(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podstata NHP – prebieha neustály systematický vývoj so zmenami – prebieha dynamický proces produkcia a reprodukcia. Tento proces treba anticipovať (predvídať), treba ho riadiť, usmerňovať a organizovať, k tomu musíme stanovovať spôsoby a metódy jeho riadenia, vypracovávať nástroje, realizovať organizačné a iné štruktúry. Pripravovať rozvojové stratégie a taktiky a robiť konkrétne opatrenia, aby bolo možné nastolovať vytýčené ciele. Toto by sa malo realizovať prostredníctvom a za pomoci hosp. politiky.

Čo je hospodárska politika

? špecifická činnosť, zvláštna oblasť spoločenskej a ekonomickej činnosti orientovaná na cieľavedomé ovplyvňovanie priebehu ekon. procesov na ovplyvňovanie ekonomiky i jej jednotlivých častí i jej vývoja tak, aby sa dosiahol predpokladaný efekt a stanovené ciele
? súbor, sústava hosp. rozhodnutí, opatrení, smerníc a nástrojov na ich realizáciu, kt. sa opierajú o určitú konkrétnu koncepciu a zabezpečujú nastolené ciele
? aktivity štátu zamerané na vytvorenie, zachovanie a zlepšovanie fungovania ekonom.-hosp. systému a na jeho ovplyvňovanie na základe vopred vytipovaných sociálnych, ekologických a ďalších cieľov, kt. ovplyvňovanie sa robí prostredníctvom určitých nástrojov
? sústava teoretických a praktických poznatkov a cieľov, nástrojov, metód a opatrení ekonom. a politic. subjektov zameraných na vybudovanie a bezporuchový chod hosp. systému
? určitá sústava poznatkov o fungovaní ek. na základe ktorých pôsobí štát na vývoj ekon. sféry prostredníctvom súboru opatrení
? zmyslom HP je zabezpečiť udržanie alebo rast určitej úrovne spoločnosti a ekonomiky

Zamestnanecká politika – súhrn vecných, funkčných a legislatívnych vzťahov pri riešení otázok zamestnanosti.

Konjunkturálna politika – súhrn vzťahov zameraných na skúmanie činiteľov, faktorov a na udržanie trendov ekonomického rastu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár