(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hospodárska politika je proces (praktický) – súhrn mnohorozmerných činností v praxi aj v teoretickom skúmaní. Ako vedná disciplína sa sústavne vyvíja pod vplyvom ekonomických a politických síl, vnútorného aj vonkajšieho diania a získané poznatky poskytuje pre potreby štátu. Štát by mal vytvoriť primerané podmienky na podporu aktivity ek. subjektov, aby dosiahol fungovanie stabilizovanej ekonomiky.

Hospodárska politika v dnešnej podobe sa líši od hospodársko-politických opatrení minulých období. Jej dnešná podoba sa začala formovať v priebehu 30. rokov 20. stor. ako dôsledok svetovej hosp. krízy. Prejav tejto krízy – nevyhnutnosť vypracovania teórie makroekonomického, hosp.-politického a komplexného pozorovania a ovplyvňovania trhových síl.

Potreba teoretického a pragmatického ovládnutia makroekonomických záujmov, ekonomických a politických síl v spoločnosti a ich orientácia na vzájomnú spoluprácu a zosúladenie. Najvýznamnejšie poznatky hospodárskej politiky sa prejavili v teoretických smeroch, ktorých bolo viacej:

  1. Anglo-americký smer (anglosaský model) tvorby a aplikácie HP – snaha rýchlo odpovedať na výkyvy hosp. vývoja, ktoré sa prejavujú na makro úrovni.
  2. Európsky smer hospodárskej politiky – chápe HP ako činnosť konštitutívnu. Buduje širšie systémové vzťahy a akceptuje systémové opatrenia, ktoré sa presadzujú v prijímaných rozhodnutiach – komplexnejšie prepojenie.
  3. Východoázijský model hospodárskej politiky – kombinuje trhový systém s formou vládnych intervencií.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 26.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár