(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Nástroje hospodárskej politiky – Ak sa stanovia ciele HP a vyriešia sa inštitucionálne otázky je pre úspech HP rozhodujúce aké nástroje sa zvolia a ako sa budú využívať. Splnenie cieľov HP je závislé od použitia príslušných nástrojov. Nástroje HP sú páky, prostredníctvom ktorých štát realizuje ciele HP. Účinnosť nástrojov sa hodnotí podľa toho ako sa podarilo realizovať vytýčené ciele. Realizácia cieľov je závislá od toho aké nástroje, ako a kedy sa použili. Použitie nástrojov pri realizácii cieľov môže mať kladné ale aj neželateľné efekty. Jednotlivé nástroje HP môžu využívať rovnaké prostriedky ale s rozdielnou valenciou (hodnotou).

Nástroje hospodárskej politiky môžeme členiť z viacerých hľadísk:
a) bežné – kvantitatívne
b) systémové – kvalitatívne

Bežné sú také čo nepôsobia na zmenu ek. systému, nemenia správanie ek. subjektov, menia len kvantitatívne vzťahy, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie ek. subjektov. Napr. úradné sadzby, devízový kurz, výška taríf, …

Systémové menia systémové zložky ale spravidla menia celý systém. Systémové nástroje spôsobujú zmenu správania v ek. subjektoch. Patrí sem liberalizácia cien, privatizácia, reforma daňového systému, regulácia miezd (tarify…)
? globálne – platia pre celé osadenstvo
? selektívne – platia len pre vymedzený okruh regiónov odvetví
? priame – priamo sa určí prostredníctvom smerníc, vyhlášok
? nepriame – prostredníctvom odvodov, daní,…
? dlhodobé – pôsobia po dobu viac rokov
? operatívne – bežne sa menia, napr. zmena úrokovej sadzby

V ekonomike existujú ucelené súbory, komplexy, ktoré využívajú jednotlivé nástroje. V praxi sa ustálilo jednotné pomenovanie = čiastkové politiky : menová, fiškálna, monetárna, príjmová a dôchodková, zahraničná.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár