(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Postup tvorby marketingových plánov
1) zber údajov o minulosti

2) spracovanie údajov z minulosti

3) zber a spracovanie údajov z minulosti
– externá analýza – identifikácie hrozieb a príležitostí
– interná analýza – identifikácie silných a slabých stránok

4) rozvoj marketingových cieľov a kritérií – marketingové ciele musia byť konzistentné s poslaním a všeobecnými cieľmi podniku. CIELE majú tri rozmery:
– rozmer podstaty, mernej jednotky a času

5) tvorba a výber marketingových stratégií – je postup a spôsob ako chce podnik dosiahnuť svoje marketingové ciele.

6) tvorba programov a vypracovanie finančnej časti (rozpočtu)

7) prerokúvanie s vrcholovým manažmentom

8) implementácia marketingového plánu

9) systematický audit, alebo kontrola postupu realizácie

Kategorizácia marketingových stratégií:

A. na ktorý prvok marketingových nástrojov sa sústreďuje
– defenzívna stratégia
– rozvojová stratégia
– ofenzívna stratégia

B. podľa I. Ansoffa
– stratégia prehĺbenia
– stratégia výrobku
– stratégia trhu
– stratégia diverzifikácie

C. podľa Thulliera
– stratégia lídra
– stratégia prežitia
– stratégia zmeny
– stratégia imitácie

D. cenové stratégie
– stratégia „zbieranie smotany“
– stratégia „prenikania na trh“

Metódy stanovenia cien:
– nákladová cena – k priamym a režijným nákladom marža
– konkurenčná cena – porovnávanie s konkurenciou
– psychologická cena – ochota spotrebiteľa zaplatiť

Metódy a postupy používané v marketingovom plánovaní:

1) kvalitatívne
– posúdenie expertmi
– hlasovanie expertov
– založený prehľad

2) kvalitatívne metódy
– metóda analýzy konjunktúry
– metóda štatistickej korelácie

Metódy a postupy pri tvorbe výrobkového mixu

1) BCG matica
2) Percentuálny variabilný marginálny príspevok (PVCM)
3) Bod zvratu
4) Výpočet doby úhrady nového výrobku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Matus Bobrovcan

  Aké sú kľúčové kroky pri tvorbe marketingového plánu?

 2. CinderSoul

  Článok uvádza postupy zahŕňajúce zber a analýzu údajov, stanovenie marketingových cieľov, výber stratégií, tvorbu programov, prerokúvanie s manažmentom, implementáciu a kontrolu.

 3. DuskTillDawn

  Sú tradičné metódy marketingového plánovania stále relevantné v digitálnej ére?

 4. Jan Balaz

  Tradičné metódy zostávajú základom, ale musia byť adaptované na digitálne prostredie. Integrácia digitálnych stratégií je nevyhnutná pre dosiahnutie účinného marketingového plánu.

 5. petra5

  Môže byť prílišná závislosť na dátach a analýzach pri tvorbe marketingového plánu na úkor kreativity?

 6. Bohuslav Medved

  Zatiaľ čo dáta sú kľúčové pre informované rozhodovanie, nadmerná závislosť na nich môže potlačiť kreativitu. Dôležitá je rovnováha medzi dátovou analytikou a kreatívnym prístupom.

Pridaj komentár