(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Obsah podnikateľského plánu
1. prehľad základných informácií
2. podnik
3. produkt, služby
4. trhy
5. konkurencia
6. marketing a trhová stratégia
7. umiestnenie podniku, výroba, administratíva
8. organizácia a riadenie podniku
9. analýza rizík
10. financie

1. prehľad základných informácií:

– účel vypracovania plánu
– podnikateľská idea podniku
– oblasť pôsobenia a poskytované produkty (služby)
– marketingová a predajná politika
– trhový potenciál a vývoj trhu
– riadiaci pracovníci a ich kvalifikácia
– konkurenčné prednosti podniku a jeho stratégia
– potreba finančných zdrojov

2. podnik:

– história firmy: – založenie firmy
– pôvodný cieľ podniku
– vývoj podniku (zmeny stratégie)
– najväčšie úspechy a neúspechy
– súčasná situácia: – právna forma
– vlastnícka štruktúra
– základne ukazovatele
– silné a slabé stránky
– pri zakladaní podniku: – zakladateľská idea
– skúsenosti majiteľa
– novosť podnikateľskej idey

3. produkt a služby:

– popis výrobkov a služieb
– aké potreby uspokojujú
– aký úžitok prinášajú zákazníkom
– kvalita a parametre produktov

4. trhy:

– veľkosť trhu (trhová kapacita, potenciál)
– štruktúra trhu
– cieľové segmenty podniku
– nákupné motívy a očakávania
– medzery na trhu
– konkurenčné faktory na trhu (cena, kvalita, služby, dodania, pohotovosť, …)
– postavenie podniku na trhu
– štruktúra “produkty/trhy“
– trhový podiel podniku
– trhová prognóza

5. konkurencia:

– intenzita konkurencie
– súčasní konkurenti
– konkurenčné produkty
– potenciálni konkurenti

6. marketing a trhová stratégia:

– cieľové segmenty budúcnosti
– rastový potenciál
– jadro marketingovej stratégie
– hlavné marketingové nástroje
– výrobková politika
– cenová politika
– distribúcia a formy predaja
– komunikačná politika
– marketingové ciele (plán odbytu, plán obratu, plán výnosov – nie sú povinné)

7. umiestnenie podniku:

– sídlo firmy a jej časti
– výhody a nevýhody stanoviska
– zodpovedá budúcim požiadavkám?
– predpokladá sa jeho zmena?

8. výroba a administratíva:

– výrobný program
– výrobné postupy
– technológia
– náklady a kalkulácie
– kapacity a úzke miesta
– rozširovanie výrobných kapacít
– pracovníci (štruktúra, kvalifikácia)
– subdodávky
– dodávatelia (možnosť výberu, dodacie lehoty, podiel dovozu, cenový vývoj surovín, polotovarov, služieb)
– administratíva (služby, spracovanie účtovníctva, kapacity)

9. organizácia riadenie podniku:

– riadiaci pracovníci (kvalifikácia, odmeňovanie, neobsadené pozície)
– organizačná štruktúra
– zamestnanci (hrubé mzdy, náplň práce)

10. analýza rizík:

– interné riziká
– externé riziká (trhové a ekonomické riziká, ekologické, prirodzené, právne, politické)
– spôsoby zabezpečenia (poistenie, opatrenia na zmenšenie, resp. odstránenie rizika, znášanie rizík bez opatrení)
– spôsoby zabezpečenia závisia od rôznych faktorov (od charakteru rizika, veľkosti možnej škody, pravdepodobnosti vzniku škody, nákladov na poistenie, ……)

11. financie:

– plánovaná počiatočná súvaha
– plánovaný výkaz ziskov a strát
– cash-flow (nepriama metóda)
– plán príjmov a výdavkov
– rentability (VK, tržieb, N, CK)
– plán hospodárskeho výsledku
– plán likvidity

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Marian Holic

  Aké sú kľúčové časti obsahu podnikateľského plánu?

 2. Michal Roman

  Článok identifikuje kľúčové časti obsahu podnikateľského plánu, vrátane prehľadu základných informácií, popisu podniku, produktov a služieb, trhov, konkurencie, marketingovej a trhovej stratégie, umiestnenia podniku, organizácie a riadenia, analýzy rizík a finančnej časti.

 3. Jakub Tropp

  Sú všetky uvedené časti podnikateľského plánu rovnako dôležité pre začínajúce podniky?

 4. DawnBreaker

  Význam jednotlivých častí podnikateľského plánu môže závisieť od konkrétnej situácie a potrieb začínajúceho podniku. Niektoré časti môžu byť pre konkrétne podniky kritickejšie, zatiaľ čo iné môžu byť menej relevantné.

 5. Martin Belvoncik

  Môže byť prílišná dôraz na kompletnosť podnikateľského plánu kontraproduktívny?

 6. Filip Skalican

  Zameranie na prílišnú kompletnosť môže viesť k nadmernému analyzovaniu alebo odkladaniu spustenia podniku. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi dostatočnou prípravou a schopnosťou pružne reagovať na trhové príležitosti.

Pridaj komentár