(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pasívne úverové obchody bánk sú operácie, prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje peňažné zdroje od svojich klientov a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich aktívnych obchodov teda poskytovanie úverov, pôžičiek a rôznych druhov investícií, čím vytvára zisk.
Ciele podnikania v bankovníctve, ktorými sú solventnosť, vysoká likvidita a ziskovosť, možno dosiahnuť prostredníctvom riadenia bankových aktív a pasív.

Klasifikácia pasívnych úverových obchodov bánk:
a) z pohľadu banky:
– priame – primárne zdroje – od vkladateľov
– nepriame – od iných bánk
– s NBS

b) z hľadiska obchodných partnerov ako veriteľov banky:
– s FO
– s PO
– s inými peňažnými ústavmi a organizáciami

c) z pohľadu úverovej viazanosti zdrojov:
– netermínované
– termínované (KD – do 1 roka, SD – 2 – 4 roky, DD – viac ako 4 roky)

d) z pohľadu produktu, na ktorý banka získava zdroje:
– vkladné knižky alebo vkladové účty s alebo bez uvedenia dĺžky doby vkladu
– vkladové listy, vkladové certifikáty
– bankové obligácie
– životné poistky
– rôzne druhy prémiových sporení
– iné produkty

Rozdelenie vkladov:
1. vklady na požiadanie (VNP)
2. termínované vklady
3. úsporné vklady

1. vklady na požiadanie:
– vklady podnikov a organizácií
– vklady obyvateľstva
– vklady orgánov samospráv
– vklady od iných bánk a iných finančných inštitúcií

VNP – avista vklady (denné peniaze) – slúžia klientom na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami. Charakteristickým znakom je vysoký stupeň likvidity.
výhody – neobmedzené disponovanie a realizácia bezhotovostného styku
nevýhody – vysoko nestabilný cudzí kapitál pre banku – banky ho nemôžu v plnej miere využívať na aktívne operácie
Bežný účet
podmienky na zriaďovanie účtu:
– na žiadosť klienta, na jeho meno alebo spoločný účet v mene 2 alebo viacerých osôb
– ihneď po podpise zmluvy
– podpisový vzor – predkladá klient
podmienky disponovania s účtom:
– všetky osoby uvedené v podpisovom vzore ale len na základe písomných príkazov
obmedzenie disponovania s účtom:
– v prípade úmrtia vlastníka alebo splnomocnenca
– pri zaistení majetku vlastníka účtu
– v prípade súdneho rozhodnutia
banka informuje o stavoch na účte – kedykoľvek
zrušenie účtu – kedykoľvek a bez dôvodu

Kontokorentný bežný účet
– klient môže prejsť do debetného zostatku ale len do výšky povoleného úverového limitu

2. termínové vklady ( v SK, v cudzej mene)
– vklady, pri ktorých klient vkladá svoj vklad na vkladový účet, pričom sa zmluvne zaväzuje pozastavením práva disponovať so svojimi finančnými prostriedkami na isté, vopred dohodnuté obdobie

3. úsporné vklady
– nie je stanovené časové obmedzenie pre disponovanie s vkladom
– ide prevažne o vklady FO na dlhšiu dobu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár