(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo ohrozovaniu ž.p. Nielen predchádzať, ale aj obmedzovať – chrániť jednotlivé zložky a druhy organizmov, Ekosystémy.

Cieľ ochrany životného prostredia :
– širší zmysel – je zachovať zdravé, produktívne a estetické prostredie.
– užší zmysel – ochrana prírodných zdrojov, ktoré človek využíva pre svoju existenciu, pôdy, H2O, lesa

Ochrana životného prostredia sa delí na :
1. všeobecnú ochranu prostredia – je zameraná na ochranu hlavných zložiek biosféry – ovzdušie, H2O, pôda, les. Smeruje k tomu, aby sme tieto zdroje rozumne využívali
2. špeciálnu ochranu prostredia – významných častí prírody z hľadiska kultúry, rastlinné a živočíšne druhy, územia, prírodné výtvory
3. ochranu kultúrnych pamiatok – diela vytvorené človekom, ktoré majú umeleckú, historickú alebo inú hodnotu

Tvorba životného prostredia – cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá je organizovaná na vedeckých základoch a orientuje sa na optimalizáciu prírodných i umelých zložiek krajiny.

V tvorbe životného prostredia možno vyčleniť:
Technickú tvorbu – urbanizmus, stavebná činnosť – vytvárame umelé prostredie
Tvorbu biotechnickej štruktúry poľnohospodárskej krajiny – úprava povodí, rekultivácia pôdy
Tvorbu štruktúry vysokej zelene v krajine – sadovníctvo

VÝCHOVA STAROSTLIVOSTI K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Výchova k ž. p. by mala byť :
– od narodenia v rodine
– zakomponovaná do výučby na základných školách
– na VŠ ako samostatný predmet
– permanentné vzdelávanie sa o ž. p.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár