Medzi inovácie na peňažnom trhu patria:
• emisné poukážky
– vznikli v roku 1981
– sú strednodobé záväzky medzi dlžníkom a bankou, pomocou ktorých môže spoločnosť emitovať komerčné papiere alebo poukážky svojím vlastným menom, ale pri využití efektívneho upisovania alebo pevného prevzatia emisie bankou
– záväzok z cenných papierov trvá 5 – 7 rokov, v priebehu ktorých sa poukážky emitujú rolovacím princípom pri splatnosti jednotlivých emisií za 3 alebo 6 mesiacov
• násobné komponentné nástroje
– umožňujú získať finančné prostriedky na eurotrhu rôznymi formami, napr. krátkodobými zálohami, dennými fondmi na preklenutie medzier vo vydávaní poukážok a bankovými akceptáciami
– sú viacnásobnými emisnými poukážkami
• europoukážky
– splatnosť 3 a 6 mesiacov
– na trh sú umiestňované bankami
• rolovacie upisovacie nástroje
– sú upisovacie poukážky na eurotrhu
– môžu mať dve podoby a to buď sú umiestňované jednou bankou, ktorá vystupuje ako agent pre skupinu bánk upisujúcich emisie na rolovacom základe alebo sú umiestňované prostredníctvom konzorcia bánk, ktoré využívajú svoje silné pozície pri predaji emisie investorom
• prevoditeľné RUF
umožňujú upisujúcim previesť svoj záväzok na inú banku

Inovácie na trhu dlhopisov

1. dlhopisy s premenlivým zúročením- FRN
? prvý krát v 70. rokoch na trhu euroobligácií a na národných trhoch
? pravidelné prispôsobovanie sa úrokovej sadzby aktuálnej trhovej situácii
? motív pre nákup – možnosť podieľať sa na raste úrokovej hladiny
? vykazujú nižší pohyb kurzov voči klasickým dlhopisom
? nižšie kurzové riziko
?
1. dlhopisy s nulovým kupónom
? výhody: je, že v niektorých štátoch nedochádza k dodatočnému zdaneniu dôchodkov, je dosahovaný vysoký kurzový zisk pri nízkom úrokovom trende, investor nemá problém s investovaním ročných úrokových sadzieb
? je vydávaný pod nominálnu hodnotu
? počas doby životnosti neprináša úrokové platby
? nevýhoda: ak rastie úrokový trend, tak dlhopisy dosahujú vyššie kurzové riziko
2. duálne dlhopisy
– presne stanovené rozdielne meny pri upisovaní, umorovaní a platení úrokov
– umožňujú špekuláciu na odlišný vývoj mien a úrokových kurzov.
3. dlhopisy s čiastočným zúročením
? dve splátky:
1. v čase emisie
2. zostatok
4. indexované dlhopisy
? sú chránené pred poklesom ich investičnej hodnoty
? viazanie na určitý index alebo cenu
? dlhopisy viazané na cenu zlata, striebra,…
5. dlhopisy s indexovanými splatnými čiastkami
? nazývajú sa tiež aj býčie, alebo medvedie dlhopisy
? umorovací kurz je závislý od vývoja akciových kurzov
? umožňujú špekulácie na akciových kurzoch rozpisom kurzu
Byčia tranža – očakáva sa vzrast akciových kurzov
Medvedia tranža – očakáva sa pokles akciových kurzov
6. zoblečené dlhopisy
? majú dve časti:
1. úroková – má charakter anuitného dlhopisu
2. časť reprezentujúca istinu – má charakter dlhopisu s nulovým kupónom
? sú vydávané cenné papiere, ktoré sú predávané oddelene
? prvý krát v roku 1982 na kapitálovom trhu ale nesmeli ich emitovať vládne inštitúcie (v USA), neskôr boli akceptované
? VÝHODA – dopyt po vládnych dlhopisoch
? v roku 1985 sa začali emitovať aj v iných krajinách
7. prašivé obligácie
? dlhopisy s nízkou hodnotou ratingu (rating na neinvestičnej úrovni), sú veľmi rizikové
? vysoká rizikovosť sa kompenzuje vysokou ziskovosťou
? u spoločnosti sa zhoršila investičná a finančná situácia
? PADLÍ ANJELI – ich investičný stupeň je špekulatívny, firmy sa nevedia vysporiadať s priateľnou úrovňou platobnej neschopnosti
? v 80. rokoch dochádza k zvýšeniu objemu prašivých obligácií – z 15 mld. USD na 200 mld. USD
? trh je vytváraný cestou primárnej emisie prašivých obligácií
? v 90. rokoch nastávajú problémy, lebo USA nemali dobrú ekonomickú situáciu
? získali nižšiu hodnotu v Ratingu v neinvestičnom stupni.
? Ak sa zhorší finančná situácia emitenta, znižuje sa rating, obligácie sú prašivé.
? Ako obligácie emitované novými firmami / neznámimi.
? Trh expandoval v 80-tych rokoch, prašivé obligácie sa naschvál púšťali na primárny trh, roky 1990/1991 boli recesiou, zrútili sa kurzy týchto obligácií o 20-30%.
? Priemerná výnosová miera bola 9%, pričom vládne obligácie mali výnos 4%.
? 1992 – koniec recesie – prudký rozmach trhu prašivých obligácií – atraktívny inštrument – rastu kurzu prašivých obligácií

Výhody
1. riziko sa presúva z bánk na investora,
2. dlhodobý zdroj pre firmy,
3. môžu ich emitovať malé firmy, ktoré by inak nemali prístup na trh. Ekonómovia niekedy spájajú s rastom zadĺženosti firiem.
4. bankové úvery majú krátkodobý charakter, korporácie potrebujú dlhodobé prostriedky,
5. trh PO umožňuje financovať akvizície

Inovácie na trhu prašivých obligácií:
– obligácie s odloženými úrokovými platbami – v prvých rokoch sa nevyplácajú žiadne úroky,
– obligácie s rastúcou úrokovou sadzbou
– obligácie s možnosťou voľby platenia úrokov
– obligácie s možnosťou zmeny úrokovej sadzby

Teoretici a trh prašivých obligácií:
– trh PO spôsobil zadĺženosť korporácií
– spôsobil nárast rozkolísania kurzov
– rast zadlženosti firiem USA bol spôsobený PO
– rast trhu PO sa nekryje s nárastom volatility.


Pridaj komentár