(EuroEkonóm.sk,  0)

Nárast volatility – kolísanie výnosových mier a cien finančných inštrumentov. Zvyšuje riziko spojené s emitovaním, investovaním a obchodovaním finančých inštrumentov. Volatilita významne vzrástla v 80. rokoch 20. stor. , pričom rozlišujeme:
a) primeraná volatilita – bežná súčasť procesu alokácie fin. prostriedkov
b) nadmerná (extrémna) volatilita – akciových kurzov, devízových kurzov, úrok. mier – je nežiadúca, lebo narúša hladké fungovanie fin. systému (problémy s výkonnosťou ekonomiky)

Volatilita sa skúma hlavne na akciových trhoch (19. 10. 1987 sa zrútili ceny akcií – Dow Jonesov index poklesol o 508 bodov za 1 deň) – najväčší pokles.
Nadmerná volatilita vplýva na celú ekonomiku ta, že:
– 1. dopad je na spotrebné výdaje – keď klesnú ceny akcií, poklesne hodnota fin. majetku domácností a znižuje sa spotreba. Oslabuje sa dôvera investorov
– negatívne vplýva na investičné výdaje firmy – zvyšuje sa riziko pri investovaní do akcií, keďže sú nestabilné. Investície sa presunú do menej rizikových inštrumentov, lebo väčšina investorov je rizikovo averzná.
– malé firmy začnú mať problémy so získavaním akciového kapitálu, lebo viac sa investuje do veľkých a známych firiem (malé firmy idú bokom).
– narušenie fungovania finanč. systému
– dôjde k štrukturálnym zmenám ale aj k zmenám v oblasti regulácie – snaha tento stav odstrániť
– mnohé systémy fungujúce dobre v normálnej volatilite, nie sú schopné vyrovnať sa extrémnym zmenám cien
Volatilita úrokových sadzieb – 80. roky (poznačené reštriktívnou monetárnou politikou) znamenali nárast inflačného očakávania, odstránenie úrokových stropov.
– nepriamo ovplyvňuje investičný dopyt firmy
– každý investor ju vníma ako zvýšenie rizika – transfer portfólia investícií do menej rizikových nástrojov
– firmy nákladnejším spôsobom financujú svoje projekty
– priamo vplýva na menovú politiku (MP) – ak je vyššia volatilita – zmena štruktúry majetku fin. investorov a rozkolísanie dopytu po peniazoch – ťažká úloha pre navrátenie stability MP
Volatilita devízových kurzov
– nadmerná volatilita vyvoláva neistotu v oblasti výšky budúcich ziskov, skomplikujú sa DD investič. rozhodnutia a firmy, kt. sa angažujú v medzinárod. obchode začnú tlmiť svoje aktivity v oblasti DD investič. projektov, lebo sa obávajú o svoje zisky
– nadmerná volatilita radikálne znižuje DD kapitál. toky, čím je narušený hladký priebeh (efektívny) pohybu kapitálu v celosvetovom meradle. Realizujú sa KD špekulatívne kapit. toky, kt. negatívne ovplyvňujú MP.
Akciová volatilita
– normálna vol. – bežná variabilita výnosu z akcií
– nadmerná vol. – jednorázové a náhle zmeny vo výnosových mierach (variantoch) akciových (finančných) inštrumentov. Meranie je pomocou početnosti zmien extrémnych kurzových pohybov – skoková volatilita. Prejavila sa v 2. pol. 80. rokov (1986, 1987, 1988) – bola tu aj skoková vol. úrokových sadzieb – trvalý jav. Vyskytuje sa aj v devízových kurzoch (v minulosti devíz. kurzy podliehali značnej vládnej kontrole; čakalo sa, že bude prechod. javom, ale stala sa trvalým javom).

Už ste čítali?


Pridaj komentár