Nositelia Nobelových cien za ekonómiu so stručnou charakteristikou:

1969 – Tinbergen Ján – vypracovanie dynam. makroek. modelov, teórie ekonómie blahobytu, modelu optimálnej regionál. alokácie investícií.

1970 – Samuelsom Paul – problémy ekon. statiky a dynamiky, využitie matem. metód v ekonómii, optimálne programovanie, ekonómia blahobytu.

1971 – Kuznets Simon – empiricky zdôvodnená interpretácia problémov ekon. rastu, kt. sa usiloval vysvetliť ekon. a spoloč. rozvoj.

1973 – Leontief Wassily – rozpracovanie input – output metódy a jej aplikácia na rôzne ekon. problémy. Analýza medziodvetvových vzťahov, ekon. rastu a jeho vplyvu na ŽP.

1974 – von Hayek Friedrich – peň. teória a ekon. cyklus. Príčinou ekon. nerovnováhy sú peniaze, nerovnomernosť zmien cien, disproporcie zmien cien spotrebných a invest. statkov.
1974 – Myrdal Gunnar – teória peňazí a alalýza ekon. kolísania, vzáj. vzťahy ekon. , spoloč. , a inštitucionálnych javov. Problémy medzinár. ekon. vzťahov a otázky vývoja rozvojových krajín. Metodologické otázky ekonómie.

1975 – Kantorovič Leonid – Aplikácia matematiky v ekonómii, optimálne programovanie a funkcionál. analýza, optimalizácia alokácie zdrojov, konštrukcia algoritmov pre počítače.

1976 – Friedman Milton – teória peňazí a inflácie, nezamestnanosti a ľudského kapitálu. Monetaristická koncepcia trhovej ekonomiky. Významné sú jeho hospod. -polit. koncepcie.

1981 – Tobin James – rozvinutie Keynesovej ekon. teórie, zvlášť teórie preferencie likvidity v oblasti teórie portfólia. Vypracovanie makroekon. modelu, kt. je založený na modelovaní operácií fin. a menovej politiky.

1982 – Stigler George – Optimálne programovanie a teória cien. Štátne regulovanie ekonomiky. Mikroekonomické základy makroekon. procesov. Fungovanie a štruktúra trhu. Dejiny ekon. teórií.

1992 – Becker Gary – Analýza neekonomických javov a ich vplyv na hospod. Teória ľudského kapitálu. Potreba investícií do ľudského kapitálu. Analýza úlohy rodiny, resp. domácností v spoločnosti. Problémy ekonomickej a sociálnej diskriminácie v zamestnaní a v domácnosti.


Pridaj komentár