(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Strategické plánovanie

Strategický plán a jeho zostavovanie

Strategický plán sa zostavuje na najvyššej úrovni podniku. Je do určitej miery neurčitý a komplexný, pretože zahŕňa mnohé aspekty podnikania.

Obsah strategického plánu by mal zahrňovať:

 1. Primárny cieľ v príslušnej oblasti určený na obdobie troch až piatich rokov.
 2. Stratégiu, teda určitý postup, ako dosiahnuť stanovený cieľ.
 3. Taktiku, čiže výber metód a prostriedkov potrebných na dosiahnutie cieľa a zabezpečenie implementácie stratégie.
 4. Náklady, výnosy, potrebné pracovné sily a časový rozpis.

Strategický plán je základom pre strategický manažment.

Vývoj strategického plánovania

 1. 50. až 60. roky: V tomto období sa ešte nejedná o strategický plán, ale o dlhodobé plánovanie. Organizácia sa chápe ako vnútorne uzavretý systém s dostatkom zdrojov, čo znamená, že dlhodobé úlohy sa plánujú v rámci interného prostredia organizácie.
 2. 60. až 70. roky: Došlo k prudkým zmenám vo vonkajších podmienkach (ropná kríza, inflácia, ekologické katastrofy, nedostatok zdrojov). Organizácia sa začala chápať ako otvorený systém, ktorý nemôže prežiť bez interakcie s okolitým svetom. Pre túto etapu je charakteristický názov strategické plánovanie, čo znamená, že sa kombinujú ciele podniku a stanovuje sa stratégia.
 3. 70. až 80. roky: Strategické plánovanie sa transformuje na strategický manažment, ktorý zahŕňa implementáciu, hodnotenie a kontrolu stratégie.
 4. 90. roky: Obdobie veľkých zmien vo vonkajších podmienkach, kde sa neuplatňuje jednotný názor. Môže ísť napríklad o superkonkurenciu, spolupracujúce stratégie, riadenie zmien a podobne. Táto etapa je poznačená globalizáciou, kde na jednej strane dochádza k pohlcovaniu malých podnikov veľkými korporáciami, na druhej strane k roztriešteniu na malé podniky.

Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa:

 • Výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania.
 • Určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu pre podnik predstavovať príležitosť alebo hrozbu.

Výsledkom strategického plánovania je strategický plán, ktorý obsahuje:

 1. Poslanie podniku
 2. Ciele podniku
 3. Stratégie na dosiahnutie týchto cieľov
 4. Plán portfólia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008 a aktualizovaný 25.1.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ANTOŠOVÁ, A. Strategický manažment. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007.
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • MUŽÁKOVÁ, K. Strategický management. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2011. ISBN 978-80-86710-29-7.
 • PAPULA, J.; PAPULOVÁ, Z. Strategické myslenie manažérov. Bratislava: KARTPRINT, 2010. ISBN 978-80-88870-86-9.
 • SAKÁL, P.; PODSKĽAN, A. Strategický manažment. Trnava: Slovenská technická univerzita, 2003. ISBN 80-227-2153-0.
 • SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. ISBN 80-89085-49-0.

Ekonomická poradňa

 1. Tereza

  Ako sa vyvíjalo strategické plánovanie od 50. rokov 20. storočia?

 2. Emil Pánik

  Strategické plánovanie sa vyvíjalo od dlhodobého plánovania v 50. a 60. rokoch, cez adaptáciu na zmeny vo vonkajšom prostredí v 60. a 70. rokoch, k strategickému manažmentu v 70. a 80. rokoch, až po obdobie globalizácie a superkonkurencie v 90. rokoch.

 3. Roman Droppa

  Je strategické plánovanie zastaraný koncept v dnešnej rýchlo sa meniacej digitálnej dobe?

 4. Martin

  Aj keď sa prostredie mení, základné princípy strategického plánovania zostávajú relevantné ako rámec pre rozhodovanie a adaptáciu.

 5. Dominik Petho

  Môže byť prílišný dôraz na strategické plánovanie brzdou pre inovácie?

 6. Igor Minárik

  Strategické plánovanie by malo byť flexibilné a umožňovať inovácie, preto je dôležité nájsť rovnováhu medzi plánovaním a adaptabilitou.

Pridaj komentár