(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Odvetvia národného hospodárstva

Odvetvová štruktúra a odvetvie

Odvetvová štruktúra národného hospodárstva je členenie ekonomiky podľa charakteru konečných výsledkov činností jednotlivých podnikov a organizácií. Odvetvie tvoria podniky s rovnakým, alebo príbuzným zameraním.

Odvetvová štruktúra národného hospodárstva je členenie hospodárstva krajiny na základe charakteru konečných výsledkov činností jeho jednotlivých subjektov t.j. organizácií a podnikov. Pre jednotlivé odvetvia je typické, že každé z nich má svoje špecifické jedinečné znaky, ktorými sa odlišuje od ostatných odvetví.

Členenie odvetví

Odvetvia delíme na:

 • výrobné odvetvia
 • nevýrobné odvetvia

Výrobné odvetvia

Členenie výrobných odvetví:

 • priemysel
 • poľnohospodárstvo
 • lesné hospodárstvo
 • stavebníctvo
 • nákladná doprava
 • výrobné služby

Nevýrobné odvetvia

Členenie nevýrobných odvetví:

 • školstvo
 • kultúra
 • zdravotníctvo
 • osobná doprava
 • nevýrobné služby

Odvetvová štruktúra a odvetvia na Slovensku

Viac sa o odvetviach, odvetvovej štruktúre a stave odvetví na Slovensku dočítate v článku Odvetvová štruktúra národného hospodárstva.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 10.10.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BARÁNIK, M. 2003. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Trenčín: 2003. 334 s. 80-88914-35-3.
 2. FARKAŠOVSKÁ, M. 1993. Národné hospodárstvo. 1. vyd. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 1993. 239 s. ISBN 80-7097-216-5.
 3. MLČOCH, J. 2002. Malá ekonomická encyklopédie. 4. vyd. Praha: Linde, 2002. 204 s. ISBN 80-7201-376-9.
 4. PAULÍK, T. 2008. Základy makroekonómie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 141 s. ISBN 978-80-225-2553-4.
 5. VINCÚR, P. a kol. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.

Pridaj komentár