(EuroEkonóm.sk,  0)

Posudzovanie procesov z hľadiska hospodárskej politiky vyžaduje poznanie stavu, vývoja a výsledkov jednotlivých častí reprodukčného procesu. Ekon. štátu a volný trh po určitom čase predpokladajú formovať novú základňu hosp.-pol. vzťahov, oproti ich predchádzajúcim formám. Pri konkretizácii cieľov a prostriedkov, pre koordináciu a dosiahnutí prosperity celku je nutné rešpektovať náročnosť trhového prostredia. HP-ou možno vytvárať predpoklady pre dosahovanie efektívnych výsledkov užitočných pre každý ekon. subjekt na trhu len vtedy, ak sú presne definované úlohy, ciele a nástroje ich dosiahnutia.

Preto úlohy, ktoré sa má súčasná HP zapodievať, možno zhrnúť nasledovne:
1) poznávať súčasné zdroje vývoja ekon. a polit.-ekon. sily, ktoré ovplyvňujú a určujú hlavné ciele ekonomiky.
2) formovať ucelený systém cieľov, ekon. a sociálneho rozvoja
3) formulovať metódy realizácie cieľov, vytvárať účinné nástroje pre túto realizáciu a zabezpečovať ich vplyv
4) formovať ekon. systém krajiny (organizačne usporiadať inštitúcie a ich demokratické pôsobenie na rôznych stupňoch riadenia)
5) ovplyvňovať kladenie taktických a strategických cieľov a záujmov ekon. a polit. subjektov, tak aby boli v prospech rozvoja spoločnosti a jej demokratických vymožeností
6) formovať štruktúru výrobnej základne a realizovať štruktúrne zmeny

V týchto úlohách sa vyjadruje základňa existencie spoločnosti. Realizácia takýchto postulátov (?!) si vyžaduje vykonať mnoho strategických i taktických, všeobecných i konkrétnych rozhodnutí, voľbu cieľov a hľadanie metód a nástrojov realizácie. Dnes v ekonomickej reforme (u nás cieľ – fixná a stabilná ekon.) sa musí HP ešte viac spoznávať a pragmaticky rešpektovať osobitosti súčasnej svetovej situácie. Na základe tohto poznania by mala formulovať taktické a strategické ciele, cesty, spôsoby a nástroje na ich zabezpečenie. Vychádzajúc z doterajších poznatkov teórie ekon., priebehu ekon. reformy, úloh a nárokov na strat. HP by mala v súčasnosti byť formulovaná do aktuálnych cieľov (najmä dlhodobé strateg. ciele a úlohy HP ale aj strednodobé úlohy a ciele HP, ktoré sú síce tiež výsledkom teórie ale sú konkrétnejšie a o praxi ďalej rozpracované na jednotlivé čiastkové HP.

Sústava cieľov HP je výsledkom praktickej analýzy vzťahov nár.-hosp., teoretických záverov rôznych teoretických disciplín a reálnej praxe. Tieto poznatky získavajú, sústreďujú a spracovávajú pracovné kolektívy št. úradov s ostatnými ekon. subjektami. Používa ich vláda a jej orgány. Hlavné zámery a ciele obyčajne schvaľuje parlament. Formulované ciele do praxe a konkrétnej formy prechádzajú cez zákony, vyhlásenia a a smernice priamo do praxe.

Konkrétne systémy, konštrukcia prvkov, ciele, formy a nástroje sú odvodené od teoretického systému HP ale v reálnej (praktickej) podobe sú výsledkom pôsobenia týchto skutočností: – stretov záujmov politických síl v rámci parlamentnej demokracie, presadzovaním cieľov určitých záujmových skupín a ich schválenie v podobe zákonov, záujmov a predstáv riadiaceho št. aparátu, poznania, analýzy a záverov št. orgánov a reakcie vlády na konkrétnu hosp. situáciu, vonkajších ekon. vzťahov a pôsobenia hlavných trhových síl v domácej spotrebe.

Z hľadiska výsledkov týchto charakteristík možno povedať, že zákl. cieľom (rozhodujúcou úlohou HP) je vytvoriť usporiadaný a funkčný mechanizmus trhových síl a vhodnými nástrojmi zabezpečiť jeho fungovanie a rešpekt všetkými spoloč. subjektami. Usporiadaný a funkčný trhový mechanizmus je možné vytvoriť postupným uplatňovaním moderných poznatkov a zábehov HP v súlade s poznatkami vyspelých krajín.

Takýto systém by mal vytvárať:
a) HP stabilitu krajiny, vnútornú a vonkajšiu rovnováhu medzi ponukou a dopytom, cenovú stabilitu, stabilitu platobnej bilancie, racionálnu zamestnanosť, bezinflačný vývoj
b) podporu dynamického riadenia HP (sústavný rast HDP)
c) adaptáciu HP na dlhodobé trendy štruktúrovaných zmien realizáciou rýchlej a neustálej modernizácie výr. technológií, prac. síl, priemyselnej výroby…
d) riešenie sociálnych problémov, ktoré eliminujú tvrdé sociálne dopady a napätie

Plnenie týchto úloh je vo vývoji komplikované množstvom faktorov. Doterajší stav sa nepodarí vždy úspešne dosiahnuť a preto treba prihliadať k reálnosti možností a podmienok.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.