(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Teória a prax hospodárskej politiky znamená:
– sústava poznatkov o fungovaní ekonomiky, na základe nich štát pôsobí na vývoj hosp. a sociálnej sféry.
– zmyslom HP je zabezpečovanie a rast životnej úrovne v spoločnosti a úrovne ekonomiky
– HP je procesom zlaďujúcim ek. záujmy jednotlivých subjektov a štátu ako celku
– formuluje zákonitosti, ktoré zovšeobecňujú početné ale aj protikladné sociálne a ekonomické aktivity jednotlivcov, skupín a vrstiev. Podľa identity záujmov sa jednotlivci a kolektívy združujú do štruktúr, ktoré možno považovať za subjekt HP.

Dva základné prístupy k hospodárstvu:
1) liberálna politika
2) intervencionistická politika

V našich podmienkach sa HP formuje v súčasnosti, keď sa vytvárajú objektívne a subjektívne predpoklady.

Objektívne predpoklady – vznik ek. subjektov na báze rôznych foriem vlastníctva, ktoré majú plnú subjektivitu. Štát by mal zasahovať len na základe využívania nepriamych nástrojov.

Subjektívne predpoklady – vytvorením podmienok pre slobodné vyjadrenie názorov čo iniciuje vznik invencií (nápady, idey).

Invencie sú nositeľmi stáleho zdokonaľovania foriem a metód HP. Praktická HP vychádza z teórie HP, ktoré je reprezentovaná súborom poznatkov o riešení základných hosp. vzťahov a zhodnotenia praktických skúseností ako aj využitia skúseností iných predovšetkým vyspelých trh. ekonomík. Teória umožňuje predvídať budúce správanie nositeľov HP.

V záujme úspešnosti HP je potrebné poznať ciele praktickej HP, vzťahy medzi stanovenými cieľmi, intervencie (zásahy) štátu odvodené z mechanizmu fungovania hosp., logicko-rozhodovacie techniky, spôsoby presadzovania riešenia problémov, možné riešenia praktickej HP.

Výsledky HP sa často odchyľujú od pôvodných zámerov. Odchýlky a ich možná oprava vyžadujú poznatky o tom, ako k odchýlkam dochádza, aký vývoj by bez zásahu štátu nasledoval, ako je možno odstrániť alebo znížiť negatívne dôsledky, či a aké reakcie a problémy vyvolajú uvažované intervencie štátu. HP rozhodnutia sú v dôsledku vzájomnej podmienenosti sociál-ek. diania vo svojej logickej štruktúre veľmi komplexné.

Existuje rozmanitosť nositeľov bez hospodárskych a politických kompetencií ale s hosp.- pol. vplyvom. Pri rozhodovaní sa ťažko hľadá racionálne riešenie.

Pri hľadaní spoločných znakov a rozdielov medzi VET a HP je treba spomenúť názor slovenského národohospodára Rudolfa Brišku – podľa neho sa národohosp. veda rozkladá na dve časti:
– NH teória o typických NH javoch – hľadá vzájomné závislosti a zákonitosti, ktorými sa riadia, chce ich pochopiť a vystihnúť v celku, je to teória – popisuje a vysvetľuje pravidelne sa opakujúce typické hosp. javy, hľadá ich príčiny a zákonitosti ich výskytu.
– NH politika – skúma možnosti dosiahnutia stanovených cieľov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár