 5. Roman Kempa

  Je správne obmedzovať prístup k vode v mene ochrany životného prostredia, aj keď to môže mať negatívne dôsledky pre ľudskú populáciu?

 6. Jachym

  Ochrana vodných zdrojov a udržateľná správa vody sú kľúčové pre zachovanie životného prostredia a zabezpečenie dlhodobého blahobytu ľudí. Obmedzenie prístupu k vode by malo byť vyvážené s potrebami ľudí a ekosystémov, pričom ide o náročnú rovnováhu medzi ochranou zdrojov a zabezpečením základných ľudských potrieb​​.

Pridaj komentár