(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Projektovanie pracovného miesta predstavuje vytváranie súboru pracovných povinností. Projektovanie pracovných miest zahŕňa:

 1. definovanie pracovných úloh
 2. definovanie postupov, ako úlohy vykonávať
 3. zoskupenie úloh do zmysluplných celkov

Komerčná štruktúra pracovného miesta

Komerčná štruktúra pracovného miesta:

 • kto – mentálne a fyzikálne charakteristiky pracovníka
 • čo – pracovné úlohy, ktoré majú byť vykonávané
 • kde – geologické umiestnenie pracovného miesta
 • kedy – denná doba, časový režim práce
 • prečo – organizačné dôvody utvorenia pracovného miesta
 • ako – spôsoby výkonu práce

Teórie projektovania pracovných miest

Vedecký manažment a Taylor

O prvých pokusoch projektovania pojednáva Taylor a jeho vedecký manažment, podľa ktorého je potrebné vychádzať pri projektovaní pracovného miesta z nasledujúcich predpokladov a požiadaviek:

 • maximálna miera špecializácie
 • minimálna miera znalostí a spôsobilostí
 • minimálny čas na splnenie úlohy
 • minimálny čas na zaučenie
 • maximálny priestor pre využitie strojov
 • možné zmeny pracovných úloh
 • merateľnosť výstupov práce

Od vedeckého manažmentu k špecializácii pracovného miesta

 • špecializácia pracovného miesta
 • rozšírenie pracovného miesta – horizontálne obohatenie (tá istá kvantitatívna úroveň úloh)
 • rotácia pracovného miesta (rieši problém fádnosti, stereotypu, únavy)

Obohatenie pracovných miest a Herzberg

Herzberg patril medzi najznámejších predstaviteľov klasického manažmentu, ktorý popisoval obohatenie pracovných miest o:

 • zodpovednosť
 • zmysluplný výkon
 • spätná väzba
 • pracovné vybavenie
 • kontrola strojov
 • osobný rast a vývin

Motivácia a Hackman

Hackman vo svojej práci popisoval potreby zamestnancov:

 • vysoká vnútorná motivácia práce
 • vysoké uspokojenie z rastu
 • vysoká všeobecná pracovná spokojnosť
 • vysoká efektivita práce

Jadrové charakteristiky pracovných miest

Medzi jadrové charakteristiky pracovných miest patria:

 • prežívaná zmysluplnosť práce
 • rozmanitosť zručností
 • identita úlohy
 • významnosť úlohy
 • prežívaná zodpovednosť za výsledky práce
 • autonómia
 • poznanie aktuálnych výsledkov pracovných aktivít
 • spätná väzba

Moderátori alebo sprostredkovatelia sú:

 • vedomosti
 • zručnosti
 • sila
 • vývin

Tavistotický model

Tavistotický model je predchodca všetkých sociotechnických modelov. Sociálny systém predstavuje rad úloh.

Autonómne pracovné skupiny

Charakteristika autonómnych pracovných skupín:

 • rotácia pracovných úloh
 • spoločná práca na ucelenej zmysluplnej jednotke alebo produkte
 • vzájomný vplyv pracovníkov
 • rozhodovanie v skupine
 • spätná väzba
 • vzájomná pomoc a podpora

Usporiadanie pracovného priestoru

Priestorová štruktúra

Priestorová štruktúra výrobného systému sa vytvára určením proporciálnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami systému hlavne z hľadiska foriem usporiadaných pracovných prostriedkov, rozmiestnenie pracovných prostriedkov, pracovných predmetov a pracovných síl, relatívneho rozdelenia výrobných a ostatných plôch potrebných pre realizáciu výrobného procesu. Viac sa o tom dočítate na stránke Usporiadanie pracovného priestoru.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.4.2008 a aktualizovaný 11.5.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár