(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Dlhodobé dlhové inštrumenty – DLHOPISY

Dlhopisy
– dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v nominálnych hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k ur. dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť.

Obligácia
– je dlhodobý úverový cenný papier, ktorý má pevne stanovený čas splatnosti a emitent sa v tomto dokumente zaväzuje, že v stanovenom čase splatí buď jednorazovo, alebo v určených termínoch po častiach, nominálnu hodnotu a bude v určených termínoch platiť odmeny svojim veriteľom v podobe úroku, prémie a pod.

Emitent sa prostredníctvom nich snaží získať peňažné prostriedky na dlhšie obdobie s istotou, že veriteľ neskôr od svojho rozhodnutia neodstúpi.
Veriteľ má zasa istotu, že kedykoľvek v prípade ohrozenia svojej likvidity, môže ich predať na sekundárnom trhu.
Z hľadiska emitentov, delíme dlhopisy na:

• dlhopisy verejného sektora, ktoré emituje
– vláda
– inštitúcie
– obce alebo mestá
Ich predajom si organizácie verejnej správy zabezpečujú dlhodobé finančné prostriedky (v prípade dlhodobého deficitu), financovanie investícií, špeciálnych úverových programov. Veriteľ má nárok na úrok, ktorý sa vypláca zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu príslušného emitenta.
• bankové dlhopisy, ktoré
– vydáva banka s cieľom získať peňažné prostriedky na dlhšiu dobu
– samostatný druh pasívnych operácií
– vypláca úrok
• dlhopisy korporácií
– emituje ich podnikateľský subjekt s cieľom získať dlhodobé peň. prostriedky
– zvláštny typ sú PRAŠIVÉ obligácie, ktoré majú nižšiu kvalitu ako štandardné dlhopisy

Náležitosti dlhopisov
– pred emitovaním dlhopisov musí emitent zverejniť tzv. PROSPEKT EMITENTA, ktorý podáva dôležité informácie pre potenciálnych investorov pri ich investičnom rozhodovaní
– dlhopis obsahuje: plášť a kupónový hárok. Náležitosti plášťa sú:
1. meno emitenta
2. názov dlhopisu
3. nominálna hodnota dlhopisu
4. spôsob určenia výnosu,
5. vyhlásenie emitenta, že dlhuje nominálnu hodnotu jeho majiteľom,
6. záväzok emitenta splatiť NH
7. dátum vystavenia dlhopisu
8. rozhodnutie Úradu pre finančný trh o povolení emisie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár