(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo ohrozovaniu ž.p. Nielen predchádzať, ale aj obmedzovať – chrániť jednotlivé zložky a druhy organizmov, Ekosystémy.

Cieľ ochrany životného prostredia :
– širší zmysel – je zachovať zdravé, produktívne a estetické prostredie.
– užší zmysel – ochrana prírodných zdrojov, ktoré človek využíva pre svoju existenciu, pôdy, H2O, lesa

Ochrana životného prostredia sa delí na :
1. všeobecnú ochranu prostredia – je zameraná na ochranu hlavných zložiek biosféry – ovzdušie, H2O, pôda, les. Smeruje k tomu, aby sme tieto zdroje rozumne využívali
2. špeciálnu ochranu prostredia – významných častí prírody z hľadiska kultúry, rastlinné a živočíšne druhy, územia, prírodné výtvory
3. ochranu kultúrnych pamiatok – diela vytvorené človekom, ktoré majú umeleckú, historickú alebo inú hodnotu

Tvorba životného prostredia – cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá je organizovaná na vedeckých základoch a orientuje sa na optimalizáciu prírodných i umelých zložiek krajiny.

V tvorbe životného prostredia možno vyčleniť:
Technickú tvorbu – urbanizmus, stavebná činnosť – vytvárame umelé prostredie
Tvorbu biotechnickej štruktúry poľnohospodárskej krajiny – úprava povodí, rekultivácia pôdy
Tvorbu štruktúry vysokej zelene v krajine – sadovníctvo

VÝCHOVA STAROSTLIVOSTI K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Výchova k ž. p. by mala byť :
– od narodenia v rodine
– zakomponovaná do výučby na základných školách
– na VŠ ako samostatný predmet
– permanentné vzdelávanie sa o ž. p.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. LunaLight

  Čo zahŕňa ochrana životného prostredia?

 2. Peter Turcer

  Zahŕňa činnosti na predchádzanie znečisteniu, ochranu prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda, a les, a zameriava sa na všeobecnú a špeciálnu ochranu prostredia.

 3. Martin Liptak

  Je súčasný rozsah ochrany životného prostredia dostatočný na zabezpečenie jeho udržateľnosti?

 4. Dizzy

  Efektívnosť ochrany závisí od implementácie a spolupráce na medzinárodnej úrovni, aj keď existujú výzvy spojené s ekonomickými a politickými záujmami.

 5. Lucia Suchanova

  Ako môže byť verejnosť aktívnejšie zapojená do ochrany životného prostredia napriek obmedzeniam zo strany vlád a korporácií?

 6. Aurel Biskup

  Zvýšením osvety, vzdelávania a podporou iniciatív občianskej spoločnosti možno posilniť úlohu verejnosti v ochrane životného prostredia.

Pridaj komentár