(EuroEkonóm.sk,  0)

Ekonomický rozvoj, rast

V ekon. prebieha neustály pohyb, keby neprebiehal, ekon. by upadala, stagnovala alebo dostala sa do fázy fosilizácie (ustrnutie). Pozitívny vývoj v ekon. môžeme určovať ekon. rastom a rozvojom. Rozvoj môžeme popísať ako mnohostranný, širokosiahly ekon. proces, ktorý v sebe zahŕňa rozvoj všetkých fáz a stránok, všetkých sektorov, odvetví a oblastí, procesu reprodukcie v NHosp. Pre zabezpečenie ekon. rozvoja sa zameriavame nielen na rast ekon. ukazovateľov (HDP, HNP) a to v absolútnom vyjadrení alebo vo vyjadrení na jedného obyvateľa. Zameriavame sa aj na ovplyvňovanie priaznivého vývoja spoloč.-politi. charakteristík (sloboda, bezpečnosť, demokracia). Zameriavame sa na ovplyvňovanie vývoja sociálnych ukazovateľov (zdravie, výživa) a tiež aj na vzdelanostné a kultúrne merítka (úroveň vzdelania). Ekon. rozvoj je rozvoj celého nár. hosp. so všetkými jeho atribútmi, závislosťami a vzťahmi. Ekon. rozvoj má kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku. Teda politika sa zameriava nie len na kvantitatívny rast životnej úrovne ale sleduje kvalitatívne zmeny existujúcich podmienok spoločnosti. Na vyjadrenie ekon. rozvoja potrebujme sústavu vzájomne prepojených kvantitat. a kvalit. ukazovateľov, pri ktorých sa budú využívať veličiny stavové (charakterizujú stav, zásobu – celkový počet obyvateľov, stav prac. síl, vklady v bankách – štatisticky sa volajú okamihové a sledujú sa k určitému dátumu) a tokové (vyjadrujú toky, priebeh a vždy sa vzťahujú na sledované obdobie. V štat. sú to intervalové veličiny – HDP, HNP, I, Spotreba domácností, priemerný stav obyvateľstva). Pri skúmaní ekon. potenciálu prevládajú stavové a pri skúmaní účinnosti prevládajú tokové. Ekon. rozvoj je ťažko merateľný a kvantifikovateľný. Preto sa problematika rozvoja zužuje spravidla na otázky ekon. rastu.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.