(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hlavné a čiastkové ekonomické disciplíny, základné aj aplikované ekonomické vedy skúmajú zákonitosti, vnútorné vzťahy, stav a vývojové tendencie, vznik a riešenie problémov v ekon. činnostiach ľudí, ktoré sú zamerané na uspokojovanie materiálnych záujmov. Prínosom a cieľom vedeckého skúmania by malo byť zvýšenie efektívnosti a racionálnosti vynakladanej práce a vynaložených prostriedkov.

Teoretickým základom celistvého systému hosp. vied sú teórie mikroekonómie a teórie makroekonómie, tieto poskytujú všeobecne platné poznatky a formulujú kategórie, usporadúvajú vzťahy dvoch samostatných úrovní ekonomiky.

Mikroekonómia

Mikroekonómia skúma a vysvetľuje zákonitosti racionálneho správania individuálneho ekonomického subjektu pri jeho rozhodovaní o množstve a efektívnosti vynaložených prostriedkov v ekonomických aktivitách. Má postihnúť bázu spotrebiteľského rozhodovania a správania.

Mikroekonómia – chovanie dielčích subjektov. (otázky : ako sa zmení chovanie spotrebiteľov, ak sa zvýšia ceny benzínu, ako sa utvára cena na trhu čaju, aký vplyv bude mať na stimuláciu ľudí zvýšenie dane zo mzdy)

Makroekonómia

Makroekonómia skúma a vysvetľuje pozitívne a negatívne dôsledky výkonov, činností a správania ek. subjektu z hľadiska ich dopadu na väčší ek. celok. Skúma otázky rovnovážneho vývoja ekonomiky, otázky celkového dopytu a spotreby tovarov, služieb, peňazí a práce na trhu, zaoberá sa alokáciou a využitím zdrojov, výroby, zmenami cenovej úrovne a vplyvom na vnútorný a zahraničný obchod. Zameriava sa na vzťahy výroby a spotreby, množstvo peňazí v obehu, stabilitu ceny, vzťahy výroby a investícií, investícií a úspor. (otázky: ako merať produkt, aký vplyv bude mať zvýšenie dani zo zisku na mieru nezamestnanosti, čo spôsobuje zvýšenie inflácie …)

HP má zvláštne miesto, ako teória má spoločné znaky s makro a mikro teóriou, súčasne je však spojená s ostatnými disciplínami. Pre ek. má HP význam – skúma možnosti realizácie záujmov hosp. subjektov, odporúča a navrhuje riešenie ek. problémov. HP formuje hosp. systém – vytvára komplexný systém. Politickú moc potrebuje preto, aby mohla ek. využívať.

HP skúma zákonitosti vzťahov pri formulovaní cieľov a mechanizmov ich realizácie, zjednocuje ciele, transformuje ich, navrhuje nástroje, metódy, aby tieto umožnili vytvoriť účinný hosp. systém. HP využíva poznatky všetkých ek. vied, je akceptovaná tak, ako prispieva k zvyšovaniu ek. racionálnosti a efektívnosti. Pre HP sú významné disciplíny, ktoré prispievajú k ucelenosti hosp. systému aby sa mohli dosiahnuť základné ek. ciele.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár