(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Monetárna politika

Monetárna politika predstavuje nástroj hospodárskej politiky, ktorej hospodárske centrum riadi peňažné a úverové zabezpečenie ekonomiky tak, aby sa splnili hlavné ciele hospodárskej politiky (HP).

Hospodárska politika monetárnymi opatreniami pôsobí na ekonomiku nepriamo. Ovplyvňovaním rozhodnutí obch. bánk a hospodárskych subjektov sa ovplyvňuje agregátny dopyt a produkčný potenciál ekonomiky.

Mechanizmy monetárnej politiky

Mechanizmami monetárnej politiky sa prenášajú podnety do finančnej, výrobnej a spotrebnej sféry so zámerom ovplyvniť vývoj zo základných makroek. veličín. Dominantné postavenie peňazí medzi ekonomikami sa chápe ako monetarizácia ekonomiky.

Podmieňovanie celej kúpy a predaja ekonomických vzťahov je rozhodujúcou podmienkou aby reálne fungovali vzťahy.

Finančný trh

V trhových vzťahoch má špecifickú funkciu finančný trh. Sú to tie trhy, na ktorých sa kapitál premiestňuje od tých, ktorí majú prebytok kapitálu k tým, ktorí ho majú nedostatok. Finančné trhy majú význam pri usmerňovaní toku kapitálu od tých, ktorí nedokážu kapitál reálne využiť k tým, ktorí pri jeho využití majú pripravený podnikový zámer a zabezpečujú vyššiu ekonomickú efektívnosť kapitálu.

Pod finančným trhom sa chápe kompletný ucelený systém inštitúcií, ekonomických nástrojov a vzťahov, ktoré usmerňujú pohyb, rozdeľovanie a znovurozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivé ekonomické subjekty na základe ponuky a dopytu.

Peniaze

Peniaze sa využívajú ako aktívny nástroj efektívnej ekonomiky, udržiavania alebo obnovy rovnováhy v hospodárstve, zabezpečujú zosúlaďovanie hospodárskych vzťahov národných ekonomík. Peniaze ako hlavný nástroj monetárnej politiky možno aktívne využívať vtedy, ak existuje rozvinutý systém bánk a finančného trhu.

Finančný trh plní funkcie, ktoré sa orientujú na reálnu tvorbu, ktorá je predmetom kúpy a predaja na finančnom trhu. Bankový systém pôsobí na hospodárstvo peňažnou a menovou politikou, úvermi, úrokmi, kurzami akcií apod. Okrem toho prijíma vklady,  zabezpečuje platobný styk, rozvoj obchodu s cennými papiermi, poskytuje vkladové služby apod.

Bankový systém

Bankový systém má dva stupne:

 1. emisná banka
 2. obchodné banky

Funkcie emisnej banky

Emisná banka, na Slovensku je to Národná banka Slovenska (NBS), neskôr Európska centrálna banka (ECB), plní tieto funkcie:

 • určuje menovú politiku
 • emituje bankovky (peniaze)
 • poskytuje štátne úvery
 • obsluhuje pokladničné plnenie štátneho rozpočtu
 • riadi peňažný obeh
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovanie bánk
 • poskytuje úvery ostatným bankám
 • je bankou štátu
 • vykonáva dohľad nad bankovou činnosťou

Postavenie emisných bánk

Postavenie emisných bánk vo svete je rôzne. V USA existuje 12 federálnych bánk. Tieto banky sú zlúčené do federálneho systému (od 1928). Systém dobre funguje. Od roku 1762 platia doláre dodnes. Ale emisný systém nebol prvý na svete. Najstaršia banka bola vo Švédsku, a to v roku 1657. V roku 1694 bola založená emisná banka v Anglicku.

Obchodné banky

Obchodné banky realizujú tieto druhy bankových operácií:

 1. aktívne bankové operácie – poskytovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých úverov a pôžičiek, spotrebných úverov a pôžičiek, nákup cenných papierov, ostatné úvery a pôžičky a bankové aktíva
 2. pasívne bankové operácie – emisia, vydávanie bankových akcií, emisia dlhopisov, vkladové operácie a depozitné operácie
 3. indiferentné neutrálne bankové operácie – sú zdrojom dodatočných výnosov bánk, vykonávanie platobného styku sprostredkovaním, inkaso splatných zmeniek, šekov, úschova a správa CP, zmenárenské a devízové operácie

Nástroje monetárnej politiky

Nástroje monetárnej politiky delíme na:

 1. priame nástroje monetárnej politiky – stanovenie úverových limitov, regulácia spotrebiteľského úveru, správa o úveroch nad stanovený limit, pravidlá likvidity
 2. nepriame nástroje monetárnej politiky – povinné minimálne rezervy, regulácia diskontnej sadzby a operácie na voľnom trhu, sú to najčastejšie využívané nástroje

Princípy monetárnej politiky

Kľúčovým problémom monetárnej politiky je kontrola peňazí v obehu, regulácia úrokovej miery. Peniaze slúžia ako platidlo, ako jednotka miery, uchovávateľ hodnoty.

Peňažné agregáty

Rozlišujeme tieto peňažné agregáty (M):

 • M1 – mince a papierové peniaze, šekové depozity v obchodných bankách
 • M2 – M1 + úspory v bankách a iných peňažných inštitúciách, terminované depozity a ostatné súčasti
 • M3 – M2 + ďalšie termínované vklady dlhodobej povahy

Kvantitatívna rovnica (kvantitatívna teória peňazí): M . r = Q . P

Expanzívna a reštriktívna ekonomika

Z hľadiska prísunu peňazí do ekonomiky rozlišujeme expanzívnu a reštriktívnu ekonomiku.

Expanzívna ekonomika – zvyšovanie ponuky peňazí v obehu

Reštriktívna ekonomika –  znamená obmedzovanie množstva peňazí v obehu

Menová politika

Menová politika je samostatný nástroj hospodárskej politiky. Menová politika je podsystém monetárnej politiky, rieši množstvo peňazí v obehu, zaoberá sa otázkou meny, kurzu, mien aj vo vzťahu k zahraničiu.

Subjektom menovej politiky je emisná banka. Pri riešení otázok menovej politiky spolupracuje s centrálnymi orgánmi. Cieľom menovej politiky je udržať stabilitu meny, dosiahnutie aktívnej a vyrovnanej platobnej bilancie. Napomáha rastu devízových rezerv, udržať infláciu na minimálnej úrovni. Medzi základné problémy patrí určovanie menových kurzov a stav platobnej bilancie, k tomu sa pridružujú charakteristiky. Menové kurzy sú cenou meny zahraničnej krajiny vyjadrené v domácej mene.

Devízový trh

Devízový trh je trh na ktorom sa kupujú a predávajú meny iných krajín. V súvislosti s menovou politikou ponuky a dopytu na seba pôsobia na devízovom trhu. Trhové sily posúvajú menový kurz smerom hore alebo dolu, aby vyrovnali príliv (odliv) meny. Cena sa ustáli na rovnovážnom menovom kurze, kde je dobrovoľne kupovaná (predávaná) mena.

Ponuka a dopyt meny na seba vplývajú prostredníctvom menových síl.

Menový kurz je recipročný vzťah, vyjadruje sa pomerom napr. EUR / USD

Dopyt a ponuka po devízach sa vzťahuje na každú menu. Vo svetových ekonomikách je celá škála menových kurzov. Vzájomné vzťahy medzi menami sú v neustálom pohybe. Tlač každý deň prináša správy o menových stavoch.

Depreciácia, apreciácia, devalvácia

Pokles ceny vyjadrenej v jednej alebo všetkých ostatných menách je znehodnotenie meny – depreciácia. Opačný proces je apreciácia. Často dochádza k zámene pojmov znehodnotenie meny a devalvácia.

Znehodnotenie je ak menový kurz jednej krajiny vo vzťahu k druhej poklesne na základe trhových procesov. Ak kurz meny stúpne ide o zhodnotenie. K devalvácii dochádza ak banka zníži oficiálny menový kurz. Ak zvýši dochádza k revalvácii. Pre reálny ekonomický život je aj revalvácia znehodnotenie meny. Najväčším svetovým veriteľom je Japonsko. Má najväčšie devízové rezervy.

Devízy a valuty

Valuty sú hotovostné peňažné prostriedky v príslušnej mene. Ide o nominálnu hodnotu. Sú to peňažné vzťahy bankovky, mince,…

Devíza je krátkodobá peňažná pohľadávka znejúca na cudziu menu a v cudzine splatná. Môže mať podobu akreditívu, šeku, zmenky, bankového telegrafu a iného príkazu. Devízy na zameniteľnú menu sa nazývajú tvrdými. Môže mať podobu:

Clearing, fixný a pružný kurz

Clearing je vzájomné započítanie pohľadávky. Mäkká devíza je viazaná devíza. Určenie / SDR – special drawing rights – zvláštne práva čerpania.

Existuje fixný (pevný) kurz – určí ho emisná banka a v dlhšom období sa nemení.

Pružný kurz – je závislý na ponuke a dopyte meny. Má 2 formy:

 1. voľne plávajúci – ovplyvňuje ponuku a dopyt
 2. pevný – stanovuje sa v rámci rozpätia emisnej banky a obchodných bánk.

Závesné menové kurzy

Závesné menové kurzy – vytvárajú sa také podmienky, že kurzy sú fixné a v dlhom období s prispôsobujú. Od roku 1991 bola slovenská koruna (SK) závislá na pohyboch na devízovom trhu, dovtedy bola závislá  na USD a nemeckej marke.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 2.8.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. sia

  mojmu priateľvi sa to nechccce čítať cmuk

  1. lenka

   tak nech to nečíta, nikto mu nekáže, aj tak ste tupí obaja,cmuuuk
   ps. neklam, nemáš priateľa

Pridaj komentár