Definícia marketingu

Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o tento trh starať. Vychádza z presvedčenia, že ciele podniku môžu byť dosiahnuté iba vtedy, ak podnik dokonale pozná potreby a priania svojich zákazníkov, ktoré musí poznať lepšie a dôkladnejšie ako konkurencia. Moderný marketing je dôležitým prvkom riadenia podniku s orientáciou na trh a každého zákazníka. Účinný marketing prináša prospech nielen firme, ale aj zákazníkovi, lebo mu pomáha nájsť potrebný produkt v správnom čase, na správnom mieste a v akceptovateľnej cene.

Základné charakteristiky a úlohy marketingu

 • marketing ako úsilie pre dosahovanie cieľov podniku
 • marketing ako cesta k dosiahnutiu spokojných zákazníkov
 • marketing ako integrálna súčasť firemnej kultúry a systému spoločne zdieľaných hodnôt

Súčasné vývojové tendencie marketingu

 • nové komunikačné technológie – prechod podniku orientovaného na potreby celého trhu, cez orientáciu na cieľovo sledované skupiny, k individuálnym potrebám zákazníkov – individualizovaný marketing;
 • nutnosť nových pohľadov na zmluvné, inštitucionálne a transakčné vzťahy, ako je sieťové prepojovanie zmluvných partnerov, nové strategické spojenia, partnerstvo voči všetkým externým a interným záujmovým skupinám, zapojenie zákazníka do procesu tvorby produktu – výsledkom je sieťovo prepojený marketing vzťahov;
 • ciele marketingu bude potrebné operacionalizovať (plánovať) na veľmi krátke obdobie a pre malé skupiny zákazníkov s orientáciou na ich meniaci sa životný štýl; špecifické nástroje marketingu
 • významné spoločenské zmeny, vznik multikulturálnych spoločností, zmeny životného štýlu, hlavne väčšia možnosť využívania voľného času, starnutie populácie, odstraňovanie hraníc jednotlivých štátov, regiónov a oblastí vyústi do vytvárania nových podnikateľských a marketingových štruktúr a kultúr…

Základné úlohy marketingu

Medzi základné úlohy marketingu patrí:

 1. uspokojenie potrieb zákazníka poznaním zákazníka
 2. dosiahnutie výhody nad ostatnými účastníkmi súťaže na trhu, poznaním konkurencie.

Marketingový mix

Čo sa skrýva za pojmom marketingový mix?

 • produkt (služba)
 • cena
 • distribučné kanály (distribučné miesta, predajné cesty),
 • marketingová komunikácia, ako systém oslovovania zákazníkov, prostredníctvom ktorého ich oboznamujeme s produktmi/službami, poukazujeme na ich úžitkové vlastnosti a výhody, vysvetľujeme cesty k ich získaniu a v neposlednej miere posilňujeme dôveru zákazníka po poskytnutí mieste a v akceptovateľnej cene

Marketingové 4P a ďalšie P

Štyri P / 4P tvoria základný marketingový mix:

 1. Product
 2. Price
 3. Place
 4. Promotion

Existuje však snaha o rozšírenie marketingového mixu o ďalšie komponenty: manažment procesu (Process management),personál, ľudské zdroje (Personel), fyzické zariadenie (Physical Facilities), ..

Postavenie 4P pri uplatňovaní marketingu

Moderný marketingový mix v ére e-businessu obsahuje:

 • Tradičné 4P: produkt (product), cena (price), distribučné cesty (place), marketingová komunikácia (promotion)
 • Moderné 4C: hodnota pre zákazníka (customer value), celkové náklady zákazníka (customer´s total cost), komfortný prístup k službe (convenience), komunikácia so zákazníkom (communitation)
 • Marketingové prostredie podniku (regiónu, …)
 • Makro a mikro prostredie podniku, regiónu,…

Vonkajšie aspekty marketingu

 • demografické aspekty (charakteristiky populácie): počet obyvateľov, veková štruktúra, priestorové rozmiestnenie, vzdelanie, trendy pôrodnosti a úmrtnosti, migračné tendencie, zmeny v modeloch rodiny, štýl života, …
 • ekonomické aspekty (kúpna sila v ekonomike): vývoj nominálnych a reálnych miezd, vývoj životných nákladov, index spotrebiteľských cien, výška úspor na jedného obyvateľa, miera nezamestnanosti, miera inflácie, hospodársky cyklus, atď. …
 • politicko –právne aspekty: rešpektovanie zákonov a ostatných právnych predpisov, regulácia spôsobu komunikácie s dodávateľmi i so zákazníkmi, vymedzenie záväzkov firmy voči zákazníkovi, štátu a spoločnosti, zamestnancom, životnému prostrediu atď.;
 • prírodné a technologické aspekty: prírodné podmienky, klimatické a geografické pomery, vládne subvencie do základného výskumu, rýchlosť technologických zmien, úroveň vedecko-technologického rozvoja, transfer technológií, vplyv schvaľovacích postupov, certifikácií…
 • ostatné vonkajšie aspekty podmienené kontaktom firmy s dodávateľmi, prepravcami, finančnými a konzultačnými inštitúciami a s konkurenčnými firmami, …

Analýza STEP

STEP analýza skúma faktory, pôsobiace mimo organizácie a ovplyvňujúce činnosť podniku len málo kontrolovaným spôsobom:

 • S – sociálne faktory (vývoj populácie, vzdelanostná úroveň obyvateľstva, aspekty životného a kultúrneho prostredia)
 • T – technologické faktory (vývoj nových technológií,transfér technológií z výskumného prostredia
 • E – ekonomické faktory (ekonomický rast,vývoj inflácie,reálne príjmy,kúpna sila obyvateľstva)
 • P – politické faktory (politické prostredie,legislatívne prostredie,metódy privatizácie)

Analýza správania sa a segmentácia zákazníkov

Sedem „O“ / 7O marketingu

 1. Kto tvorí trh? Subjekty tvoriace trh (Occupants)
 2. Čo trh kupuje? Produkty ako objekt záujmu (Objects)
 3. Prečo trh kupuje? Účel (Objectives)
 4. Aké sú organizácie na trhu? (Organizations)
 5. Ako trh kupuje? Operácie (Operations)
 6. Kedy trh kupuje? Príležitosti (Occasions)
 7. Kde trh kupuje? Odbytištia (Outlets)

Sedem „S“ / 7S marketingu

Úspech firmy prostredníctvom uplatňovania siete „7S“. Poloha jednotlivých „S“ nie je hierarchicky usporiadaná (okrem ťažiska) a každé zo siedmich „S“ sa môže stať zdrojom sily pre zmeny v danom mieste a čase:

 1. Systémy
 2. Štruktúra
 3. Stratégia
 4. Štýl
 5. Spoločne uznávané hodnoty
 6. Schopnosti
 7. Personál

Články v kategórii Marketing

Články z kategórie Marketing nájdete na stránke Vaše články: Marketing.


Komentáre

Pridaj komentár