(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Nezamestnanosť a inflácia

Základné pojmy v oblasti nezamestnanosti a inflácie:

Nezamestnanosť

Nezamestnanosť je ukazovateľ, ktorý ukazuje, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná. Nezamestnanosť je stav, keď ľudia, ktorí by chceli pracovať a majú potrebné zručnosti a schopnosti na zamestnanie, nie sú schopní nájsť prácu. Miera nezamestnanosti sa bežne meria percentuálnym podielom nezamestnaných osôb v pracovnej sile danej krajiny alebo regiónu. Nezamestnanosť môže mať negatívny vplyv na ekonomiku, spoločnosť a jednotlivcov, ktorí s ňou čelia.

Miera nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý sleduje podiel počtu nezamestnaných na celkovom počte pracovných síl, t.j. počet nezamestnaných / počet pracovných síl (*100). Vyjadruje sa v percentách. Miera nezamestnanosti vyjadruje percentuálny podiel nezamestnaných osôb v pracovnej sile danej krajiny alebo regiónu. Táto miera sa používa na meranie zdravia ekonomiky a trhu práce. Tento ukazovateľ pomáha merať, aké veľké percento pracovnej sily nie je zamestnané a hľadá prácu. Vyššia miera nezamestnanosti môže naznačovať, že ekonomika krajiny sa nachádza v ťažkej situácii a má problémy s rastom a tvorbou pracovných miest.

Pracovná sila

Pracovné sily predstavujú súčet všetkých zamestnaných v pracovnom pomere a nezamestnaných, t.j. zamestnaní (v pracovnom pomere) + nezamestnaní. Pracovná sila zahŕňa všetky osoby vo veku od 15 do 64 rokov, ktoré sú schopné a ochotné pracovať. Títo jednotlivci sú buď zamestnaní, alebo aktívne hľadajú zamestnanie. Pracovná sila je kritickou súčasťou ekonomiky, pretože pomáha tvoriť produktivitu a rast krajiny.

Obyvateľstvo mimo pracovných síl (v priemere 40 % obyvateľov krajiny) tvorí:

 • študujúca mládež
 • dôchodcova
 • tí, čo sa nezaujímajú o prácu

Príčiny nezamestnanosti

 • strata zamestnania z dôvodu štrukturálnych alebo organizačných zmien
 • nemožnosť návratu do zamestnania (po predĺžení materskej)
 • zmena bydliska–strata pracovnej príležitosti
 • nemožnosť nájsť si primeranú prácu (absolventi)
 • dobrovoľná nezamestnanosť
 • nezáujem pracovať

Inflácia

Inflácia je makroekonomický jav, pri ktorom ceny z roka na rok rastú. Je to zvyšovanie množstva peňazí v obehu, čím sa zvyšuje aj celková (všeobecná) cenová hladina.

Inflácia je stav, keď všeobecná úroveň cien tovarov a služieb v ekonomike stúpa. Zvyšovanie cien môže viesť k poklesu kupnej sily peňazí a keď inflácia pretrváva dlhšie obdobie, môže mať negatívny vplyv na hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Infláciu je možné merať pomocou inflačného ukazovateľa, ktorý ukazuje percentuálnu zmenu v cenách tovarov a služieb za určité obdobie.

Poznáme tieto druhy inflácie:

 • mierna inflácia
 • cválajúca inflácia
 • hyperinflácia

Výpočet miery inflácie

Miera inflácie sa bežne vypočítava ako percentuálna zmena v indexe spotrebiteľských cien (CPI) medzi dvoma obdobiami. Index spotrebiteľských cien meria priemerné zmeny cien tovarov a služieb, ktoré nakupujú domácnosti. Výpočet miery inflácie umožňuje sledovať rast alebo pokles cien v ekonomike a poskytuje informácie pre tvorbu hospodárskej politiky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 24.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár