(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zahranično-obchodná politika

Zahranično-obchodná politika (alebo aj zahraničnoobchodná politika) patrí medzi čiastkové hospodárske politiky, ale často je významnejšia ako iné. Považujeme ju za nástroj hospodárskej politiky a teda aj národného hospodárstva. Zahraničný obchod spája vnútorné hospodárstvo so svetovým.

Charakteristika zahranično-obchodnej politiky

Zahranično-obchodnú politiku charakterizujeme ju ako obeh tovarov a služieb, ktoré prekračuje štátne hranice krajiny. Zahraničný obchod je relatívne samostatnou ale neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných ekonomických vzťahov. Skladá sa z exportu a importu. Ide o vývoz a dovoz tovarov a služieb rôzneho druhu a charakteristík.

Export

Export je činnosť, ktorá sa viaže na činnosť operácií spojených s dodávkami tovarov a služieb do zahraničia. Rozsah a štruktúru zahr. obchodu určuje množstvo faktorov: dosiahnutá ekonomická úroveň krajiny, štruktúra jej ekonomiky, úloha krajiny v medzinárodnej deľbe práce a úloha v medzinárodnom obchode.

Export je vývoz z hľadiska celkového dopytu. Je to stimulátor rozvoja ekonomiky. Ekonomika priaznivo hodnotí vývozný multiplikátor. Udáva o koľko sa zvýši objem výrobkov ak sa export zvýši o jednotku.

Medzinárodná deľba práce

Medzinárodná deľba práce je najvyššia forma deľby práce, pri ktorej sa vytvárajú výmenné vzťahy medzi jednotlivými krajinami s rozdielnymi výrobkami a ekonomickými podmienkami a rozdielnou produkciou.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod predstavuje súhrn vzťahov a činností spojených s výmenou tovarov a služieb medzi národnými ekonomikami. Je jednou zo základných foriem prejavu internacionalizácie výroby. MO je súčasťou svetového obchodu. Pod svetovým obchodom rozumieme obchod tovarov a služieb na svetovom trhu, ktorý sa chápe ako súhrn národných trhov navzájom spojených medzinárodnými výmennými vzťahmi založenými na medzinárodnej deľbe práce.
Sledujeme komoditnú štruktúru zahraničného obchodu.

Teritoriálne členenie zahraničnoobchodnej politiky

Zahraničná obchodná politika reguluje množstvo a pohyb tovarov a služieb, ktoré prechádzajú cez hranice do a zo zahraničia. Každá ekonomika je do určitej miery otvorená – podlieha vplyvu vonkajšieho ekonomického prostredia. Ak rastie otvorenosť ekonomík zvyšuje sa aj ich vyspelosť. Preto HP štátu musí prihliadať aj na pôsobenie vplyvu vonkajších vzťahov na vnútorné ekonomické podmienky. V súvislosti s tým sú dôležité funkcie zahraničného obchodu.

Zahraničný obchod v hospodárskej politike plní nasledovné funkcie:

 1. dynamizuje ekonomiku
 2. umožňuje za výhodnejších podmienok získať technicky dokonalejšie výrobky.

Zahraničný obchod je dôležitým zdrojom informácií ako vo výrobe tak aj v spotrebe. Svetový trh je najobjektívnejší prostriedok na overenie užitočnosti a efektívnosti produktivity.

Typy zahranično-obchodnej politiky

Medzi hlavné typy zahranično-obchodnej politiky patria:

 1. ochranárska
 2. protekcionistická – využíva v obsiahlej miere rôzne nástroje na ochranu politiky a jej záujmov. K jej presadeniu slúžia také nástroje ako subvencie, kvóty a rôzne opatrenia
 3. liberálna – je taká, kde rôzne subjekty môžu priamo vstupovať do zahranično-obchodných vzťahov. Umožňuje voľný pohyb tovarov a služieb, kapitálu, pracovných síl a faktorov

Nástroje zahranično-obchodnej politiky

V zahraničnom obchode existujú tieto nástroje:

 1. kvóty – pre vyvážaný alebo dovážaný tovar. Kvóty ako limity predstavujú maximálny objem dovážaných alebo vyvážaných tovarov a služieb, ktoré stanoví vláda
 2. clo – predstavuje určitú formu dane, inkasuje sa za vyvážaný alebo dovezený tovar. Úlohou cla je zvýšiť cenu, znížiť objem dovozu a podporiť domácu výrobu. Patrí sem aj dovozná prirážka
 3. subvencie – poskytuje vláda za stratu zisku alebo na podporu podnikania
 4. mimocolné bariéry – predstavujú rôzne druhy prekážok s cieľom chrániť spotrebiteľa
 5. vývozné dotácie – vláda poskytuje na podporu vývozu
 6. intervencie na devízových trhoch – napr. emisná banka nakupuje zahraničnú menu s cieľom ovplyvniť kurz
 7. neviditeľné prekážky dovozu – hygienické, zdravotné normy
 8. efekty dovozu
 9. efekty vývozu

Dovozný multiplikátor

Dovozný multiplikátor vyjadruje aký je prírastok dovozu ak sa zvýši reálny produkt o jednotku.

Otvorenosť ekonomiky

Ako zistíme otvorenosť ekonomiky? Tento faktor:

 • sa vypočíta ako podiel zahranično-obchodného obratu k HDP v bežných cenách
 • sledujeme ďalšími ukazovateľmi dovoznú náročnosť a exportnú náročnosť

dovozná náročnosť = dovoz (import) / HDP
exportná náročnosť = podiel vývozu na HDP v stálych cenách

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 27.6.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. APPLEYARD, Dennis R. – FIELD, Alfred J. 1998. International economics. Trade theory and policy. USA : Irwin/ McGraw Hill, 1998. 424 s. ISBN 0-256-17165-3.
 2. ÁRENDÁŠ, Marko.2005. Makroekonómia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 381 s. ISBN 80-8069-524-5.
 3. ÁRENDÁŠ, Marko. Základy mikroekonómie a makroekonómie. Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1995. 193 s. ISBN 80-7137-233-1.
 4. ÁRENDÁŠ, Marko – HUDÁKOVÁ, Monika. 2001. Základy makroekonómie. 2001. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 153 s. ISBN 80-7137-927-1.
 5. BAYER, Lothar – KOSSER, Karl-Heinz. 1983. Efektívnejšie vyvážať. Bratislava : NAKLADATEĽSTVO PRAVDA, 1983. 168 s.
 6. BLAAS, G.1997. Poľnohospodársky obchod a obchodná politika I., In: Hospodárske noviny 1997, č 237 (16.12.).
 7. BORČIN, Emil. 2007. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007 Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007 – 688 s. ISBN 978-80-224-0990-2.
 8. BURDA, Štefan. 1994. Špecifiká zahraničného obchodu Slovenskej republiky. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1994. 35 s. ISBN 0862-9137.
 9. ENEM, Jack. 1991. Venturing abroad: International business expansion via joint ventures. USA : Liberty hall press, 1991. 243 s. ISBN 0-8306-8653-3.
 10. GONDA, Vladimír. 2001. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : ELITA, 2001. 117 s. ISBN 80-8044-075-1.
 11. GUILLERMO, Jimenéz. 1999. Základy exportu a importu. Právne, finančné a prepravné aspekty medzinárodného obchodu. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 1999. 276 s. ISBN 80-85588-67-6.
 12. HAMBÁLKOVÁ, Mária. 1996. Zahraničný agrárny obchod. Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. 102 s. ISBN 80-7137-318-4.
 13. HILL, Charles W. L. . 1997. International business. Competing in the global marketplace. USA : Irwin/ McGraw Hill, 1997. 630 s. ISBN 0-256-27053-8.
 14. KATUŠČÁK, Dušan. 2005. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2005. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.
 15. LAPIŠÁKOVÁ, Jiřina. 2001. Vplyv zahraničného obchodu na vývoj medziodvetvových tokov v ekonomike SR. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2001. 32 s. ISBN 0862-9137.
 16. LAPIŠÁKOVÁ, Jiřina – MÉSZÁROŠ, Ján. 1998. Štruktúrne súvislosti vývoja dovoznej náročnosti v ekonomike Slovenskej republiky. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1998. 24 s. ISBN 0862-9137.
 17. LIPKOVÁ, Ľudmila. 1997. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava : SPRINT, 1997. 218 s. ISBN 80-88848-26-1.
 18. MACHKOVÁ, Hana – SATO, Alexej – ZAMYKALOVÁ, Miroslava a kol. 2002. Medzinárodný obchod a marketing. (Praktická výkladová encyklopedie). Praha : Grada publishing, 2002. 268 s. ISBN 80-247-0364-5.
 19. MATOŠKOVÁ, Dagmar. 2000. Monitorovanie vývoja trhov krajín CEFTA a ich vplyvu na slovenský agrárny trh. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a
 20. potravinárstva, 2000. 34 s. ISBN 80-8058-169-X
 21. MICHNÍK, Ľubomír. 1996. Zahraničný obchod. Makro a mikro východiská. Bratislava : SPRINT, 1996. 171 s. ISBN 80-88848-00-8.
 22. MICHNÍK, Ľubomír – HANSENOVÁ, Heda – LIPKOVÁ, Ľudmila – SMREKOVÁ, Marta – ŠÍBL, Drahoš – TORMA, Štefan. 1994. Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu A-Ž. Bratislava : SPRINT, 1994. 410 s. ISBN 80-967122-0-9.
 23. MICHNÍK, Ľubomír a kol. 1998. Zahraničný obchod. Ekonomika, stratégia, podnikanie. Bratislava : SPRINT, 1998. 656 s. ISBN 80-8884-31-8.
 24. NELSON, Carl. 1990. Global success: International business tactics for the 1990s. USA : Liberty hall press, 1990. 407 s. ISBN 0-8306-3506-8.
 25. OXLEY, James – LARUE, Bruno. 1990. An alternative analysis of smuggling. Guelph, Ontario, Canada : University of Guelph, 1990. 11 s.
 26. POCCI, Ján – VITKOVSKÁ, Alena – RUPPELDOVÁ, Zuzana – BENEŠOVÁ, Michaela – ANDRISOVÁ, Svetlana. 2004. Informácia o obchodných dohodách Európskej únie s tretími krajinami. Poľnohospodárstvo a EÚ. Nitra : NOI – ÚVTIP, 2004. 35 s. ISBN 80-89088-29-5.
 27. PODOLÁK, Alojz. 2007. Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 215 s. ISBN 978-80-8069-863-8.
 28. SAMUELSON, A. Paul – NORDHAUS, D. William.1992. Ekonómia I. a II. vyd. Bratislava : Bradlo, 1992. ISBN 80-7127030-X a ISBN 80-7127-031-8
 29. SMREKOVÁ, Marta. 1994. Dovozný a vývozný obchodný prípad. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 1994. ISBN 80-85588-28-5.
 30. ŠÍBL, Drahoš – ŠAKOVÁ, Beáta.1997. Svetová ekonomika. Problémy, pohľady, sondy. Bratislava : SPRINT, 1997. 160 s. ISBN 80-88848-12-1.
 31. UBREŽIOVÁ, Iveta a kol. 2005. Medzinárodný manažment a podnikanie. Nitra : SPU, 2005. 125 s. ISBN 80-8069-619-5.
 32. VALLA, Viktor – PETKOV, Pavel – JANKECH, Pavel . 1993. Zbierka právnych predpisov pre vnútorný a zahraničný obchod. Bratislava : EUROUNION, 1993. 327 s. ISBN 80-85568-28-4

Pridaj komentár