(EuroEkonóm.sk)

Hospodárstvo (ekonómia) – slovo gréckeho pôvodu (oikonomia), prvá zmienka zo 4. stor. pred n. l., ekonomické = hospodárne vynakladanie prostriedkov. Treba rozlišovať:

a) ekonómia – spoločenská veda, ktorá skúma spôsoby využitia, rozdeľovania spotrebných statkov a spôsoby využitia

b) ekonomika – nár. hospodárstvo príslušnej krajiny
? vedný odbor skúmajúci odvetvia NHosp.
? hospodárstvo jednotlivých odvetví
? hospodárnosť, úspornosť, ekonomičnosť
? ekonomické vzťahy, kt. zodpovedajú určitému vývinovému stupňu ekonomiky a spoločnosti

Ekonomiky rozdeľujeme:
a) úsekové – odvetvové – týkajú sa príslušného odvetvia
b) prierezové – funkcionálne – týkajú sa všetkých odvetví z určitého pohľadu

Hospodárstvo = spoločenský systém, kto. poslaním je vytváranie prostriedkov na uspokojovanie potrieb (obyvateľstva aj spoločnosti), môže sa jednať o hosp. na úrovni podniku, odvetvia, štátu , skupiny štátov alebo hospodárenia jednotlivca či domácnosti. V NHP chápeme ekonomiku na úrovni štátu a označujeme nár. hospodárstvo.


Pridaj komentár