(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Anglo-americký smer (anglosaský model) tvorby a aplikácie HP – snaha rýchlo odpovedať na výkyvy hosp. vývoja, ktoré sa prejavujú na makro úrovni. Stabilita ekonomiky a spoločnosti sa zabezpečuje štátom prostredníctvom vhodných opatrení (nástrojov) a časových lehôt. Tento model je teoretickou abstrakciou ekon. slobodného trhu (Laissez-faire), v ktorej sa hlavne intervencie do ekonomiky obmedzujú na opatrnú fiškálnu, rozpočtovú a monetárnu politiku a individuálne slobody majú prioritu pred kolektívnou činnosťou.

Liberalizmus vyrovnáva individuálnu slobodu, pričom zdôrazňuje význam vlastníckych práv pri formovaní vlastníckych pravidiel trh. systému. Základom modelu je atomizovaná spoločnosť organizovaná okolo jednotlivcov (resp. ich skupín) so spoločnými záujmami:
• politika privatizácie, deregulácie
• pružnosť trhu práce, konkurencia medzi firmami a inými ek. subjektami

Napriek vysoko konkurenčnému prostrediu má tento model bázu v USA a americké odvetia a spoločnosti majú vedúcu úlohu vo svet. ekonomike (General Motors, Microsoft, Coca-Cola, Boeing…). Anglosaský model produkuje väčšiu dôchodkovú nerovnosť, ale je schopný vytvárať lepšie podmienky na dosiahnutie udržateľného rastu.

Hlavné črty anglo-amerického smeru hospodárskej politiky:
– ekonomika slobodného trhu – minimálne intervencie vlády
– význam vlastníckych práv – dôchodková nerovnosť
– intenzívna medzinárodná konkurencia – pružnosť na trhu práce
– inštitucionálny rámec je priaznivý pre podnikanie, podporuje podnikateľskú aktivitu a súkromné záujmy a úspešne rozvíja malé a stredné podnikanie
– nie je sociálne orientovaný (školstvo, zdravotníctvo)
– individuálna sloboda prevažuje nad kolektívnou činnosťou

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár