(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Analýza pracovného miesta
– je systematické skúmanie obsahu prac. miesta a podmienok prac. miesta
– účel analýzy prac. miesta môže byť veľmi rozdielny
– výstupom bude popis /deskripcia/ a špecifikácia prac. miesta

– Projektovanie prac. miest
– Tvorba org. štruktúry firmy
– Plánovanie ľudských zdrojov
Analýza prac. Popis a špecifikácia ?- Nábor a výber
miesta- prac. miesta- Výcvik, vzdelávanie a rozvojä
– Hodnotenie a mzdy
– Tvorba bezpečného a zdravého prac. prostredia

Analýza prac. miesta je východiskom pre všetky tieto úlohy.

Metódy analýzy pracovného miesta:
1. pozorovanie – využíva sa zriedkavo, je veľmi náročné z hľadiska času, je tu určitý vplyv pozorovateľa, je to najobjektívnejšia metóda.
a, laické pozorovanie
b, odborné pozorovanie
Východiskom na pozorovanie je jednotka pozorovania /merítko, sila/.
Jednotkou pozorovania je mikroúkon. Vyššou úrovňou pozorovania je pracovný úkon /vzájomne pospájané dva alebo viac mikroúkonov/.

Pracovná operácia – sada prac. úkonov
Pracovná úloha – sada prac. operácií
Pracovné miesto je integrovaný súbor mikroúkonov, úkonov, operácií a úloh.

Plynulá chronometra je metóda na meranie pracovných operácií. napr. /tabuľka 1/
Pri výberovej chronometre skúmame len vybrané operácie. Pri plynulej tak ako nasledujú za sebou.

Postupový diagram
– vyjadruje postup práce na danom produkte
– využíva sa na to, aby sa zefektívnil využívaný čas
Obehový graf
– využíva sa na sledovanie pohybu pracovníka pri plnení danej úlohy
– slúži na to, aby sa logisticky usporiadalo pracovisko

Rozvrh pozorovania :
1. nepretržité pozorovanie /neefektívne/
2. intervalové pozorovanie / pravidelné alebo nepravidelné intervaly/
3. bodové/momentové/ pozorovanie /časovo najekonomickejšie, pri komplexných činnostiach, môže stratiť zmysel

2. rozhovor
– informácie z prvej ruky
– časová výhody
– prináša informácie, ktoré nie sú dostupné pri pozorovaní
a, štrukturovaný rozhovor
b, neštruktrurovaný rozhovor
– objektom rozhovoru môže byť nadriadený, podriadený, najlepšie obaja, poskytne to pohľad z dvoch strán

3. dotazník
– je prísne štrukturovaný rozhovor
– okruhy otázok
a) informačný vstup – kde a ako dostáva prac. informácie pre výkon práce
b) mentálne procesy – aký typ uvažovania, rozhodovania a spracúvania dát je potrebný
c) fyzické aktivity
d) vzťahy s inými ľuďmi – aký typ vzťahov si vyžaduje práca
e) kontext práce – aký je fyzikálny a soc. kontext
f) iné charakteristiky
4. funkcionálna analýza
základné oblasti : dáta, věci, ľudia

DÁTA ĽUDIA VĚCI
0 syntéza 0 radenie 0 nastavovanie
1 koordinácia 1 vyjednávanie 1 presná práca
2 analýza 2 inštruovanie 2 kontrolovanie
3 zbieranie 3 dohľad 3 obsluhovanie
4 počítanie 4 rozptyľovanie 4 manipulovanie
5 kopírovanie 5 presviedčanie 5 opatera
6 porovnávanie 6 oznamovanie 6 vkladanie a vykladanie
7 obsluhovanie 7 nosenie
8 prijímanie názorov
a pomáhanie /výpomoc/

Funkcionálna analýza – ide o hodhotenie náročnosti jednotlivých činností. Najzložitejšia činnosť je označená 0.

ANALÝZA PRAC. MIESTA – systematické zisťovanie obrazu o konkrétnom prac. mieste
POPIS PRAC. MIESTA ŠPECIFIKÁCIA PRAC. MIESTA
zhrnutie charakterizujúce základné ciele, sumarizuje fyzikálne, sociálne a mentálne
rozsah, úlohy a povinnosti spojené s vykoná- požiadavky, ktoré kladie prac miesto na
vaním prac. miesta: prac. miesto, na človeka:
– názov prac. miesta – vzdelanie
– účel prac. miesta – skúsenosti a prax
– organizačné vzťahy – mentálne schopnosti
– povinnosti, úlohy – osobnostné predpoklady
– stroje, nástroje, materiál – telesná zdatnosť a zručnosť
– pracovné podmienky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár