(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Keynesiánska hospodárska politika
Podľa J. M. Keynesa (1883-1946) – bol teoretikom štátnomonopolitického kapitalizmu, pôsobil v Cambridge, spoluzakladateľ MMF, podpredseda WB, prednášal v Anglicku ekonomiku, redaktor Economic Journal. Keynes bol ovplyvnený hosp. krízou (´29-´33).

Keynes hľadal záchranu v štátnych zásahoch do ekonomiky, túto teóriu formuloval v diele Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí (1936):
? zdôvodňuje sústavné a systematické zasahovanie štátu
? budovať na poznatkoch a prejavoch plne rozvinutého kapitalizmu
? cieľ – zvládnuť podnikateľské aktivity, zastaviť celkovú recesiu v reprodukčnom procese
? závery – trh. mechanizmus prináša trvalú nestabilitu vývoja – vedie to k cyklickým výkyvom – problémy vo vzniku nezamestnanosti, nízkej miere investícií a celkovej strate tempa ekonomického rastu
? hlavný cieľ hosp. opatrení pri tvorbe produkcie tovarov a služieb – udržanie úrovne zamestnanosti
? Keynes prehodnotil úspory a vymyslel „sklon k úsporám“ – čím vyššie príjmy tým nižšia časť na vlastnú spotrebu, nižší sklon k spotrebe = vyšší sklon k úsporám, multiplikátor – násobiteľ závisí od veľkosti sklonu k spotrebe
? východiskom podľa Keynesa je rast investičných výdavkov (akcelerátor – urýchľovač)
? Keynes pre teóriu a prax zaviedol pojem „makroekonomický prístup“ – analýza sústredená na ek. systém – na NH ako celok – jeho základom sú agregátne veličiny, ktoré sa bezprostredne vzťahujú na celý ek. systém, vzťahy medzi nimi určujú úroveň ek. aktivity (celkovú)
? podľa Keynesa je základom riešenia problémov len makroek. prístup, rozdiel medzi makro a mikro – poznatky mikra nemožno prenášať z časti na celok ale poznatky makra sa môžu prenášať do mikra
? prístup z hľadiska úspor a investícií, dôchodkov a výdavkov – Keynesovo učenie podnietilo ekonomické výskumy
? pre praktickú HP bolo dôležité, že hl. nástrojom bola rozpočtová, fiškálna a daňová politika, riadenie pomocou fiškálnej politiky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár