(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hospodársko-politický systém vo vzťahu k národnému hospodárstvu

Národné hospodárstvo funguje v určitom národohospodársko-politickom systéme (= usporiadanie do jednotného uceleného energentného systému).

Hlavné subsystémy hospodárskeho systému sú tri:
1) trhový systém – ekonomická sústava, v ktorej sa prostredníctvom ponuky, dopytu a cenového mechanizmu koordinuje činnosť veľkej množiny subjektov, ide o ekon. sústavu s decentralizovaným rozhodovaním, je prevládajúcou formou hosp. koordinácie
2) verejno-správny systém – sústava vzťahov, cieľov a inštitúcií pri spravovaní verejných vecí
3) politický systém – usporiadaná sústava pol. vzťahov a inštitúcií, pomocou ktorých sa získava a vykonáva štátna moc

Systémový prístup k národnému hospodárstvu

Medzi nové prvky patrí aj systémový prístup – NH sa považuje za zložitý systém. Zložité systémy sú typické veľkými rozmermi, zložitosťou správania sa pri jestvovaní spoločného cieľa, sú charakteristické automatickou povahou a fenoménmi. Zložitý dynamický systém sa skladá z množstva subsystémov a tie sú hierarchicky usporiadané. Každý systém sa správa špecificky a realizuje svoj program, pričom vlastnosti systému sa nemusia kryť s vlastnosťami jednotlivých elementov. Takýto systém môže vykazovať želané aj neželateľné zmeny.

Vlastnosti systémového prístupu:
1. stabilita – po každom vychýlení má tendenciu vrátiť sa do rovnovážneho stavu a v ňom zotrvať – platí pre dynamické systémy, ktoré sa vzťahujú na fixný cieľ
2. spoľahlivosť – pravdepodobnosť, s ktorou systém v príslušnom procese realizuje svoju funkciu
3. adaptabilita – schopnosť prispôsobovať sa zmenám spôsobom, ktorý je pre ďalšiu činnosť systému priaznivý
4. homeostáza – systém obsahuje súbor procesov zabezpečujúcich stálosť, stabilitu jeho vnútorného prostredia a zachováva si podstatné rysy aj v prípadných odchýlkach

Dynamické systémy menia svoj stav v čase, vyvíjajú sa, tento proces má stochastický (náhodný) charakter. V takomto systéme má každý subsystém relatívne autonómny charakter, a preto môže fungovať aj vtedy, keď niektorý subsystém nie je deterministický. Bez týchto vlastností by ekonomické systémy nemohli fungovať.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár