(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Opcia predstavuje právo (nie povinnosť, na rozdiel od forwardov a futurít) kúpiť alebo predať určité aktívum k istému termínu za vopred dohodnutú (realizačnú, bázickú) cenu k určitému budúcemu dátumu, resp. pred týmto dátumom. Na základe toho rozoznávame:
– európske opcie – možno ich realizovať len v lehote splatnosti
– americké opcie – je možné realizovať ich v ktorúkoľvek dobu pred lehotou splatnosti v priebehu životnosti opcie
– aziatické opcie – vyskytujú sa zriedkavejšie. Možno ich realizovať v určitom čase v rámci doby splatnosti (napr. pri trojmesačnej opcii ju možno realizovať kedykoľvek po uplynutí jedného mesiaca od jej vystavenia)

Opčné obchody sa uzatvárajú na rôzne nástroje – akcie, devízy, obligácie, euromenové depozitá, burzové indexy atď.

Cenou opcie je prémia, ktorú platí investor vypisovateľovi opcie. Touto platbou získava nielen právo kúpiť alebo predať, ale aj právo od kontraktu odstúpiť, t.j. nechať opciu vypršať. Vypisovateľ opcie nemá právo od kontraktu odstúpiť a na požiadanie investora ho musí plniť. Ivestor zaplatí prémiu do 2, príp. 3 dní po uzavretí obchodu predávajúcemu. Táto prémia môže byť vyjadrená percentom alebo v absolútnej výške za jednotku. Výška opčnej prémie závisí predovšetkým od:
– cenovej úrovne danej operácie vo vzťahu k momentálnej trhovej cene finančného nástroja (t.z. bežnej trhovej ceny predmetného aktíva v čase uzatvárania kontraktu, ako aj realizačnej ceny)
– časového obdobia do vypršania opčnej zmluvy
– volatility finančného nástroja (určuje sa na základe smerodajnej odchýlky očakávaných výnosov predmetného aktíva)
– ďalšie faktory napr. bezriziková úroková miera v čase uzatvárania kontraktu, tok dividend očakávaných v priebehu živnosti opcie,

Riziko pri opciách nie je rozdelené rovnomerne medzi predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci nesie riziko malé, pretože v najhoršom prípade nechá opciu vypršať a tým stráca iba opčnú prémiu a transakčné náklady. Pre predávajúceho je naopak riziko vysoké. Prémia sa všeobecne zvyšuje úmerne k pravdepodobnosti plnenia opčného obchodu.

Opcie môžu byť:
– štandardizované – obchoduje sa s nimi na špecializovaných opčných alebo termínových burzách. Okrem primárneho trhu s novo vypisovanými opciami existuje aj sekundárny trh, kde sa obchoduje s už vypísanými opciami.
– neštadardizované – obchoduje sa s nimi mimo burzy, pričom ich vypisovateľmi sú predovšetkým obchodné a investičné banky, ale aj maklérske firmy či špecializované firmy. Sú to tzv. OTC (over-the-counter) kontrakty. Ich výhodou je možnosť prispôsobiť obsah zmlúv zvláštnemu prianiu zákazníkov, hlavne v oblasti doby splatnosti. Nevýhodou však je, že prípadné zrušenie opčnej zmluvy vyžaduje súhlas pôvodného zmluvného partnera, čo je značne problematické.

Z hľadiska charakteru obchodu rozoznávame 2 základné typy opcií:

1. kúpna opcia (call option) – dáva svojmu držiteľovi právo (nie povinnosť!) kúpiť od predávajúceho dohodnuté množstvo predmetného aktíva za fixnú cenu (tzv. realizačnú, uplatňovaciu cenu) v dohodnutej lehote. Kupujúci opcie predpokladá rast ceny objektu opcie, kým vypisovateľ opcie predpokladá stabilitu, resp. pokles ceny.

Investor kupuje kúpne opcie s cieľom:
– docielenia pákového (leverage) efektu – cena opcie je podstatne nižšia ako cena akcií. Kúpou kúpnych opcií investor získa možnosť výrazného zisku v prípade vzostupu ceny akcií. Už aj malý nárast môže viacnásobne zväčšiť cenu opcie.
– obmedzenie rizika v porovnaní s promptnou kúpou finančných nástrojov
– zamedzenie blokovania kapitálu
– realizácia zisku z rastu ceny opcií alebo z budúceho vzostupu cien finančného nástroja
– zaistenie ceny na budúce nákupy

Dôvody na vypisovanie kúpnych opcií:
– dosiahnutie zisku na stabilizovanom trhu
– zvýšenie zisku z vlastných finančných nástrojov za predpokladu mierne stúpajúcich cien na trhu
– vyrovnanie predpokladaného poklesu cien na trhu
Grafické znázornenie pozície kupujúceho a predávajúceho kúpnej opcie je zrkadlové, pretože výnos jedného je stratou druhého:

Možná strata investora je obmedzená výškou prémie, možný zisk (pri raste ceny aktíva) je neobmedzený. Možný zisk vypisovateľa je obmedzený výškou opčnej prémie (pri poklese ceny investor opciu nerealizuje), no strata (pri raste ceny opcie) je neobmedzená.

Kúpna opcia má pre investora hodnotu vtedy, keď je realizačná cena nižšia než je promptná cena podkladajúceho aktíva v momente expirácie opcie – vtedy hovoríme, že opcia je „v peniazoch“ (in the money). Ak sa realizačná cena rovná spotovej cene v momente expirácie, je opcia „na peniazoch“ (on the money). Keď je realizačná cena vyššia než prompná cena, opcia je „mimo peňazí“ (out of money). Keď je opcia „ na peniazoch“ alebo „mimo peňazí“, pre investora je jej hodnota nulová. Čím je realizačná cena kúpnej opcie určená nižie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude opcia v expiračný deň „v peniazoch“, a preto musí bzť opcia drahšia (t.j. platená prémia je vyššia) ako je tomu pri opciách s vyššou realizačnou cenou.

2. predajná opcia (put option) – prestavuje právo majiteľa (kupujúceho opcie) predať k určitému budúcemu dátumu dohodnuté množstvo predmetného aktíva za dohodnutú cenu. Investor kupujúci opciu očakáva výrazný pokles ceny aktíva, kým vypisovateľ opcie predpokladá stabilný vývoj alebo mierny rast ceny aktíva.

Investor kupuje predajné opcie s cieľom:
– dosiahnutia zisku v prípade poklesu trhových cien podliehajúceho aktíva
– ochrany ceny držaných finančný nástrojov
– zníženia rizika spojeného s držbou akcií

Dôvody na vypisovanie predajných opcií:
– dosiahnutie zisku za podmienok stabilného alebo mierne rastúceho trhu
– plánovanie nákupu akcií

Strata pre investora je obmedzená výškou zaplatenej opčnej prémie, možný zisk (pri poklese ceny aktíva) je obmedzený len celkovou cenou aktíva (môže klesnúť len na nulu). Pre vypisovateľa je zisk obmedzený výškou prémie, a aj strata je obmedzená len celkovou cenou aktíva (len nula).

Pre investora, opcia je „v peniazoch“, keď realizačná cena je vyššia ako promptná cena podliehajúceho aktíva. Ak je opcia „mimo peňazí“ (t.j. ak realizačná cena je nižšia ako promptná cena) alebo „na peniazoch“ (t.j. ak realizačná cena sa rovná promptnej cene), nemá pre investora žiadnu hodnotu. Čím je realizačná cena predajnej opcie dohodnutá vyššie, tým vyššia bude aj pravdepodobnosť, že opcia bude „v peniazoch“, preto aj opčná prémia bude vyššia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár