(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Forward je termínový obchod, ktorý uzatvára predávajúci (vypisovateľ) a kupujúci (investor) na hromadnú vecnú komoditu alebo hocijaké iné aktíva alebo nástroj , na ktorom sa dohodli.
Všetky podmienky kontraktu (objekt obchodu, cena obchodu, termín plnenia, spôsob zúčtovania aj ďalšie podmienky) závisia výlučne od dohody dvoch partnerov.
Prednosť
– podmienky sú neobmedzené, t.z. že všetky strany poskytujú potrebnú voľnosť pri rokovaní.
– všetky podmienky môžu byť šité na mieru oboch partnerov

Pre kupujúceho je výhoda to, že má zabezpečený budúcu pevnú cenu (očakávané výdavky) bez toho, aby hneď po uzavretí dohody musel vynaložiť kúpnu cenu (lebo platí sa až v termíne plnenia dohody).

Nevýhoda predávajúceho je, že musí sám nájsť záujemcu o príslušnú ponúkanú komoditu alebo finančné aktívum a musí nájsť takého záujemcu, ktorý súhlasí s navrhovanými podmienkami. Musí získať informácie o serióznosti a spôsobilosti potenciálnych kupujúcich, čo je náročné na čas a náklady, aj keď uľahčenie môže byť, keď sa nájde nejaká maklérska firma alebo banka

Výhoda je keď predávajúci je banka alebo iný spoľahlivý ústav.
Forward je dohoda záväzná pre oboch partnerov. Kupujúci forwardu sa ťažko zbavuje povinnosti tým, že ho ešte pred dobou splatnosti predá inému subjektu. A toto je dôvodom, pre ktorý sa väčšina forwardov fyzicky plní a väčšina ak nedochádza ku uzavretiu pozície inými formami.

Podstata forwardu:
– rozdielne očakávania predávajúceho a kupujúceho
– predávajúci si zabezpčeujč pevnú cenu
– kupujúci očakáva rast cien v budúcnosti , preto uzatvorí obchod za dnešnú cenu

3 typy forwardov:
1. forward na úrokovú mieru
2. forward na menový kurz
3. forward na konkrétne finančné aktívu

1. Forward na úrokovú mieru
Prvý forward na úrokovú mieru bol uzatvorený v 1984 vo Švajčiarsku a odvtedy sa forwardy na finančnom trhu rozšírili. Označujú sa FRA.
Príklad
Subjekt uloží v banke na 2 mesiace 10 mil. a banka mu bude úrokovať 3 mesiace 11%. Po 2 mesiacoch od vloženia vkladu bude viac ako 11% zarobí klient, ak menej zarobí banka.
(??? = 10 300 000)
(forward-forward = duplicita) viď finančné deriváty Chovancová

Forwardová výnosová krivka
– vyjadruje odhadovanú spotovú mieru budúceho obdobia
– vychádza z podmienok dokonalého trhu
– investor dosiahne rovnaký výnos, či si kúpi obligáciu na 4 roky, alebo na 1 rok a po je uplynutí ďalšiu na 3 roky.

2. Forward na menový kurz
Dohoda o kúpe a predaji za kurz stanovený pri uzatvorení dohody, pričom platba a dodanie sa uskutočnia v budúcom dohodnutom termíne.
Väčšinou sa forwardy na menu uzatvárajú so splatnosťou 1,3,6 mesiacov alebo na … až do 1 roka.
Kupujúci si je istý, že v dohodnutom budúcom termíne kúpi príslušnú cudziu menu za dohodnutý pevný kurz bez ohľadu na to, aký bude v tom čase promptný kurz.
Vypisovateľ forwardu si zabezpečí predaj príslušnej meny v budúcnosti termín za dohodnutý forwardový kurz, t.z. že pri vypisovaní menového forwardu je pre oboch partnerov dôležitý odhad forwardového kurzu príslušnej meny.

FISHEROV EFEKT
– rozdiel úrokovej miery v príslušnej krajine
– súčasný kapitál x (1 + úroková miera domácej meny) / (1 + ÚM cudzej meny)=forw.kurz

– mena nesúca možnosť vyššieho úročenia sa udáva s diskontom a FK je nižší ako promptný kurz
– mena nesúca možnosť nižšieho úročenia sa udáva s prémiou a FK je vyšší ako promptný kurz

3. Forward na konkrétne finančné aktívum
– akcie, obligácie, iné cenné papiere
– dohoda, ktorá zaväzuje vlastníka kúpiť za dohodnutú cenu príslušné aktívum s dohodou určenou v budúcom termíne
– rozvinuté sú forwardy na reálne inštrumenty – ropa, káva, obilie,..

Forwardy v Slovenskej republike
– v SR je zavedený plávajúci kurz od roku 1998
– v SR je nestabilný peňažný trh a dochádza k intenzívnym výkyvom úrokových mier, zvyšuje sa kurzové a úrokové riziko
– nevyužívajú sa forwardy ako nástroj zabezpečenia sa proti riziku
– prevládajú formwardy na menu
– banka vyžaduje – min sumu 1 mil. Sk
– dostatočné množstvo prostriedkov na účte klienta ako záruka pre
banku na istenie kontraktu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár