(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Osobný predaj

Osobný predaj je dôležitou súčasťou obchodných stratégií a pozná dva hlavné prístupy: prístup orientovaný na predaj a prístup orientovaný na zákazníka. Každý z týchto prístupov má svoje vlastné metódy a ciele, pričom ich spoločným cieľom je úspešne uzatvárať obchody a budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Osobný predaj je forma priameho marketingu, kde predajca komunikuje priamo so zákazníkom s cieľom predať produkt alebo službu. Tento proces je charakteristický individuálnym prístupom a osobnou interakciou, ktorá umožňuje predajcovi prispôsobiť svoju prezentáciu konkrétnym potrebám a preferenciám zákazníka. Osobný predaj zohráva kľúčovú úlohu v budovaní dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a v dosahovaní vysokých predajných výsledkov.

Prístupy v osobnom predaji

Existujú dva hlavné prístupy v osobnom predaji:

 • Prístup orientovaný na predaj: Tento prístup kladie dôraz na samotný akt predaja. Predajca sa zameriava na presvedčenie zákazníka, aby uskutočnil nákup, často pomocou rôznych predajných techník a stratégií. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie predajné čísla v čo najkratšom čase.
 • Prístup orientovaný na zákazníka: V tomto prístupe je hlavným cieľom porozumenie potrieb a požiadaviek zákazníka. Predajca sa snaží vytvoriť hodnotný vzťah so zákazníkom tým, že ponúka riešenia, ktoré sú priamo prispôsobené jeho potrebám. Tento prístup často vedie k dlhodobým vzťahom a vyššej spokojnosti zákazníka.

Kroky pri efektívnom predaji

1. Vyhľadávanie a kvalifikované hodnotenie zákazníkov

Prvým krokom je identifikácia potenciálnych zákazníkov a hodnotenie ich kvality. To zahŕňa:

 • Pýtanie sa stálych zákazníkov na mená potenciálnych zákazníkov.
 • Prehlbovanie vzťahov s inými doporučujúcimi zdrojmi.
 • Vstup do organizácií, ktorých členmi sú aj potenciálni zákazníci.
 • Účasť na verbálnych a písomných aktivitách, ktoré priťahujú pozornosť.
 • Skúmanie zdrojov mien a adries.
 • Využívanie telefónu a poštových zásielok.
 • Návštevy rôznych kancelárií.

2. Príprava k nadviazaniu kontaktov

Pred nadviazaním kontaktu je dôležitá dôkladná príprava, ktorá zahŕňa:

 • Stanovenie cieľa návštevy.
 • Výber najlepšieho spôsobu nadviazania kontaktu.
 • Správne načasovanie.
 • Plánovanie stratégie predaja.

3. Nadviazanie priameho kontaktu

Nadviazanie priameho kontaktu je kritickým momentom, ktorý môže rozhodnúť o úspechu predaja. Tento krok vyžaduje dôkladnú prípravu a profesionálny prístup.

4. Prezentácia a demonštrácia

Existujú tri spôsoby prezentácie, ktoré môžu byť použité v závislosti od situácie a typu zákazníka:

 • Konzervatívny prístup: Tradičný spôsob prezentácie zameraný na základné vlastnosti a výhody produktu.
 • Prístup podľa vzoru: Prezentácia, ktorá používa úspešné príklady a modely na presvedčenie zákazníka.
 • Prístup uspokojovania potrieb: Prezentácia zameraná na identifikáciu a uspokojenie konkrétnych potrieb zákazníka.

5. Zvládnutie námietok

Pri každom osobnom predaji je potrebné byť pripravený na zvládnutie námietok zákazníkov, ktoré môžu byť:

 • Psychická nechuť: Emocionálne odmietnutie ponuky.
 • Logická neochota: Racionálne dôvody na odmietnutie, napríklad z hľadiska ceny.

6. Uzatvorenie obchodu

Uzatvorenie obchodu môže prebehnúť okamžite alebo neskôr, a to rôznymi spôsobmi, napríklad osobne alebo telefonicky. Tento krok je kľúčový pre úspešný predaj.

7. Následná činnosť

Po uzatvorení obchodu je dôležité zabezpečiť realizáciu, ktorá zahŕňa dodávku tovaru, fakturáciu a ďalšie následné činnosti. Tým sa zaručuje spokojnosť zákazníka a pripravuje sa pôda pre budúce obchodné príležitosti.

Stratégie ovplyvňovania zákazníka

Na zvýšenie úspešnosti predaja je dôležité používať rôzne stratégie ovplyvňovania zákazníka, ako sú:

 • Správnosť voľby: Zabezpečenie, že zákazník si vyberá správny produkt pre svoje potreby.
 • Odbornosť: Preukazovanie znalostí a odbornosti v danej oblasti.
 • Sila referencií: Používanie referencií a odporúčaní od spokojných zákazníkov.
 • Snaha zavďačiť sa: Ukazovanie ochoty pomôcť a prispôsobiť sa potrebám zákazníka.
 • Starostlivosť o dojem: Vytváranie pozitívneho a profesionálneho dojmu počas celého predajného procesu.

Význam osobného predaja

Osobný predaj je nenahraditeľný nástroj v mnohých odvetviach, kde je potrebná vysoká miera interakcie so zákazníkom. Jeho význam spočíva v schopnosti vytvárať silné, dôverné vzťahy a poskytovať služby na mieru, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov a zvýšeniu lojality. Vďaka priamemu kontaktu môže predajca rýchlo reagovať na otázky a námietky, čím zvyšuje šance na úspešný obchod.

Osobný predaj

Osobný predaj ako forma priameho marketingu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu, odborné znalosti a schopnosť flexibilne reagovať na potreby zákazníka. Správne implementované stratégie a prístupy môžu výrazne zvýšiť úspešnosť predaja a zabezpečiť dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Osobný predaj je komplexný proces, ktorý si vyžaduje nielen odborné znalosti a predajné techniky, ale aj schopnosť budovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi. Jeho úspech závisí od správnej prípravy, efektívnej komunikácie a schopnosti adaptovať sa na individuálne potreby zákazníka. Tým, že osobný predaj kombinuje ľudský prístup s obchodnými cieľmi, zostáva jedným z najúčinnejších nástrojov v arzenáli každého predajcu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. Blažková, M. (2007). Marketingové řízení a plánovaní malé a střední firmy. Praha: Grada publishing, 278 strán. ISBN 978-80-247-1535-3.
 2. Blythe, A., & Zimmerman, A. S. (2005). Business-to-business marketing management: a global perspective. London: Cengage Learning EMEA, 403 strán. ISBN 1-84480-001-6.
 3. Boone, L. E., & Kurtz, D. L. (2011). Contemporary marketing. Mason: Cengage learning, 800 strán. ISBN 978-1-111-22178-2.
 4. Gay, R., Charlesworth, A., & Esen, R. (2007). Online marketing: a customer-led approach. Oxford: Oxford University Press, 560 strán. ISBN 978-0-199-26585-5.
 5. Hutt, M. D., & Speh, T. W. (2009). Business marketing management: B2B (10. vydanie). Ohio, USA: South – Western Cengage Learning, 634 strán. ISBN 978-0-324-58167-6.
 6. Jakubíková, D. (2008). Strategický marketing. Praha: Grada publishing, a.s., 269 strán. ISBN 978-80-247-2690-8.
 7. Kalka, E., & Mäβen, A. (2002). Marketing. Praha: Grada publishing a.s., 110 strán. ISBN 80-247-0413-7.
 8. Karlíček, M., & Král, P. (2011). Marketingová komunikácia: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada publishing, 213 strán. ISBN 978-80-247-3541-2.
 9. Kotler, P., & Armstrong, G. (1992). Marketing. Bratislava: SPN, 441 strán. ISBN 80-08-02042-3.
 10. Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). Marketing management (12. vydanie). Praha: Grada publishing, 788 strán. ISBN 978-80-247-1359.
 11. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. USA: John Wiley and Sons, 208 strán. ISBN 9780470598825.
 12. Kozel, R. (2006). Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 277 strán. ISBN 9788024709666.
 13. Pelsmacker, De. P., Geuens, M., & Bergh, J. Van den. (2003). Marketingová komunikace. Praha: Grada publishing, 600 strán. ISBN 80-247-0254-1.
 14. Přikrylová, J., & Jahodová, H. (2010). Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada publishing, a.s., 320 strán. ISBN 978-80-247-3622-8.
 15. Saunders, J., Kotler, P., Armstrong, G., & Wong, V. (2007). Moderní marketing (4. európske vydanie). Praha: Grada publishing, 1048 strán. ISBN 978-80-247-1545-2.
 16. Zamazalová, M. (2009). Marketing obchodní firmy. Praha: Grada publishing, 240 strán. ISBN 978-80-247-2049-4.

Pridaj komentár