(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Význam hospodárskej politiky v trhovej ekonomike
V súčasnosti vystupuje ako koordinátor cieľov štátu. lebo ich formovanie ek. subjektami je zložitá záležitosť, ktoré treba vykonávať. Vyžaduje si vytvorenie stabilných a jednotných podmienok, koordináciu. Fungovanie trh. mechanizmu je založené na fungovaní všetkých ek. subjektov až po vládu, ktorá len vytvára základné pravidlá priebehu. HP štátu zahŕňa riešenie ek. otázok všetkých ek. celkov, pričom prihliada aj na ek. zoskupenia. Poznatky o činnosti štátu musia byť ucelené.

Normatívna ekonómia sa snaží odpovedať na to, aký by mal byť ek. život. Chce vytvoriť aj zodpovedajúci hosp. systém. Cieľom normatívnej ek. je skonštruovať predobraz hosp. systému.

Pozitívna ekonómia (deskriptívna) – konštatovanie a popis faktov v ekonomike. Napríklad aké dôsledky bude mať zníženie cla na vývoj domácej výroby…

Hospodárenie
HP zahŕňa pojem hospodárenie – subjekty vykonávajú činnosť racionálne a šetrne, maxim. výnosy a minim. náklady.

Subjekty hospodárskej politiky

– parlament (národné zhromaždenie)
– prezident
– vláda (výkonný orgán štátnej moci)
– zbor ministrov
– odbory, prostredníctvom tripartitných rokovaní
– politické strany – nie priamo ale počtom hlasov, ktoré ich dostanú do parlamentu
– zamestnávateľské zväzy
– logizmus

Teóriu HP treba chápať ako samostatnú vednú disciplínu, ktorá sa sformulovala v podmienkach trhového mechanizmu a jej význam neustále narastá.

HP sa od VET a ostatných vedných odborov odlišuje predovšetkým:
– praktickosťou prístupu
– komplexnosťou pozorovania
– vhodným regulovaním hosp. procesov
– využívaním politických síl pri riešení problematík

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár