(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tieto kroky:

1. poslanie organizácie

– je nutné odpovedať na otázky:
– čo je zmyslom nášho podnikania?
– aké by toto podnikanie malo byť?

Poslanie sa má neustále aktualizovať, má sa zhodovať s názvom podniku. Pri tvorbe poslania sa berú do úvahy 3 kľúčové prvky:
1. história organizácie
2. zreteľné schopnosti organizácie
3. prostredie – zamerať sa hlavne na externú diagnostiku a zistiť príležitosti a hrozby prostredia

Charakteristické rysy poslania:
– má byť zamerané viac na trhy ako na produkty, v tom spočíva aktualizácia poslania a produktov
– má byť dosiahnuteľné – organizácia sa má zameriavať na vyššiu efektívnosť, ale z hľadiska toho, čo je reálne dosiahnuteľné, t.j. nemá ísť do hazardných podnikateľských aktivít
– motivovanosť – samotní zamestnanci majú mať pocit dôležitosti a potrebnosti pri práci, len tak môže ich výkon rásť
– špecifickosť poslania – poslanie nemôže byť všeobecné, ale presné

2. ciele organizácie

– dlhodobé ciele sa premietajú do dielčích cieľov v rámci operatívneho plánu

3. stratégie organizácie

– vytýčené ciele možno dosiahnuť dvoma cestami:
– lepším riadením existujúcich aktivít organizácie
– vyhľadávaním a realizovaním nových aktivít

Pri zvažovaní o týchto cestách sa pozornosť manažmentu sústreďuje na zákazníkov existujúcich, nových – vznik matice produkt/trh

1. Existujúce produkty a existujúci zákazníci – Prenikanie na trh
2. Existujúce produkty a noví zákazníci – Rozvoj trhu
3. Nové produkty a existujúci zákazníci – Rozvoj produktu
4. Nové produkty a noví zákazníci – Diverzifikácia

1. prenikanie na trh – organizácia sa zameriava na zdokonaľovanie existujúcich výrobkov a existujúcich zákazníkov. Snaží sa navrhnúť taký marketingový plán, ktorý je zameraný na presviedčanie zákazníkov, aby si kupovali väčšie množstvo jej produktov, napr. poskytovanie zliav, nižšie ceny, lepšia dostupnosť produktov, kvalitnejšie balenie produktov …

2. rozvoj trhu – zameriava sa na vyhľadávanie nových zákazníkov pre svoje existujúce produkty. Obvykle sa musí venovať hlavne predajným technikám, t.j. vytvoriť novú propagáciu daného výrobku pre nový trh, …

3. rozvoj produktu – zameriava sa na vyhľadávanie nových podnikateľských aktivít, t.j. existujúcim zákazníkom sa prezentujú nové výrobky

4. diverzifikácia – hľadajú sa úplne noví zákazníci a ponúkajú sa im nové produkty

plán portfólia

– podnik má obmedzené zdroje a musí ich rozdeliť do tých aktivít, ktoré mu prinášajú zisk. Vytvára sa tak BCG matica.

Ročné plány a rozpočty

Dôležitý je hlavne „master“ rozpočet – súhrnný rozpočet firmy, ktorý sa transformuje do funkčných oblastí. Obsahuje vyčíslenie požadovaných výnosov, nákladov a výdavkov, spojených s realizáciou príslušného ročného plánu. Prostredníctvom rozpočtov sa ukladajú oddeleniam úlohy, ktoré sa majú splniť, ale aj štandardy pre uskutočnenie kontroly (štandardy môžu byť finančné, nefinančné alebo nekvantifikovateľné). Z hľadiska plánovacieho cyklu by mali byť rozpočty zostavené v každom podniku do konca štvrtého kvartálu, a to pre nasledovné plánovacie obdobie.

Operatívne plány

Zostavujú sa na obdobie kratšie ako 1 štvrťrok, hlavne mesiac, týždeň, deň

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár