(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Do roku 1989 bolo poľnohospodárstvo preferovaným odvetvím, na ktorého výkonnosti sa silne podielal štát prerozdeľovaním zdrojov v prospech poľnohospodárstva. V roku 1991 nastal v subvenčnej politike zlom a od roku 1992 sa jej úroveň pri objeme 7,5 mld Sk stabilizovala na úrovni 42 % oproti roku 1989. Toto zníženie malo škodlivý dopad na ekonomiku poľnohosp.podnikov. Veľkosť subvencií na 1 ha poľnohosp.pôdy predstavuje 1/6 – 1/5 úrovne v EÚ.

Dotácie:

 • priame
 • nepriame
 • systémové nie je na ne
 • fakultatívne právny nárok

Znaky:

 • cieľovosť
 • selektívnosť – nie každému rovnako
 • väzba na legislatívne ustanovenia.

Priame dotácie – viažu sa na jednotku výrobného faktora (na pracovníka, na ha …)
Nepriame dotácie – ovplyvňujú nepriamo, podieľajú sa na úhrade úrokov z úverov (niekedy aj úverov).
Systémové dotácie – pri splnení určitých podmienok. Žiadosť sa formálne schvaľuje a dotácia sa poskytne.
Fakultatívne dotácie – podliehajú konkurznému konaniu, dosť často sa viažu na investície – musí byť vypracovaný projekt – do 5 miliónov Sk – regionálna komisia, nad 5 mil.Sk – ministerstvo.
Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať odôvodnenie, v ktorom sa očakáva ekonomický prínos činnosti financovanej z dotácie a požadovanú výšku dotácie.

Cieľom dotácií v rokoch 1993 a 1994 bolo pôsobenie na:

 • stabilizáciu potravinovej bezpečnosti a rovnováhu ponuky a dopytu po poľnohospodárskych komoditách,
 • udržanie krajinotvorných a ekologických funkcií poľnohospodárstva a stabilizáciu vidieckeho osídlenia,
 • dotácie na stabilizáciu výroby, motiváciu kvality produkcie a zdravotnej nezávadnosti potravín.

Zhruba 50 % dotácií sa vynakladá formou systémových dotácií na reštrukturalizáciu hospodárenia v horších prírodných podmienkach.

Dotácie možno poskytnúť na účely podpory:

 • hospodárenie v horších prírodných podmienkach
 • chovu oviec a kôz
 • trvalej zmeny druhu pozemku
 • doplnkových činností v poľnohosp., vrátane rozvoja vidieckej turistiky a osídlenia krajiny
 • ekologických postupov
 • čiastočnej úhrady úrokov z úverov
 • nákupu osív, sadív, biologického materiálu, priemyselných hnojív, vrátane vápnenia a prípravkov ochrany rastlín
 • zachovanie genofondu, šľachtenie a udržiavacie šľachtenie odrôd osív a sadív
 • zachovanie genofondu a podpora rastu genetického potenciálu hospodárskych zvierat
 • historicky a spoločensky významných zariadení rezortného významu
 • zvyšovanie kvality kravského, ovčieho a kozieho mlieka a hovädzieho mäsa
 • ozdravovanie chovov hospodárskych zvierat
 • nákupu modernej poľnohospodárskej techniky a technológií
 • dokončenie rozstavanej investičnej výstavby začatej a dotovanej v predchádzajúcom období na novú výstavbu
 • využívanie závlah
 • proexportnej výkonnosti.

Štátny fond trhovej regulácie – popísaný v cenách.
Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva:

 • účelovo zriadený fond na rozvoj programov (výrobných, reštrukturalizačných) a na rozvoj trhu s pôdou,
 • podporu transformácie, privatizácie, reštrukturalizácie PPoK,
 • dynamizáciu tvorby zdrojov, rast produktivity práce,
 • rast účinnosti fixného kapitálu,
 • zvyšovanie exportnej výkonnosti,
 • podporu regionálnych rozvojových programov.

Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohosp.pôdneho fondu – pomáha pri udržiavaní a zvyšovaní úrodnosti pôdy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár