(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podnikateľský plán

Download súboru

Stiahnite si súbor Podnikateľský plán (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Podnikateľský plán.


Žabana, s. r. o., Jarovcova 17, 0466 50 Snina
Podnikateľský plán
November 2000
Číslo kópie: 1
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že všetky údaje v pláne sú pravdivé a dôveryhodné. Podnikateľský plán spoločnosti Žabana, s. r. o. je zakázané rozmnožovať a podávať akékoľvek informácie z neho tretím osobám. Porušenie týchto zákazov môže byť postihnuté v súlade s platnými právnymi normami.
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
Obchodný názov: Žabana, s. r. o.
Sídlo: Jarovcova 7, 040 01 Košice
Správne územie: Košice
IČO: 36 888 125
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti: spracovanie rýb a rybacích výrobkov
výroba ovocných a zeleninových nápojov
spracovanie ovocia a zeleniny
veľkoobchod a maloobchod
Spoločníci: 1. Arnold Voľný
Vihorlatská 60, 040 01 Košice
2. Baltazár Beľmo
Uralská 12, 040 12 Košice
Spoločnosť je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
2. OPIS SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Žabana, s. r. o. so sídlom v Košiciach, Jarovcova 7, bola založená spoločenskou zmluvou 30. novembra 2000. Vznikne zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I. dňa 2. januára 2000 v oddieli Spoločnosti s ručením obmedzeným.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Žabana, s. r. o. je chov, výroba a spracovanie rýb a rybacích výrobkov. Vedľajším predmetom činnosti je spracovanie a výroba mrazeného ovocia a zeleniny a veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, potravinami, nápojmi a mäsovými výrobkami.
Základné imanie spoločnosti: 200 000,- Sk
Zakladateľmi spoločnosti sú dvaja spoločníci:
o Arnold Voľný, Vihorlatská 60, 040 01 Košice
- peňažný vklad 100 000,- Sk
o Baltazár Beľmo, Uralská 12, 040 12 Košice
- peňažný vklad 100 000,- Sk
Štatutárny orgán:
o Arnold Voľný
o Baltazár Beľmo
Spoločnosť nemá účasť v žiadnej inej spoločnosti.
Podnikateľský zámer:
o výstavba areálu na chov pstuhovitých rýb
o zahájenie chovu pstruhovitých rýb
o spracovanie a predaj rýb
Spoločnosť Žabana, s. r. o. nedisponuje potrebným množstvom finančných prostriedkov na relizáciu svojho zámeru. Ich nedostatok plánuje pokryť úverom z peňažného ústavu vo výške 10 miliónov korún.
3. CIELE A VÍZIA SPOLOČNOSTI A POPIS VÝROBKOV
Cieľom podnikateľských aktivít spoločnosti Žabana, s. r. o. je vybudovať chov pstruhovitých rýb určených na trh, ich ďalšie spracovanie a predaj pre potreby slovenského a zahraničného trhu.
Veľkoobchodný a maloobchodný predaj rýb nadväzuje na fázu výstavby rybníkov kanálového chovu a výstavbu spracovateľskej haly.
Slovensko leží na rozvodí dvoch úmorí a má druhovo najbohatšiu ichtyofaunu z celej strednej, severnej a západnej Európy. Genofond ichtyofauny tvorí v súčasnosti 60 pôvodných druhov. Zásahmi do prírodného prostredia (regulácia tokov, priemyselná výstavba, chemizácia poľnohospodárstva a pod.) sa zapríčinilo postupné vyrybňovanie tokov, znížili sa reprodukčné schopnosti rýb, klesla druhová diverzita, zmenila sa štruktúra ekosystémov a počet rýb sa zmenšil. V dôsledku týchto zmien je 50% druhov rýb ohrozených a patria k nim aj pstruhovité ryby. Celkovo klesla aj hmotnosť rýb. Rybnatosť na Slovensku zaznamenala pokles takmer o 1000 ton.
Spoločnosť Žabana, s. r. o. chce zameraním svojich podnikateľských aktivít prispieť k zlepšeniu životných podmienok rýb, ich prirodzenej reprodukcie, potravinovej bázy a zvýšeniu možností ich prežitia. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulosti sa nezrealizovala ani jedna z koncepcií rozvoja rybnikárstva na Slovensku, chce spoločnosť výstavbou areálu chovu a spracovania pstruhovitých rýb prispieť k rozvoju tohoto odvetvia poľnohospodárskej výroby na Slovensku.
Finálnym produktom bude pstruhovitá a lososovitá ryba, trhovej hmotnosti cca 250 g, v živom stave, alebo spracovaná mrazením a údením.
Spracované ryby sa budú distribuovať v kartónoch vákuovo balené, opatrené etiketou so všetkými požadovanými údajmi.
4. ORGANIZAČNÝ PLÁN
Vytipovanou oblasťou chovu a spracovania pstruhovitých rýb je podhorská oblasť dolného Spiša. Prevádzka sa bude nachádzať v katastri obce Nálepkovo v okrese Gelnica, v nadmorskej výške cca 600 m. Táto oblasť zodpovedá svojou polohou, enviromentálnou, sociálnou a priemyselnou infraštruktúrou požiadavkám tohoto špecifického odvetvia živočíšnej výroby. Je to oblasť s tradíciou prirodzeného chovu pstruhovitých a lososovitých rýb.
Spoločnosť Žabana, s. r. o. vybrala na túto svoju podnikateľskú činnosť parcelu na okraji lesa s celkovou rozlohou cca 28 470 m2, s možnosťou zavodnenia budúcich rybníkov z blízkeho potoka, kde zloženie vody dosahuje parametre požadované v chove pstruhovitých rýb. Vytipovaná oblasť je vzdialená cca 40 km od Tatranskej oblasti a cca 80 km od husto zaľudnených aglomerácií Košíc a Prešova.
V súčasnom období je už táto parcela vo vlastníctve spoločnosti Žabana, s. r. o., ktorá získala súhlas príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy na vykonávanie svojich podnikateľských aktivít.
Realizácia podnikateľského zámeru je rozdelená na šesť na seba nadväzujúcich etáp:
o 1. etapa výstavby chovných a lovných rybníkov - marec, apríl, máj, jún
o 2. etapa výstavby spracovateľskej haly - jún, júl
o 3. etapa zahájenia chovu nákupom násadových rýb - jún
o 4. etapa nákupu a inštalácie technológie - august
o 5. etapa skúšobnej prevádzky - august
o 6. etapa zahájenia spracovania a predaja rýb - september
Realizáciou podnikateľského zámeru sa vytvoria nové pracovné miesta v tomto rozčlenení:
o 1 vedúci prevádzky - Arnold Voľný
o 1 vodič - zásobovateľ - Baltazár Beľmo
o 2 kŕmiči - strážnici
o 3 spracovávačky rýb a výrobkov
Ich nábor je plánovaný na apríl - máj roku 2001. V sezóne výlovu a spracovania rýb sa vytvorí 6 pracovných miest pre sezónnych pracovníkov. Zamestnancom budú poskytnuté stravovacie lístky v hodnote 60,- Sk/ks podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Zo sociálneho fondu im bude uhradených 55% z hodnoty každého lístka.
V. TRH A KONKURENCIA
Zákazníci
Za najvýznamnejších zákazníkov sa považujú:
o veľkosklady mrazeného tovaru
o hotely
o reštaurácie
o maloobchodné predajne
o predajne lahôdok a pod.
Dôležitou skupinou odberateľov sú spracovateľské podniky rýb, mraziarne a iné potravinárske podniky.
Tuzemský trh
Približne 10 firiem na Slovensku sa zaoberá výrobou, dovozom, vývozom a distribúciou rýb. Najväčšími sú:
o Slovryb Žilina
o Ryba Bratislava
o Ryba Košice
o Agrokombinát Štirec
o Tatra Progres Poprad
o Eventfish Žilina
Asi 50% ročnej produkcie pstruhov na Slovensku sa vyváža do zahraničia a naopak veľké množstvo psturhov sa dováža. Slovenský trh trpí nedostatkom rýb z dôvodu stáleho ubúdania chovných a spracovateľskýdh kapacít. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 600 ton pstruhov, čo stačí pokryť sotva desatinu dopytu na trhu.
Väčšina výrobcov a spracovateľov je sústredená na strednom Slovensku, čo dáva priestor sústrediť výrobu v oblasti východného Slovenska.
Produkciou 50 - 100 ton rýb by spoločnosť Žabana, s. r. o. získala podiel asi 5 - 7% na domácom trhu.
Zahraničný trh
Zo Slovenska sa vyváža ročne asi 300 ton pstruhov. Z pôvodných cieľových krajín Nemecko a Rakúsko, sa vstupom Rakúska do EÚ zmenila situácia a na západných trhoch prevláda ponuka španielskych a talianskych pstruhov, ktorých mäso nie je také kvalitné ako mäso našich pstruhov.
Preto plánuje spoločnosť Žabana, s. r. o. vyvážať asi 30% svojej produkcie do Čiech, Nemecka a Maďarska. Kontakty s obchodnými partnermi z týchto krajín signalizujú nadštandardný záujem o naše výrobky.
Reklama
Reklama a propagácia bude zameraná na ponuku výrobku kvalitného, s vysokou nutričnou hodnotou, vhodného pre zdravú a racionálnu výživu, ktorý je protikladom mäsových výrobkov nízkej nutričnej hodnoty s vysokým obsahom tukov. V uvádzacej reklame sa použije etiketa výrobku a lokálne médiá v oblastiach predaja. Vo fáze plošného predaja sa rozmiestnia plagáty v maloobchodných zariadeniach a použijú sa všetky dostupné masmédiá. Vo fáze expanzie plánovanej v roku 2001 sa okrem uvedených foriem reklamy použijú billboardy, sponzoring, direct mailing, účasť na výstavách a veľtrhoch. V rámci promotion sa budú uvádzať rôzne výherné akcie, ochutnávky a gastronomické podujatia.
Distribúcia
Distribúcia sa bude zabezpečovať vlastným dodávkovým mraziarenským autom. Väčšie dodávky sa budú riešiť dohodou o preprave. Ryby budú distribuované vo vákuovom balení v kartónoch s hmotnosťou 3,5-10 kg. V oblastiach Košického a Prešovského kraja sa bude rozvoz realizovať po pravidelných okružných trasách cez distribučný sklad v Košiciach.
Do ostatných oblastí Slovenska budú výrobky distribuované cez sieť veľkoobchodov s mrazeným tovarom a firiem zaoberajúcich sa týmito komoditami. Paralelne sa vytvorí sieť vlastných dealerov a obchodných zástupcov, ktorí budú v priamom kontakte so zákazníkom a budú sa podieľať na podpore predaja
VI. VÝROBNÝ PLÁN
Areál chovu a spracovania pstruhovitých a lososovitých rýb sa bude nachádzať na pozemku s celkovou rozlohou asi 28 470 m2. Štruktúra areálu:
o kaskáda 11 rybníkov kanálového typu so spevneným dnom
o spracovateľská hala: výrobná časť
skladovacia časť
distribučná časť
Spracovateľská hala o rozmeroch 14,4 x 7,3 m bude kapacitne zabezpečovať spracovanie vlastnej a nakúpenej produkcie rýb.
Celý výrobný proces v priebehu roka je rozdelený na jednotlivé etapy:
o etapa nákupu násad a vlastného chovu rýb (máj - september)
o etapa výlovu, spracovania a zahájenia predaja rýb (september - december)
o etapa predaja rýb a prípravy na budúcu sezónu (január - apríl)
Vlastné spracovanie rýb po výlove:
o usmrtenie, pitvanie, umývanie
o balenie
o váženie
o etiketovanie
o mrazenie
o uskladnenie a distribúcia
VII. TECHNICKO - EKONOMICKÉ PARAMETRE
Pránovaná ročná produkcia rýb:
2001 - 50 t 2004 - 100 t
2002 - 80 t 2005 - 110 t
2003 - 90 t 2006 - 120 t
Plánované tržby z predaja vlastnej produkcie:
2001 - 6900 mil. Sk 2004 - 16920 mil. Sk
2002 - 11800 mil. Sk 2005 - 19870 mil. Sk
2003 - 14220 mil. Sk 2006 - 23220 mil. Sk
70% produkcie je určených na domáci trh v cene 120 Sk/kg
30% produkcie je určených na svetový trh v cene 180 Sk/kg
VIII. FINANČNÝ PLÁN
Kapitálová potreba a použitie kapitálu zahrňuje:
o výstavbu areálu chovu a spracovania rýb
o prevádzkové náklady so zabezpečením zahájenia chovu a spracovania rýb
Nástroj financovania: úver
Výška úveru: 10 miliónov Sk
Úroková sadzba: 20%
Doba splácania: 5 rokov
Rozpočet úveru:
použitie suma v tis. Sk
výstavba areálu 3 400
nákup úžitkového automobilu 360
nákup technológie 680
prevádzkové náklady 5 560
spolu 10 000
Plánované ročné náklady (nákup násadových rýb, nákup krmiva, obalový materiál, režijné náklady, nákup cudzej produkcie) budeme každým rokom s rastom objemu výroby a predaja zvyšovať.

Download súboru

Stiahnite si súbor Podnikateľský plán (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 14.11.2010. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár