(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Portfólio je súbor rôznych investícií. Investor ich vytvára preto, aby minimalizoval riziká a našiel najlepší pomer medzi výnosom a rizikom. Optimálnym rozdelením investície do portfólia sa zaoberá teória portfólia (portfóliová teória). Viac sa o teórii portfólia dočítate na stránke Teória portfólia a efektívne portfólio.

Markowitzov selektívny model

Markowitzov selektívny model vychádza z nasledujúcich predpokladov:

 • investori majú averziu voči riziku
 • budú investovať na rovnako dlhý čas
 • existujú očakávané výnosy a očakávané riziko
 • existujú dokonalé kapitálové trhy

Riziko portfólia

Riziko portfóliových investícií predstavuje štandardná odchýlka skutočného výnosu od očakávaného výnosu. Existujú tri typy postoja investora k riziku v portfóliových investíciách:

 1. investor s odporom k riziku – vyberie si investíciu s menším rizikom
 2. neutrálny vzťah k riziku – pri svojich rozhodnutiach neberie riziko do úvahy
 3. nízky odpor k riziku – investuje tam, kde je vyššie riziko

Faktory ovplyvňujúce riziko portfólia

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce riziko portfólia podľa teórie portfólia (portfóliovej teórie) patria:

 • vzájomný vzťah výnosov jednotlivých cenných papierov v porfóliu
 • riziko jednotlivých cenných papierov
 • výška kapitálu investovaného do jednotlivých cenných papierov

Hodnota, výnosnosť a očakávaný výnos portfólia

Bežná hodnota portfólia predstavuje súčin cien a množstva cenných papierov v portfóliu. Výnosnosť portfólia je vážený priemer výnosov jednotlivých cenných papierov v portfóliu. Váhy v tomto prípade predstavujú podiely jednotlivých cenných papierov v portfóliu. Očakávaný výnos portfólia je vážený priemer očakávaných výnosov jednotlivých cenných papierov. Viac sa o výnosnosti portfólia dočítate v článku Výnos a riziko portfólia akcií.

Korelácia výnosov

Korelácia portfóliových výnosov môže byť:

 1. kladná, pozitívna korelácia – ak nadpriemerné výnosy jedného cenného papiera sprevádzajú nadpriemerné výnosy iného cenného papiera
 2. negatívna, záporná korelácia – ak podpriemerné výnosy jedného cenného papiera sprevádzajú nadpriemerné výnosy iného cenného papiera
 3. nulová korelácia – výnosy jednotlivých cenných papierov vzájomne nesúvisia
 4. korelácia = 1, úplná korelácia – kombinácia týchto 2 aktív neprináša žiadné výhody diverzifikácie
 5. korelácia = -1 – kombináciou týchto 2 aktív možno dosiahnuť max. výhody diverzifikácie.

Prípustná a efektívna množina portfólia

Prípustná množina portfólia predstavuje množstvo cenných papierov a umožňuje vytvárať množstvo kombinácií portfólií. Podľa teórie portfólia sú všetky kombinácie prípustné.

Efektívna množina portfólia je taká portfóliová množina, ktorá spĺňa 2 podmienky:

 1. ak pri zvolenom riziku sa nedá vytvoriť portfólio s vyššou výnosnosťou
 2. ak pri zvolenej výnosnosti sa nedá vytvoriť potfólio s nižším rizikom

Trhové portfólio a optimálne portfólio

Trhové portfólio je portfólio všetkých aktív v ekonomike, kde sa váhy rovnajú ich trhovým hodnotám.

Optimálne portfólio je efektívne portfólio, ktoré si vyberie investor po zohľadnení stupňa rizika:

 • kombinácia trhového portfólia a bezrizikového aktíva
 • v akom pomere bude investovať, závisí od jeho vzťahu k riziku.

Meranie rizika, model CAPM

Predpoklady fungovania modelu CAPM:

 • investori ohodnocujú portfólia podľa očakávanej výnosnosti a smerodajnej odchýlky
 • investor si vyberá to, ktoré má vyššiu očakávanú výnosnosť
 • má odpor k riziku
 • aktíva sú nekonečne deliteľné
 • transakčné náklady sú zanedbateľné.

Riziko môže byť:

 • nesystematické riziko (možno ho odstrániť diverzifikáciou)
 • systematické riziko (trhové – merané ukazovateľom beta)

Ukazovateľ beta

Ukazovateľ beta udáva percentnú zmenu dodatočného výnosu investície, ak sa zmení dodatočný výnos trhového portfólia o 1%. Ukazovateľ beta môže nadobúdať nasledujúce hodnoty:

 • Beta > 1 – napr. ak stúpne výnosnosť trhového portfólia o 10 %, stúpne výnosnosť investície o 20 %
 • Beta < 1 – napr. ak stúpne výnosnosť trhového portfólia o 10 %, stúpne výnosnosť investície o 5 %
 • Beta = 1 – riziko je rovnaké, aj výnos sa vyvíja rovnako
 • Beta = 0 – bezriziková investícia

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 7.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár