(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Európsky smer hospodárskej politiky – chápe HP ako činnosť konštitutívnu. Buduje širšie systémové vzťahy a akceptuje systémové opatrenia, ktoré sa presadzujú v prijímaných rozhodnutiach – komplexnejšie prepojenie.

Európsky smer hospodárskej politiky sa nazýva aj kontinuálny smer HP, prejavuje sa najmä v Nemecku (+ v rozvinutých krajinách). Tento model HP sa opiera o konsenzuálnu HP a koncepciu sociálneho trh. hospodárstva. Tento konsenzus možno ilustrovať nemeckou politikou spolurozhodovania – systémom priemyselných vzťahov – aj najnižší pracovníci sa podieľajú na tvorbe rozhodnutí.

Škandinávska koncepcia (negociačná ekonomika) – stály dialóg medzi verejným sektorom, podnikateľskou sférou, inštitucionál., investormi, odbormi a inými záujmovými skupinami.
Sociálna trhová ekonomika v tomto európskom smere predpokladá vyššie zdanenie, ktoré má zabezpečiť sociálnu politiku, zlepšenie sociálnych podmienok.

Hlavné charakteristiky európskeho smeru hospodárskej politiky:
– konsenzuálna politika – sociálne trhové hospodárstvo
– vysoká otvorenosť ekonomiky – aktívnejšie vládne intervencie do ekonomiky
– vysoká úroveň zdanenia – vysoké nemzdové pracovné N
– vyspelý systém vzdelávania a výchovy – rozvinutá infraštruktúra
– spoločnosti schopné konkurencie na svetových trhoch

V rámci tohto modelu existujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Európsky model nie je statický, absorbuje prvky iných modelov.
(Európske podniky: Volkswagen, Renault, Siemens……)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár