(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Národné hospodárstvo = kategória NH zahŕňa druhy spoloč. ek. činností dané spoločenskou deľbou práce. NH je súhrnom sektorov, odvetví a činností (aj práca) v danej krajine, kt. vznikli hist. vývojom a sú prepojené deľbou práce, NH funguje v určitom hosp.-politickom systéme. Je objektom hosp. politiky, je jednoduchým vyjadrením podstat. znakov a vlastností hosp.-pol. systému, pretože oba termíny zahrňujú rovnakú škálu subjektov, cieľov, vlastností a vzťahov.

Národné hospodárstvo tvorí určitý systém s veľa subsystémov, kt. medzi sebou vytvárajú zložitú sieť vzťahov a väzieb, konečný výsledok celého systému je závislý od fungovania podsystémov. NH je zložitý, mnohotvárny, mnohostranný a mnohoväzbový, neustále sa rozvíjajúci systém skladajúci sa z mnoho subsystémov, kt. sú spojené v jeden celok, je to rozvíjajúci sa dynamický a otvorený systém so špecific. vlastnosťami (správanie a štruktúra sys.) a tento systém má vlastné ciele.

Aj národné hospodárstvo má svoje správanie závislé na správaní jeho častí a má svoju štruktúru (podľa obsahu alebo hierarchie) činnosť NH prebieha hierarchicky v čas. postupnosti s množstvom transformácií s celou zložitosťou väzieb a vzťahov pri existencii cieľov.

Národné hospodárstvo predstavuje mnohoodvetvový a mnohoodborový systém, v kt. sú sektory a odvetvia navzájom previazané priamymi a nepriamymi vzťahmi a väzbami. Ide o zložitosť súvislostí a následností, kt. nie je jednoduché postihnúť, preto, lebo to ovplyvňuje stochastičnosti (pravdepodobnosti).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár